זכויות וחובות הסטודנט

ועדת משמעת

המכללה מציבה יחסים של כבוד (Honor System) בבסיס תפיסתה החינוכית.

הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם.

מטרות
תקנון המשמעת נועד להציב דרכי התמודדות עם מצבים חריגים ומטרתו:
לקבוע ולהגדיר נורמות התנהגות של סטודנט לגבי קיום הכללים המחייבים במכללה, כלפי עובדי המכללה ורכושה .
לקבוע ולהגדיר אמצעים שיינקטו כנגד הסטודנט העובר על התקנון.
לקבוע את רשויות השיפוט במכללה לפניהן יידונו העבירות ולהגדיר את סמכויותיהן ודרכי פעולתן.

חברי הועדה

ד”ר ניסים סבאג-  יו”ר  ועדת משמעת
מר אילן הפטר – חבר

ד”ר ערן בוסיס – חבר
ד”ר מתי גולני – חבר
מר אחיאב גולן – חבר
נציג אגודת הסטודנטים

גב’ מיכל טרבלסי- מזכירה

החלטות הועדה

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007*

 • פרק א': פרשנות
  הגדרות
  1.
  בחוק זה –
  “אגודת סטודנטים” – גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד’;“המועצה להשכלה גבוהה” – המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח–1958‏[1] (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);“מוסד” – מוסד שהוא אחד מאלה:
  (1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (5) מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
  (6) מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;
  (7) מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות (1) עד (6);
  (8) מוסד לאמנות:
  מוסד על-תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-תיכוני בתחומי האמנות, לרבות בית ספר לקולנוע, לתאטרון, למשחק, למחול, לאמנות פלסטית, למוסיקה, לצילום או לכתיבה יוצרת, שאינו מוסד כאמור בפסקאות (1) עד (4) להגדרה “מוסד”, ואשר מי ששר התרבות והספורט הסמיכו לעניין זה אישר כי מתקיים בו אחד מאלה:
  (1) לומדים בו למעלה מ-200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;
  (2) לומדים בו בין 70 ל-200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;
  (3) הוא מוסד שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף 24(ב)(1);

  “מועמד” – מועמד לקבלה ללימודים במוסד;

  “סטודנט” – תלמיד הלומד במוסד;

  “רישום ללימודים” – בקשה של מועמד להתקבל ללימודים במוסד;

  “השר” – שר החינוך.

  __________________________________________

  פורסם ס”ח תשס”ז מס’ 2097 מיום 7.6.2007 עמ’ 320 (ה”ח הכנסת תשס”ז מס’ 145 עמ’ 148).

  תוקן ס”ח תשס”ט מס’ 2189 מיום 16.11.2008 עמ’ 75 (ה”ח הממשלה תשס”ז מס’ 322 עמ’ 827) – תיקון מס’ 1.

  ס”ח תש”ע מס’ 2234 מיום 17.3.2010 עמ’ 424 (ה”ח הכנסת תש”ע מס’ 283 עמ’ 23) – תיקון מס’ 2.

  ס”ח תש”ע מס’ 2254 מיום 28.7.2010 עמ’ 632 (ה”ח הכנסת תש”ע מס’ 321 עמ’ 160) – תיקון מס’ 3; תחילתו ביום 1.9.2010.

  ס”ח תשע”א מס’ 2315 מיום 17.8.2011 עמ’ 1117 (ה”ח הממשלה תשע”א מס’ 576 עמ’ 590) – תיקון מס’ 4; תחילתו ביום 1.11.2011.

