מדור הוראה וטכנולוגיות למידה

אודות

 

תכנית “התחדשות”  Teaching for Engineering Education) T4e2)

רקע
המכללה להנדסה “אורט בראודה” בכרמיאל הינה מוסד לימודי ומחקרי. לפיכך, מוטלת על סגל ההוראה חובה להקנות את הידע ההנדסי לסטודנטים בצורה מיטבית. התכנית מציגה תכנים פדגוגיים בפני המשתתפים בכדי לאפשר לסגל להעריך את שיטת ההוראה הנוכחית שלהם, להציע להם חלופות וללוות אותם בתהליך של שינוי (באם ייבחרו בכך). תכנים אלו נעים בספקטרום רחב שבין מיומנויות הוראה בסיסיות, דרך שיטות הוראה חלופיות ומסתיימות בדרכי הוראה חדשניות.

מטרות התכנית
הקניית/רענון מיומנויות הוראה לסגל ההוראה במכללה
חשיפת סגל ההוראה במכללה לשיטות הוראה והערכה חדשניות
פיתוח קהילת מרצים תומכת, המקדמת את ההוראה במכללה.

מרכיבי התכנית
התכנית פרושה על פני שנת לימודים אחת ובנויה מ-13 מפגשים של 3 שעות כל אחד הממוקמים בנישה במערכת המיועדת לקולקויום ולכן אמורה להיות פנויה במערכות הסגל המלמד. המשתתפים נחשפים לתכניי הלימוד בצורה פעילה תוך שימוש בטכניקות כמו דיון, סימולציות, התנסות וחליפת-מידע בין המשתתפים. כל מפגש מועבר ע”י מרצה המוסמך בחינוך או הוראה אקדמית מתוך חברי סגל המרכז לקידום ההוראה במכללה או מרצים חיצוניים למכללה שהוזמנו לחשוף את ידיעותיהם בפני המשתתפים. התכנים במפגשים נעים מתיאוריות למידה קלאסיות וטכניקות הוראה (למשל בהירות בהוראה) אשר חלק מן המרצים המומחים בתחומם הנדסי לא הכיר עד כה, דרך שימוש יעיל בכלי למידה והוראה אלקטרוניים (moodle, פאדלט, kahoot וכד’), וכלה בלמידה חדשנית (שימוש ב- VR בלמידה הנדסית וכד’).

 

ייעוץ לימודים