אתיקה

תקנון אתיקה

יוני 2020

תקנון אתיקה לבעלי תפקידים אקדמיים

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה

1. מטרה

תקנון האתיקה המפורט במסמך זה, מגדיר את המסגרת ואת העקרונות המנחים ליחסים נאותים והוגנים, בין ממלאי תפקידים אקדמיים במכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל, בינם לבין עצמם, בינם לבין הסטודנטים במוסד ועובדיו ובינם לבין המכללה.
תקנון האתיקה מהווה חלק מהתקנון האקדמי של המכללה.

2. ערכי היסוד לתקנון האתיקה

תקנון האתיקה נשען על ערכים בסיסיים שלאורם הארגון פועל. ערכים אלו הם:

 • שמירה על יושר אישי ומקצועי תוך דבקות בעקרונות מוסריים אוניברסליים
 • אמת, הגינות, אמינות, סובלנות, פתיחות ומתן כבוד לכל אדם
 • התייחסות לכל אדם ללא אפליה מטעמי דת, גזע, מין, מוצא והשקפות פוליטיות
 • שימוש הוגן וחוקי במידע אישי על סטודנטים ועל עמיתים
 • כיבוד דעות של אחרים וזכותו של כל אדם לדעה משלו
 • הכרה בחשיבות החופש האקדמי, שהוא החופש לחקור, ללמוד, לפתח ולהביע רעיונות וביקורת
 • חתירה מתמדת להתפתחות אישית מתוך הכרה בחשיבות הידע האקדמי, המיומנות המקצועית, והשמירה על אמות מידה שמתווה המקצוע
 • קידום, התפתחות והעצמה של הסטודנטים לאנשי מקצוע עצמאיים שישתלבו בחברה ויתרמו לה כמיטב יכולתם
 • קידום שיתוף פעולה עם עמיתים במוסד ומחוצה לו
 • אחריות ומחויבות למוסד, לעמיתים לעבודה, לסטודנטים ולכל עובדי המכללה
 • הכרה בחשיבות התרומה לקהילה

3. הגדרות

3.1 בעל תפקיד אקדמי – כל עובד מכללה העוסק בהוראה, במחקר או בניהול הפעילות האקדמית במכללה, כולל: חבר סגל, מורה מן החוץ, מרצה בחוזה, מנחה פרויקטים, יועץ לסטודנטים, עוזר ראש מחלקה, ראש מחלקה, מנל”א ונשיא.

3.2 חבר סגל – עובד הוראה המועסק במשרה מלאה או חלקית במכללה ואשר יש לו מינוי אקדמי מטעם ועדת המינויים של המכללה או הועדה למינוי פרופסורים של המל”ג.

3.3 תפקיד ניהולי – נשיא, מנל”א, ראש מחלקה/יחידה אקדמית, יו”ר ועדה אקדמית.

4. התנהלות בעלי תפקידים אקדמיים

4.1 התנהלות כלפי המוסד
4.1.1 עמידה בתקנות, נהלים, כללים

 • בעל תפקיד אקדמי מקבל על עצמו את הכללים, התקנונים והנהלים הנהוגים במכללה, שנקבעו על ידי מוסדותיה המוסמכים, ובכללם תקנון האתיקה והתקנון האקדמי
 • בעל תפקיד אקדמי לא יפר כללים ונהלים שנקבעו כדין על ידי רשות מוסמכת במכללה. אם להערכתו כללים ונהלים מסוימים מנוגדים לערכי היסוד לתקנון האתיקה או עם מטרות המכללה, מצופה ממנו לפעול לשינוים על ידי פנייה למנל”א ובהעדרו לנשיא המכללה
 • בעל תפקיד אקדמי הנקלע לדעתו למצב של ניגוד עניינים, ידווח על ניגוד עניינים זה (גילוי נאות). בכל מצב של ניגוד עניינים יקפיד בעל תפקיד אקדמי על נאמנות למכללה ומחויבות לענייניה ולערכיה