 • פרק ב': עקרונות יסוד
  מטרה
  2.
  מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה, ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה.
  הזכות להשכלה גבוהה
  3. לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד לצורך רכישת השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק זה.
  איסור הפליה
  4. (א) מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי-כלכלי או מטעמים של דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה:
  (1) רישום ללימודים וקבלה למוסד;
  (2) קבלה לתחומי לימוד;
  (3) קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.(ב) לא יראו הפליה לפי סעיף קטן (א) בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 9(ב).(ג) טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע אודות ארץ המוצא של המועמד או של הוריו, דת או לאום; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע בקשה לקבל מידע כאמור, בטופס נפרד, בהסכמת המועמד, וכן לענין קבלה למסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או למסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות או לענין תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 9(ב).
  חופש הביטוי של סטודנטים 5. בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לפי כל דין, לכל סטודנט החופש להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו; אין בהוראת סעיף זה כדי להגביל את סמכותו של מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או ההשקפות לצורך שמירה על מהלך הלימודים התקין.
  חופש ההתארגנות של סטודנטים 6. לכל סטודנט החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא, לרבות בנושאים הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם, לפי הכללים הקבועים בענין זה בתקנון המוסד.
  מימוש זכויות 7. מוסד לא ימנע ממועמד או מסטודנט לממש את זכויותיו לפי פרקים ב’ עד ה’.
  פרסום הוראות החוק
  8.

  (א) מוסד יפרסם את הוראותיו של חוק זה, בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד.

  (ב) ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמינהלי של המוסד, בכתב, בתחילת כל שנת לימודים, את עיקריו של חוק זה.

 • פרק ג' : רישום ללימודים קבלה למוסדות והוראות לעניין לימודים
  תנאי קבלה
  9.
  (א) לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד והם יהיו לפי אמות מידה שיקבע המוסד לתחומי הלימוד ולמסלולי הלימוד השונים; אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.
  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מוסד להקל את תנאי הקבלה לשם קידום הנגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי-כלכלי.
  דמי רישום
  10.
  הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על 350 שקלים חדשים; הסכום האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועדים שיקבע השר בתקנות, ויפורסם על ידי המוסדות.
  מסירת מידעעל ידי מועמד
  11.
  (א) מועמד ימציא למוסד, לפי דרישת המוסד, כל מסמך וכל נתון אחר הדרוש לשם הליך הרישום ללימודים והקבלה למוסד, בכפוף להוראות סעיף 4(ג).
  (ב) מוסד לא יעשה כל שימוש במסמכים ובנתונים האמורים בסעיף קטן (א), מלבד השימוש הנדרש בתהליך קבלתו של המועמד למוסד או שימוש אחר שהמועמד נתן לו את הסכמתו.
  זכות בחירה של תחום לימודים
  12.
  מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם על פי נטיותיו האישיות ותחומי הענין שלו, בלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה בניגוד להוראות חוק זה.
  תעודת סטודנט
  13.
  מוסד או אגודת סטודנטים מטעמו לענין זה, ינפיקו לכל סטודנט הלומד במוסד תעודת סטודנט, שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו לפי חוק זה (בחוק זה – תעודת סטודנט).
  מלגות
  14.
  מלגות המוענקות על ידי מוסד יחולקו לפי אמות מידה שיובאו לידיעת כלל הסטודנטים במוסד והמועמדים לאותו מוסד; בהענקת מלגות תינתן עדיפות לחלוקת מלגות סיוע על בסיס חברתי-כלכלי והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי אמות מידה אחרות.
  בחינות ועבודות
  15.
  (א) מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים (בסעיף זה – בחינה) בסמוך למועד הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.
  (ב) סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה,לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, ללא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים וללא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט,וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לענין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע.
  (ג) מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.
  (ד) סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה, כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שעיין בבחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור.
  זכות להשעיית הלימודים
  16.
  סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במנין שנות לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים יהיה בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה.
  כללי התנהגות ותקנון משמעת
  17.
  מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות מועמדים וסטודנטים בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד, ובכלל זה במעונות הסטודנטים, ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו (בפרק זה – עבירות משמעת).
  ועדת משמעת וועדת ערעורים
  18.
  מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים, לדיון בעבירות משמעת ויפרסם את הרכבן; ועדת הערעורים תורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ואם אין במוסד אגודת סטודנטים – מנציגי הסטודנטים.
  הליכים משמעתיים, זכות טיעון וזכות ערעור
  19.
  (א) ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס ללא השתתפות הסטודנט שענינו נדון בפניהן, אלא אם כן ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בענינו ולא הופיע ללא הצדק סביר.
  (ב) לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתאם לנוהלי המוסד, ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה בפני ועדת ערעורים.
 • פרק ג' 1: התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים
  (תיקון מס’ 1)
  התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים.
  (תיקון מס’ 1)
  תשס”ט -2008
  19 א.
  (א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס”ח -2008, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה (5) להגדרה “מוסד”, לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה.
  (ב) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן (א), לפי העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:
  (1) תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;
  (2) זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;
  (3) דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב במהות ובהיקף העבודה;
  (4) השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר ממנו להשתתף בלימודים, בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;
  (5) היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס שהשלמתו נדרשת ללימודים בשנות הלימודים הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;
  (6) רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרות שירות מילואים במועדי הרישום הרגילים;
  (7) קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.
 • פרק ג' 2: התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או כהורה במשפחת אומנה
  (תיקון מס’ 4)
  תשע”א – 2011
  התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או כהורה במשפחת אומנה
  19 ב.
  א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.
  (ב) הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ולפי כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ואולם הוראות כאמור לעניין התאמות במוסד המנוי בפסקה (5) להגדרה “מוסד”, לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.
  (ג) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לפי העניין, יהיו בין השאר, בעניין התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות הנעדרים מבחינות או מלימודים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף קטן (א) ובכלל זה –
  (1) היעדרות לצורך שמירת היריון;
  (2) היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981;
  (3) היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.
  (ד) ההתאמות לפי סעיף זה ייקבעו בין השאר בהתחשב בסיבת ההיעדרות מבחינות או מלימודים, רציפותה ומשכה המצטבר, ויהיו בין השאר בעניינים אלה, כולם או חלקם, לפי העניין:
  (1) בחינה במועד מיוחד;
  (2) דחיית מועד להגשת עבודה והשלמת חומר ומטלות בקורס, לרבות בהתחשב במהותם ובהיקפם, בתיאום עם המרצה;
  (3) קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.
  (ה) בסעיף זה –
  “הורה במשפחת אומנה” – הורה במשפחה שאושרה לשמש משפחת אומנה, בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך;
  “הורה מיועד” – כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו-1996.
 • פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד
  בחירות לאגודת הסטודנטים
  20.
  מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שייקבע, בתיאום עם הנהלת המוסד.
  תקנון אגודת הסטודנטים
  21. אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת הסטודנטים שיפורסם לכלל הסטודנטים במוסד, ויעמוד לעיון במשרדי אגודת הסטודנטים.
 • פרק ד'1: ארגון הסטודנטים הארצי היציג

