7.2.2019 – מכרז פ’ 02/2019 לאספקה והתקנת מצלמות אבטחה

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 24.2.19 בשעה 9:00 בבוקר.
מועד כנס/סיור קבלנים: 17.2.19 בשעה 11:00
התכנסות באודיטוריום M112 בבניין M.
מועד סיום הגשה: 6.3.19 בשעה 10:30

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לאספקה והתקנת מצלמות אבטחה.

נוסח מודעות
עברית
ערבית

מסמכים
חוברת המכרז
מפרט ודרישות
כתב כמויות
טבלת ממליצים
פרוטוקול כנס ספקים
מצגת כנס ספקים
הבהרה מס’ 1
הבהרה מס ‘ 2
הבהרה מס’ 3
הבהרה מס’ 4
הבהרה מס’ 5
הבהרה מס’ 6– תיקון לשאלה 1 בהבהרה מס’ 2

שאלות/ תשובות הבהרה
שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 24.2.19 בשעה 9:00 בבוקר .
השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל ortal108@braude.ac.il . טל’ לבירורים: 04-9086495

התשובות לשאלות תפורסמנה באתר זה.

ייעוץ לימודים