7.2.2019- מכרז פ’ 01/2019 למתן שירותי הסעות

מועד אחרון לשאלות: 24.2.19 בשעה 9:00
מועד כנס/סיור קבלנים: לא מתקיים
מועד סיום הגשה: 6.3.19 בשעה 10:30

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעות.

נוסח מודעות
עברית
ערבית

מסמכים
חוברת מכרז
הבהרה מס’ 1
הבהרה מס’ 2
נוסח ערבות מכרז- מתוקן
הבהרה מס’ 3
כתב כמויות מתוקן
הבהרה מס’ 4

שאלות/ תשובות הבהרה

שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 24.2.19 בשעה 9:00 בבוקר. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לכתובת המייל ortal108@braude.ac.il, יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטל’ 04-9086495.
תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

ייעוץ לימודים