4.1.2 הוראה

 • בעל תפקיד אקדמי מחויב למלא בנאמנות את חובות ההוראה שלו ולהתנהל כלפי הסטודנטים באופן הוגן
 • בעל תפקיד אקדמי יקפיד על שמירת מסגרת זמן השיעור
 • בעל תפקיד אקדמי יתמיד לשפר את המתודיקה ואופן הוראת המקצוע לסטודנטים
 • בעל תפקיד אקדמי יציב דרישות אקדמיות ומטלות ברמה גבוהה המתואמות לרמת הקורס והיקפו ויעניק לסטודנטים כלים נאותים להתמודד עם הדרישות
 • בעל תפקיד אקדמי יעביר את הידע העדכני, המדויק והאמין בתחומו, תוך הקפדה על הוראת הנושאים החיוניים למקצוע והענקת כלים שיאפשרו התפתחות והעצמה של הסטודנט לאיש מקצוע ולומד עצמאי
 • בעל תפקיד אקדמי יעודד חשיבה עצמאית ויצירתית של הסטודנטים ויתייחס בפתיחות לרעיונות מקוריים של הסטודנטים
 • בעל תפקיד אקדמי יתבטא בלשון נקייה ויפעל לקיים דיונים תרבותיים בכיתת הלימוד ולפתח תרבות שיחה נאותה
 • בעל תפקיד אקדמי לא יביע במהלך השיעור דעות פוליטיות, למעט נושאים אקדמיים מובהקים הכלולים בסילבוס הקורס

4.1.3 השתתפות בחיים האקדמיים של המכללה

 • חבר הסגל נוטל חלק בחיים האקדמיים של המכללה, מעבר לחובות ההוראה שלו ותורם את חלקו לניהול הפעילות האקדמית והמנהלית של המכללה והמחלקה אליה הוא שייך על-ידי חברות פעילה בוועדות ובגופים של המכללה
  והמחלקה
 • חבר סגל, העוסק במחקר, מתחייב לבצע את מחקרו במכללה ותחת שם המכללה ולפנות בבקשות למענקי מחקר דרך המכללה. אם למכללה אין האמצעים לבצע את המחקר או אם קיימות סיבות אחרות שבעטיין לא ניתן לקיים את המחקר במכללה, יודיע חבר הסגל לראש המחלקה ולמנל”א על קיום המחקר במוסד אחר. בכל מקרה יציין חבר הסגל את שייכותו למכללה בכל פרסום שעליו יופיע שמו
 • חבר סגל המכללה יציין את השתייכותו לסגל המכללה בכל פעילות מקצועית

4.1.4 קידום המכללה

 • בעל תפקיד אקדמי יפעל לקידום המכללה, פיתוח קשרים עם גורמי חוץ אקדמיים, תעשייתיים ואחרים
 • בעל תפקיד אקדמי ייצג את המכללה בארועים שונים ומול גורמים שונים בכבוד, באופן המקדם את תדמית המכללה ואת האינטרסים שלה

4.1.5 התנהלות תקינה

 • בעל תפקיד אקדמי לא ינצל לרעה את מעמדו במילוי תפקידי הוראה, הדרכה, מחקר ומינהל
 • בעל תפקיד אקדמי לא ישתמש לרעה בסמכותו באופן שיפגע בסטודנטים, עמיתים או עובדי מנהל במכללה
 • בעל תפקיד אקדמי ינהג בכבוד וביחס הולם במגעיו עם סטודנטים, עמיתים ועובדי מינהל של המכללה
 • בעל תפקיד אקדמי לא יגרום נזק לרכוש המכללה ביודעין או ברשלנות, יפעל לשמירת רכושה ולמניעת בזבוז משאבי המכללה
 • בעל תפקיד אקדמי יקפיד בדיווחיו על שקיפות ודיווח האמת. דיווחים אלו יתקבלו על בסיס אמון ביושרו של בעל התפקיד האקדמי
 • בעל תפקיד אקדמי יקפיד על שימוש בתוכנות המכללה בהתאם לרישיונות שנרכשו על ידי המכללה
 • בעל תפקיד אקדמי ישתמש בשם המכללה או בניר המכתבים של המכללה רק לצורך פעילות מטעם המכללה
 • בעל תפקיד אקדמי לא יציג עצמו כבעל סמכות להתחייב בשם המכללה שלא בהרשאה
 • בעל תפקיד אקדמי לא יוציא דיבת המכללה, הסטודנטים שלה או הסגל האקדמי והמנהלי במכללה ויימנע מפגיעה, הן בכתב והן בעל פה בשמה הטוב

4.1.6 עבודה נוספת

 • בעל תפקיד אקדמי לא ישתמש ברכוש המכללה ללא היתר לשם עשיית רווח אישי או שלא למטרות עבודתו במכללה (הוראה, מחקר או תפקיד כלשהו)
 • חבר סגל לא יקבל על עצמו תפקיד מחוץ למוסד העלול להעמידו בפני ניגוד עניינים עם המכללה