  הכרה בארגון סטודנטים כארגון הסטודנטים הארצי היציג

  21א.
  (א) עמותה או חברה לתועלת הציבור שמתקיימים בה שני אלה רשאית להגיש בקשה להכיר בה כארגון הסטודנטים היציג:
  (1) יותר ממחצית אגודות הסטודנטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הן חברות או בעלות מניות בה, לפי העניין (בפרק זה – חברות);
  (2) אגודות הסטודנטים כאמור בפסקה (1) מייצגות יותר ממחצית הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.
  (ב) תאגיד המבקש הכרה בו כארגון הסטודנטים היציג רשאי להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשה להכרה כאמור, בחודש ינואר בכל שנה; לבקשה יצורפו נתונים על אגודות הסטודנטים שהן חברות בתאגיד ועל מספר הסטודנטים שהן מייצגות.
  (ג) המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין (בפרק זה – הרשם), רשאי להכיר במבקש הכרה כארגון הסטודנטים היציג, אם הוכח להנחת דעתו כי מתקיימים במבקש ההכרה התנאים האמורים בסעיף קטן (א), וכן רשאי הוא שלא לחדש הכרה כאמור או לבטלה, אם הוכח להנחת דעתו כי לא מתקיימים בארגון התנאים האמורים בסעיף קטן (א) או כי הארגון אינו פועל בהתאם להוראות תקנונו כאמור בסעיף 21ז.
  (ד) לא יסרב המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה לבקשת הכרה או חידוש הכרה לפי סעיף זה, ולא יבטל הכרה, אלא לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
  (ה) לא יהיה אלא ארגון סטודנטים יציג אחד.שימוש בשם ארגון הסטודנטים היציג

