27.12.2018 – מכרז פ’ 12/2018 להצבת מכונות אוטומטיות למזון ומשקאות

מועד אחרון לשאלות: 20.1.19 עד השעה 9:00 בבוקר
מועד כנס/סייור קבלנים: 9.1.19 בשעה 10:30 בחדר VIP בבניין EF
מועד סיום הגשה: 30.1.19 עד השעה 10:00

**זוכה במכרז: “חב’ משקט בע”מ”****

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות להצבת מכונות אוטומטיות לממכר דברי מזון ומשקאות.

נוסח מודעות
עברית
ערבית

מסמכים
חוברת המכרז
מצגת כנס ספקים
פרוטוקול כנס מציעים

שאלות/ תשובות הבהרה
שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 20.1.19 בשעה 9:00 בבוקר,
השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל: ortal108@ braude.ac.il , טל’ לבירורים: 04-9086495.
תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

ייעוץ לימודים