4.1.7 התפטרות מהעבודה

בעל תפקיד אקדמי יודיע מראש על התפטרותו מתפקידו. למרות התפטרותו, בעל תפקיד אקדמי לא יעזוב את ההוראה במהלך סמסטר אלא רק בסופו ולאחר שמלא את כל חובותיו כלפי הסטודנטים

4.2 התנהלות כלפי עמיתים

 • בעל תפקיד אקדמי במכללה מהווה עמית ושותף ליתר נושאי התפקידים במכללה ולחברים למקצוע בקהילה המדעית
 • בעל תפקיד אקדמי לא יביע דעה שלילית על עמיתו במכללה בפני סטודנטים, אלא בפורומים שנועדו לכך
 • בעל תפקיד אקדמי ינהג בכבוד ובסובלנות כלפי עמיתיו, יאפשר להם להשמיע את דבריהם ויכבד את זכותם להשמיע דעות שונות
 • בעל תפקיד אקדמי ישתף פעולה בנושאים פדגוגים ואקדמיים עם עמיתים. זאת, מבלי לפגוע בזכותו למחקר חופשי
 • בעל תפקיד אקדמי ינהג ביושר ואמינות כלפי עמיתיו ולא ינצל לרעה עבודת עמית למטרת הפקת רווח אישי
 • בעל תפקיד אקדמי הנדרש לשיפוט מקצועי של עמית, יפעל לפי כללי השיפוט הנהוגים באקדמיה, יהיה הוגן ואובייקטיבי כלפי עמיתיו וכלפי המוסד
 • בעל תפקיד אקדמי ישמור על סודיות המידע אליו נחשף (אודות המוסד/עמיתיו/מידע מקצועי/פרטים אישיים) במהלך השתתפותו בעבודת וועדות או בכל דרך אחרת
 • בפורומים בהם בעל תפקיד אקדמי מייצג את המחלקה/היחידה אקדמית אליה הוא משתייך, הוא יעשה זאת בנאמנות ובשקיפות ולאחר שהנושא נדון במועצת המחלקה/היחידה האקדמית. כמו כן, ידווח למועצת המחלקה/היחידה האקדמית דיווח אמת ומאוזן על הנדון באותם פורומים. במידה ולבעל תפקיד אקדמי קיימת בעיה מצפונית לייצג בעניין מסויים את דעת המחלקה/יחידה אקדמית, הוא רשאי לבקש שיחליפו אותו בייצוג עניין זה

4.3 התנהלות כלפי סטודנטים

 • בעל תפקיד אקדמי ישמור על כבוד הסטודנטים, יימנע מפגיעה אישית בהם ויתנהל באופן שיבטיח את כבודם
 • בעל תפקיד אקדמי יימנע מכל משוא פנים או אפליה, לטוב או לרע, של סטודנט או קבוצת סטודנטים מטעמי דת, גזע, מין, מוצא והשקפות פוליטיות
 • בעל תפקיד אקדמי לא ישלים עם מקרים של חוסר יושר ויפעל לטיפול במקרים אלו על פי נהלי המכללה. לא תתקיים ענישה, אלא באמצעות הגשת תלונה לוועדת משמעת לסטודנטים. לא תתקיים ענישה קולקטיבית משום סוג שהוא
 • בעל תפקיד אקדמי לא יקבל סטודנטים מהמכללה לסיוע לימודי בתשלום ולא ימליץ בפני סטודנט על עמית למקצוע לסיוע כזה
 • בעל תפקיד אקדמי לא יקבל טובות הנאה ולא יקיים התקשרויות עסקיות עם סטודנטים בכל התקופה בהם הם פעילים במכללה ועד שנה מיום סיום לימודיהם במכללה. למען הסר ספק, אין המדובר בהעסקת סטודנטים במחקר בו מעורב גם בעל תפקיד אקדמי, על ידי המכללה, חברת בת של המכללה או אחד ממרכזי המחקר הקשורים למכללה
 • בעל תפקיד אקדמי ישמור על סודיות המידע המגיע אליו במהלך עבודתו במכללה על סטודנט או על משפחתו בכל תחום שהוא. רמתו האקדמית של סטודנט לא תהווה נושא בשיחות חולין של בעלי תפקיד אקדמי ולא תעלה לדיון, שלא בפורום המתאים במחלקה או במכללה (ועדות אקדמיות, ועדות קבלה וכדומה)
 • התואר האקדמי מהווה הסמכה במקצוע והוא מוענק על סמך הצלחה בלימודים לפי הדרישות הנקבעות על ידי בעלי התפקידים האקדמיים של המכללה. בעל תפקיד אקדמי ידאג לכך שלא ישפיעו שיקולים זרים על מתן הערכה או ציון לסטודנט, מלבד הישגיו בלימודים
 • בעל תפקיד אקדמי ידאג לציון תרומתו של סטודנט בפרסומים של פטנטים, פרויקטים או עבודות מחקר אשר בוצעו במכללה בהשתתפות משמעותית של הסטודנט
 • בעל תפקיד אקדמי יסייע לסטודנטים המשרתים במילואים בהתאם ל”אמנת הסטודנטים המשרתים במילואים” שנחתמה על ידי נציגי המכללה
 • בעל תפקיד אקדמי לא יקבל מסטודנט מתנה שערכה הינו מעבר לסמלי
 • בעל תפקיד אקדמי לא יפלה לרעה סטודנט, בשל תלונה או ביקורת שהעביר לגורם במכללה, או מחוצה לה
 • בעל תפקיד אקדמי יכבד את זכויות הסטודנטים לפי נהלי המכללה, ולפי חוק זכויות הסטודנט, וישתף פעולה עם נציב תלונות הסטודנטים