  21ב. בלי לגרוע מהוראות סעיף 8א לחוק העמותות, התש”ם-1980 (בחוק זה – חוק העמותות), ומהוראות סעיף 345ד לחוק החברות, התשנ”ט-1999 (בחוק זה – חוק החברות), בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמו, יציין ארגון הסטודנטים היציג, בצד שמו, את הסיומת (ארגון הסטודנטים הארצי היציג”; גוף שבוטלה הכרה בו כארגון הסטודנטים היציג וכל גוף אחר שלא הוכר כאמור, לא יציג את עצמו, בכל דרך, כארגון הסטודנטים היציג.
  מסירת עותקים מבקשה לאישור תקנון או לשינוי בתקנון וממצאי בדיקה

  21ג.
  (א) ארגון הסטודנטים היציג ימסור למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק מכל בקשה לאישור תקנונו או לשינוי בו שהגיש לרשם.
  (ב) ארגון הסטודנטים היציג יעביר למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק מממצאי בדיקה שמסר לו הרשם בעקבות בדיקה שערך בעניין הארגון בהתאם לסמכויות הרשם לפי חוק העמותות או חוק החברות, לפי העניין. קבלה לארגון הסטודנטים היציג

  21ד.
  (א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ארגון הסטודנטים היציג יקבל כחברה או כבעלת מניה בו, לפי העניין, כל אגודת סטודנטים שתבקש לעשות כן.
  (ב) בארגון הסטודנטים היציג תהיה חברה בכל עת אגודת סטודנטים אחת בלבד ממוסד להשכלה גבוהה; ביקשו כמה אגודות סטודנטים מאותו מוסד להשכלה גבוהה להתקבל לארגון, יקבל הארגון כחברה או כבעלת מניה בו, לפי העניין, את אגודת הסטודנטים המייצגת את המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים באותו מוסד להשכלה גבוהה; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון הארגון. זכויות אגודות סטודנטים בארגון הסטודנטים היציג ובחירת יושב ראש הארגון.

  21ה.
  (א) ייצוג אגודות הסטודנטים בארגון הסטודנטים הייציג ישקף את היחס בין מספר הסטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה שבו פועלת אותה אגודה ובין מספר הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה שאגודות הסטודנטים הפועלות בהם חברות בארגון; ייצוג כאמור יכול שיהיה באמצעות מתן זכויות הצבעה, או באמצעות קביעת מספר חברים או הקצאת מניות, לפי העניין; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון הארגון.
  (ב) היחס כאמור בסעיף קטן (א) יחושב לפי נתונים בדבר מספר הסטודנטים שיהיו בידי ארגון הסטודנטים היציג ב-15 במאי בכל שנה.
  (ג) האסיפה הכללית של ארגון הסטודנטים היציג תבחר את יושב ראש הארגון וסגנו בהתאם להליך שייקבע בתקנון הארגון.
  אי תלות מפלגתית

  21ו.  ארגון הסטודנטים היציג יהיה בלתי-מפלגתי; מוסדותיו, פעיליו ונציגיו לא יקבלו תמיכה מגורם מפלגתי, לא יהיו תלויים בו ולא יתמכו בו כאמור, לא ייצגו גורם כאמור ולא יפעלו בעבורו, במישרין או בעקיפין.
  תפקידיו ומטרותיו של ארגון הסטודנטים היציג

