הצהרה על היקף תעסוקה בשנת הלימודים תשפ”ד

בהתאם להנחיות ות”ת, הינכם מתבקשים להצהיר* בטופס המקוון שלהלן על אופי והיקף התעסוקה לשנת הלימודים – תשפ”ד.

את ההצהרה והעברת אישורים נלווים (ככל שנדרש) יש למלא בכל פעם שמשתנה היקף ההעסקה מחוץ למכללה.


* מספר חידודים:

  1. באחריות המרצה לא לחרוג מהיקף התעסוקה המותר על פי הנחיות מל”ג בהתאם לתחומו (200% משרה – בכל המוסדות שתחת המל”ג).
  2. היקף התעסוקה האמור נבדק על ידי המל”ג סימסטריאלית ולא שנתית.

 

ייעוץ לימודים