4.4 התנהלות כאנשי מקצוע

 • בעל תפקיד אקדמי יקפיד שקנה המידה לעבודתו המחקרית יהיה הדבקות בחיפוש האמת המדעית, ללא כפיפות לשום שיקול אחר
 • בעל תפקיד אקדמי יקפיד על כללי זכויות יוצרים וקניין רוחני
 • בעל תפקיד אקדמי יכבד ויגן על מחקר חופשי וזכויות עמיתיו לחופש אקדמי. זכותו ואף חובתו של כל בעל תפקיד אקדמי לחקור את כל הנראה לו כדורש מחקר, לפרסם את ממצאיו ולהעמידם לביקורת, ולהביע את דעתו הביקורתית על מחקריהם וממצאיהם של עמיתיו
 • בעל תפקיד אקדמי יפעל ביושר ובהגינות ולפי הכללים הנהוגים במדע בכל הקשור בפרסום ובציון שמות מחבריה של עבודה מדעית, יכבד ויאזכר כל תרומה משמעותית לעבודתו ומחקרו ויתריע על כל ביטוי של גניבת זכויות יוצרים
 • בעל תפקיד אקדמי ישמור על כבודו המקצועי ויימנע מכל מעשה או מחדל העלול לפגוע בכבוד המקצוע. לצורך זה ישמור בעל התפקיד האקדמי במכללה על כללי האתיקה הנהוגים בתחומו המקצועי
 • בעל תפקיד אקדמי יימנע מלחתום על הסכם המגביל אותו מלפרסם תוצאות מחקר הנערך בין כותלי המכללה והנעזר במשאביה, אלא באישור המכללה

4.5 התנהלות בעלי תפקידים ניהוליים

 • בעל תפקיד אקדמי הממלא תפקיד ניהולי, ינהג בתפקידו מתוך ראיית כלל צרכי המכללה ולא רק צרכי המחלקה/יחידה אקדמית אליה הוא משתייך
 • בעל תפקיד אקדמי הנבחר לתפקיד ניהולי ינהג בתפקידו כלפי הכפיפים לו מתוך שיקולים מקצועיים/ ענייניים בלבד ויימנע משיקולים זרים. כמו כן, ישאף לחלק את עומס העבודה בין הכפופים לו על פי אמות מידה שוויוניות