  21ז.  תפקידיו ומטרותיו של ארגון הסטודנטים היציג ייקבעו בתקנונו, ובהם, בין השאר –
  (1) ייצוג כלל הסטודנטים כלפי מוסדות המדינה, המועצה להשכלה גבוהה, הרשויות המקומיות וכל אדם וגוף אחר בישראל וגורמים בין-לאומיים הנוגעים לעניין;
  (2) פעילות לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים;
  (3) קידום והגברה של מעורבות סטודנטים בעניינים ציבוריים, לרבות עניינים הנוגעים לאקדמיה, למדע, לחברה, לתרבות ולכלכלה;
  (4) קידום שיתוף הפעולה בין סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה;
  (5) פעילות נוספת על האמור בפסקאות (1) עד (4), ובלבד שרוב פעילותו תהיה לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים.
  תשלומים לארגון הסטודנטים היציג ופרסום דוחות

  21ח.
  (א) המועצה להשכלה גבוהה, לפי הצעה של הוועדה שהוסמכה לפי סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, תקבע את הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים היציג (בסעיף זה – תשלום לארגון), ואת אופן עדכונו.
  (ב) המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים הלומדים בהם את התשלום לארגון, בעבור ארגון הסטודנטים היציג.
  (ג) תשלום לארגון ישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה; ארגון הסטודנטים היציג יפרסם אחת לשנה, באתר האינטרנט שלו, דוח על אופן ניצול התשלום לארגון.
  (ד) ארגון הסטודנטים היציג יפרסם את הדוחות הכספיים המבוקרים שלו אחת לשנה, באתר האינטרנט שלו.

 • פרק ה': נציב קבילות סטודנטים
  נציב קבילות סטודנטים
  22.
  בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות (בסעיף זה – הנציב), אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד’, או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המינהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה שנה.
 • פרק ה'1: יום הסטודנט הלאומי
  (תיקון מס’ 2)
  תש”ע -2010
  מטרת פרק ה’1
  (תיקון מס’ 2)
  תש”ע-2010
  22א.
  22ב.

  מטרתו של פרק זה להביא להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכיר בתרומתו של ציבור הסטודנטים להתפתחותה ולעיצובה של החברה הישראלית כחברה מודרנית ומתקדמת.

  (א) יום הסטודנט הלאומי יצוין מדי שנה ביום חמישי האחרון שלפני חג השבועות.
  (ב) יום הסטודנט הלאומי יצוין בין השאר –
  (1) בכנסת בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו חליום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך לו:
  (2) בצה”ל – לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו של ציבור הסטודנטים  בהתאם למטרת פרק זה:
  (3) במוסדות: המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון יום זה:
  (4) בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן.

 • פרק ו': הוראות שונות
  תחולת הוראות על מוסד לאמנות
  (תיקון מס’ 3)
  תש”ע-2010
  22ג.
  (א) על מוסד למנות כאמור בפסקה (2) להגדרה “מוסד לאמנות” יחולו הוראות סעיפים 3 עד  6, 8 עד 11, 13,14 ו-17 בלבד, וסעיפים 18 ו-19 ייקראו לגביו כך:
  (1) בסעיף 18, בכותרת השוליים, המילים “וועדת ערעורים” – לא ייקראו, ובמקום האמור בו יבוא “מוסד יקים ועדת משמעת, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבה.”;
  (2) בסעיף 19, בכותרת השוליים, המילים “וזכות ערעור”, בסעיף קטן (א), המילים “או ועדת ערעורים” ובסעיף קטן (ב), המילים “וזכות לערער על החלטתה לפני ועדת ערעורים” – לא ייקראו.
  שמירת דינים
  23.
  אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות חוק שוויון אנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998[2].

