נציב תלונות הסטודנטים

פרופ’ יעקב בר שלמה – נציב תלונות הסטודנטים

תיאור התפקיד : נציב תלונות הסטודנטים הוא הכתובת לתלונה אישית של סטודנט על מוסדות המכללה. הפנייה לנציב תלונות הסטודנטים תיעשה בכתב ותוגש על ידי סטודנטים שמזהים עצמם ישירות לנציב התלונות.
הנציב יבדוק את התלונה לאור נהלי העבודה והתהליך המקובלים במכללה כפי שמופיעים בנוהל טיפול בתלונות סטודנטים ויביא את תוצאות הבדיקה לידיעת נשיא המכללה והמתלונן. בעקבות תלונה, נציב תלונות הסטודנטים רשאי להציע שינויים בנוהלי המכללה.

לפניה לנציב תלונות הסטודנטים, פרופ’ יעקב בר-שלמה באמצעות דואר אלקטרוני

דוא”ל: Ombudsman@braude.ac.il

ייעוץ לימודים