5. אכיפת כללי תקנון האתיקה

5.1 הגופים הממונים על אכיפת תקנון האתיקה

 • בעל תפקיד אקדמי המבצע פעולות הנוגדות את תקנון האתיקה באופן מהותי, עשוי להיות מוזמן לבירור אתי בשל כך. שתי ערכאות ממונות על שמירת תקנון האתיקה: ועדת האתיקה וועדת הערעורים לאתיקה
 • ועדת האתיקה תמונה על ידי המועצה האקדמית. חברי הועדה יהיו: הסנל”א (יו”ר) וארבעה נציגים של חברי סגל ההוראה הבכיר מהמחלקות/היחידות האקדמיות של המכללה, מתוכם לפחות שניים בדרגת מרצה בכיר ומעלה. חברי ועדת האתיקה יכהנו בוועדה לתקופה של שלוש שנים. חבר וועדה יוכל להיבחר בשנית רק לאחר תקופת צינון של שלוש שנים
 • ועדת האתיקה תטפל:
  • בתלונה כנגד בעל תפקיד אקדמי, שתוגש על ידי ראש המחלקה/היחידה האקדמית או המנל”א או הנשיא
  • בתלונה של בעל תפקיד אקדמי, שתוגש כנגד בעל תפקיד אקדמי אחר, לאחר שהמתלונן יידע את ראש המחלקה/היחידה האקדמית
  • בסוגיות אתיות המופנות אליה על ידי בעל תפקיד אקדמי במתן המלצות למועצה האקדמית של המכללה ביחס לשינויים בתקנון האתיקה
 • תלונה של סטודנט או בעל תפקיד מנהלי במכללה, כנגד בעל תפקיד אקדמי, תוגש לראש המחלקה/יחידה אקדמית וזה יחליט באם יגיש תלונה לוועדת האתיקה או שיטפל בעניין בדרך אחרת
 • ועדת הערעורים לאתיקה תהיה מורכבת מחברים, שאינם הנשיא, המנל”א או ראשי המחלקות/היחידות האקדמיות. יו”ר הועדה יתמנה על ידי המועצה האקדמית, אחת לשלוש שנים מבין חבריה, בדרגת מרצה בכיר לפחות. שאר חברי הוועדה ימונו מבין כלל חברי הסגל של המכללה בדרגת מרצה בכיר ומעלה, שאינם חברים בוועדת האתיקה, אחד מכל מחלקה או יחידה אקדמית על ידי המועצה של אותה מחלקה/יחידה אקדמית (מלבד המחלקה/יחידה אקדמית של היו”ר). בכל ערעור ימנה היו”ר הרכב ערעור של שני חברים נוספים (סך הכל שלושה חברים) מתוך חברי הועדה לצורך דיון בערעור. היו”ר לא ימנה לדיון חבר ועדה מאותה מחלקה/יחידה אקדמית של הנילון ויתחשב באפשרויות שונות של ניגוד עניינים. ועדת הערעורים תדון בערעורים על פסקי הדין והחלטות של ועדת האתיקה. את הערעור רשאים להגיש מגיש התלונה ו/או הנילון

5.2 הגשת תלונה וטיפול בתלונה כנגד בעל תפקיד אקדמי

תלונה כנגד בעל תפקיד אקדמי, שתוגש על ידי ראש המחלקה/היחידה האקדמית או בעל תפקיד אקדמי אחר, תוגש בכתב לוועדת האתיקה ולנשיא המכללה. כתב התלונה יפרט את:

 • שם הנילון תוארו וכתובתו
 • מהות התלונה ותאור העובדות הנוגעות בדבר
 • רשימת המסמכים התומכים בתלונה
 • רשימת העדים שהמתלונן מבקש לזמן לועדת האתיקה

5.3 סמכויות וועדת האתיקה

בסמכות ועדת האתיקה וועדת הערעורים לאתיקה להטיל אחד או יותר מהתגובות הבאות:

 • אזהרה בכתב שתתויק בתיקו האישי של בעל התפקיד האקדמי
 • חיוב הנילון בפעולה מתקנת
 • חיוב הנילון להתנצל בפני המתלונן
 • עיכוב פתיחת תהליך העלאה בדרגה
 • שלילת הזכות לקבלת מענקי מחקר או מענקי השתלמות מהמכללה
 • פסילה מלמלא תפקידים אקדמיים או מנהליים שייקבעו בפסק הדין
 • ביטול רטרואקטיבי של העלאה בדרגה אקדמית, אם הנילון נמצא אשם בביצוע תרמית, שתרמה או עשויה הייתה לתרום לקידומו בדרגה . תגובה מן התגובות המנויות לעיל יכולה שתהיה לתקופה קצובה או ללא הגבלת זמן, לפי העניין, ותוכל שתהיה כולה או מקצתה על תנאי

6. שינוי תקנון האתיקה

תקנון האתיקה ינוסח בתיאום עם היועץ המשפטי של המכללה ויאושר על-ידי המועצה האקדמית של המכללה. עם אישורו, יהיה התקנון לחלק מהתקנון האקדמי של המכללה. כל שינוי בתקנון האתיקה טעון אשור המועצה האקדמית לאחר התייעצות ביועץ המשפטי.

 • ועדת אתיקה

  לאנשי הסגל, סטודנטים ובוגרים, שלום רב!