  ביצוע ותקנות

  (תיקון מס’ 3)
  תש”ע 2010

  24.
  (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ובלבד שתקנות לענין מוסדות שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה יותקנו בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
  (ב) (1)  שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה לעניין מוסדות לאמנות והוא רשאי, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות בעניין תנאים שבהתקיימותם יראו מוסד על-תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-תיכוני בתחומי האמנות כמוסד לאמנות אף אם לא מתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בפסקה (2) להגדרה “מוסד לאמנות”;
  (2) שר התרבות והספורט רשאי לקבוע בדרך האמורה בפסקה (1), הוראות לעניין אי-תחולתן או תחולתן בשינויים שיקבע של הוראות סעיפים 7 עד 22, כולן או חלקן, על מוסד לאמנות, או על סוגים של מוסדות לאמנות, אף בסטייה מהוראות סעיף 22ג.
  תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה
  [מס’ 15]
  25.
  בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח–1958‏[3], בסעיף 25א, בסופו יבוא, “לרבות לענין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ושכר ותנאי עבודה”.
  תיקון פקודת מס הכנסה
  [מס’ 156
  26.
  בפקודת מס הכנסה[4] –
  (1) בסעיף 40ג –
  (א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:”(א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל (בסעיף זה – יחיד) תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה.”;
  (ב) בסעיף קטן (ב), במקום “מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה” יבוא “נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,”;
  (ג) בסעיף קטן (ג), במקום “מחצית נקודת זיכוי” יבוא “נקודת זיכוי אחת”, ובמקום “ובעבור” יבוא “ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור”;
  (ד)בסעיף קטן (ד) –
  (1) בפסקה (1), במקום “מחצית נקודת זיכוי, בחמש שנות מס” יבוא “נקודת זיכוי אחת, בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס”;
  (2) בפסקה (2), במקום “מחצית נקודת זיכוי כאמור בפסקה (1)” יבוא “נקודת זיכוי אחת”;(ה) בסעיף קטן (ה), במקום “מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה” יבוא “נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,”;
  (ה) בסעיף קטן (ה), במקום “מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה” יבוא “נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,”;
  (2)בסעיף 40ה, במקום הסיפה החל במילים “למחצית נקודת זיכוי” יבוא “לבחור אם יובאו בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי, לפי הענין, לפי סעיף 40ג או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40ד”.
  ___________________________________________
  1 צ”ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998.
  תחילה
  27.
  (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 26, ביום י”ח באלול התשס”ז (1 בספטמבר 2007).
  (ב) תחילתם של סעיפים 40ג ו-40ה לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסעיף 26 לחוק זה, לגבי יחיד שסיים לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, בשנת המס 2007.
  אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
  יולי תמיר
  שרת החינוך
  דליה איציק
  ממלאת מקום נשיא המדינה

  התקבל בכנסת ביום י”ב בסיון התשס”ז (29 במאי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק – הכנסת 145, מיום ב’ בניסן התשס”ז (21 במרס 2007), עמ’ 148.
  [1] ס”ח התשי”ח, עמ’ 191.
  [2] ס”ח התשנ”ח, עמ’ 152.
  [3] ס”ח התשי”ח, עמ’ 191; התשס”ו, עמ’ 322.
  [4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ’ 120; ס”ח התשס”ז, עמ’ 143.
 • חוק זכויות הסטודנט (תיקון), התשס"ט–2008*
  תיקון סעיף 8
  1.
  בחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז–2007 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8(א),אחרי “של חוק זה,” יבוא “וכן הוראות שקבע לפי סעיף 19א,”.
  הוספת פרק ג’1
  2.
  אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:”פרק ג’1: התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים
  האתמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים
  19.א
  (א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס”ח-2008 , לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטיםשל המוסד, ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה (5) להגדרה “מוסד”, לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
  (ב) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן (א), לפי העניין,יהיו, בין היתר בעניינים אלה:
  (1) תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;
  (2) זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;
  (3) דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב במהות ובהיקף העבודה;
  (4) השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר ממנו להשתתף בלימודים, בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;
  (5) היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס שהשלמתו נדרשת ללימודים בשנות הלימודים הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;
  (6) רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרת שירות מילואים במועדי הרישום הרגילים;
  (7) קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.”
  אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
  יולי תמיר
  שרת החינוך
  שמעון פרס
  נשיא המדינה
  דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת

  * התקבל בכנסת ביום ז’ בחשוון התשס”ט (5 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 322, מיום א’ באב התשס”ז
  (16 ביולי 2007), עמ’ 827.
  [1] ס”ח התשס”ז, עמ’ 320.
  [2] ס”ח התשס”ח, עמ’ 502.

ייעוץ לימודים