הצהרה על היקף תעסוקה בשנת הלימודים תשפ”ד

בהתאם להנחיות ות”ת, הינכם מתבקשים להצהיר* בטופס המקוון שלהלן על אופי והיקף התעסוקה לשנת הלימודים הבאה – תשפ”ג.

את ההצהרה והעברת אישורים נלווים (ככל שנדרש) יש למלא עד לתאריך 31.5.2023.


* מספר חידודים:

  1. באחריות המרצה לא לחרוג מהיקף התעסוקה המותר על פי הנחיות מל”ג בהתאם לתחומו (בין 150%-200% משרה – בכל המוסדות שתחת המל”ג).
  2. היקף התעסוקה האמור נבדק על ידי המל”ג סימסטריאלית ולא שנתית.
  3. ללא קשר למילוי הצהרה שנתית זו – יש לדווח במהלך השנה על כל שינוי בהיקף התעסוקה של המרצה מחוץ למכללה.

 

ייעוץ לימודים