  ועדת האתיקה של המכללה עוסקת בהיבטים האתיים של אירועי היומיום בקמפוס.
  תחומי הדיון שלנו נוגעים להתנהלות האקדמית של חברי הסגל, להתנהלות בעלי תפקידים אקדמיים ולמערכת היחסים בין חברי הסגל האקדמי והסטודנטים.

  אנו פונים אליכם בבקשה לשתף אותנו במקרים ואירועים בהם נתקלתם ואשר נראים לכם בלתי הולמים למערכת התנהלות אקדמית הוגנת בקמפוס.

  כמובן שסודיות הפונים מובטחת. מי שמעוניין מוזמן לכתוב ישירות לתיבות הדואר האלקטרוני המצורפת או לפנות אל אחד מאתנו. מעבר לכך, תוך עיסוק בנושאים שמונחים לפנינו נפנה אליכם לעיתים בשאלות כדי לשמוע את דעתכם בסוגיות השונות.

  היענותכם תסייע לנו לעמוד על קשיים בעשייה האקדמית במכללה ותאפשר לנו להציע כללי התנהלות מתאימים לאווירה אותה כולנו רוצים לראות בקמפוס.

  בברכה,

  חברי ועדת האתיקה האקדמית:

  יו”ר ועדת אתיקה: פרופ’/ח שרית סיון 
  ד”ר רמי מסרי 
  ד”ר הילה פרץ
  ד”ר מתי גולני
  ד”ר יעל פורמן-שהרבני

 • החלטות שהתקבלו

  דיון הוועדה לאתיקה מדצמבר 2010

  מחויבות מרצים ללמד קורסי בסיס במקום קורסים מתקדמים מתחומי התמחותם ומחקרם.
  המקרים אליהם התייחסה הוועדה הם כאלו שבהם הוטל על מרצים ללמד קורסי בסיס/ מבוא במחלקה ו/או מחוצה לה, קורסים אותם לא לימדו מעולם, ולוותר על הוראת קורסים מתקדמים בתחום ההתמחות שלהם- אותם פיתחו ולימדו בהצלחה.
  הנחת היסוד של הוועדה במהלך הדיון הייתה שחייב להתקיים איזון בין המטלות המחלקתיות וזכותו של המרצה ללמד נושאים הקרובים לליבו ובהם הוא מתמחה. כמו כן, הליך ההשמה של מרצים לקורסים הוא שקוף, חף משיקולים זרים בבחירת מרצים לקורסים ומיועד לטובתם המכסימלית של הסטודנטים, המרצים והמחלקה.
  אנו סבורים שהדרך הטובה ביותר לפתור את הסוגיה היא לפעול לפי הקווים המנחים הבאים:
  מרצה שיכול – ואפילו בהשקעת מאמץ- ללמד קורס ליבה חייב לעשות זאת לבקשת ראש המחלקה. זוהי מחויבות אקדמית של הסגל.
  ראוי שראש המחלקה ידאג שתמהיל הקורסים שמלמד מרצה במשך השנה יהיה כזה שיאפשר לו ללמד בתחומים שבהם, בשל התמחותו, יוכל לקבל משוב חיובי גבוה. חוסר מגוון הוא מכשלה אקדמית לא הוגנת.
  נכון וחשוב לאפשר למרצה ללמד קורסים בתחומי התמחותו במיוחד כאלו שעצב והשקיע בהם מחשבה וזמן. בכך יוצאים נשכרים הסטודנטים, הרמה האקדמית, ואפילו המרצה עצמו
  יש לקיים במחלקה רוטציה ידועה מראש בהוראת קורסי הליבה בין מרצים מהסגל שהם בעלי השכלה אקדמית באותו תחום- אפילו הקורס אינו בסיס ישיר לתחומי המחקר וההתמחות שלהם. בכך יתחלק הנטל על מספר אנשים והגיוון יהיה לטובת כולם.
  הוועדה ממליצה לכל ראש מחלקה/ ראש וועדת הוראה לנהל שיחה הוגנת עם כל מרצה בדבר תמהיל הוגן של הוראה למשך השנה האקדמית כך שחלוקת הנטל של קורסי הליבה תהיה הוגנת וכנ”ל גם של קורסים מתקדמים בתחומי המחקר של כל מרצה. הוועדה ממליצה לתת “שעת הכנה” למרצה שמתחיל ללמד קורס ליבה שלא לימד בשנים האחרונות.
  השתתפו: ד”ר צ’צ’יק, קפטן, וויס-כהן, פארן, שכנר.
  להשגות שאלות וסוגיות נוספות: ikepten@braude.ac.il

ייעוץ לימודים