מכרזים

מכרזים במכללה

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ”ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש”ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ”ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.

פרטים ליצירת קשר:

אורטל אלטבה
מנהלת רכש ומכרזים
מספר טלפון: 04-9086495, 04-9901937
שעות פעילות משרד הרכש: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:30-15:00
 

מכרזים פעילים

נדרש לעבוד בדפדפן Chrome

מכרזים לא פעילים

נדרש לעבוד בדפדפן Chrome

 • מכרז לביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת פ' 02/2021

  ***זוכה במכרז- חב’ גינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע”מ”***

   

  פירוט המכרז
  המכללה האקדמית להנדסה בראודה מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת פ’ 02/2021

  מועד אחרון לשאלות הבהרה: 28.6.21 עד השעה 9:00 בבוקר
  מועד כנס ספקים:  16.6.21 בשעה 10:00 (חובת רישום מראש עד לתאריך 15.6.21 בשעה 14:00)
  מועד סיום הגשה:  4.7.21 עד השעה 10:30
   
   
  נוסח מודעות
  מסמכים

  שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 28.6.21 עד השעה  9:00 בבוקר. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לדואר אלקטרוני,  יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטלפון 04-9086495
  • תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה
 • מכרז לרכישת והתקנת תשתיות תקשורת פ' 03/2021

  ***זוכה במכרז: חב’ “ממטל מערכות וטכנולוגיה לתשתיות תקשורת ומחשבים”***

  פירוט המכרז
  המכללה האקדמית להנדסה  בראודה מזמינה בזאת הצעות לרכישת והתקנת תשתיות תקשורת.

  מועד אחרון לשאלות הבהרה: 3.1.22 עד השעה 9:00 בבוקר
  מועד אחרון לרישום למכרז: 4.1.22 עד השעה 14:00
  מועד סיום הגשה: 10.1.22 עד השעה 10:00 בבוקר
   
  נוסח מודעות
  מסמכים

   

  שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 3.1.2022עד השעה 9:00 בבוקר. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לדואר אלקטרוני, יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטלפון 04-9086495
  • תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה

   

  נוסח מודעה בעברית

  מכרז פ’ 03/2021 

  לרכישת והתקנת תשתיות תקשורת

  1. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (ע”ר) (“המכללה”) מזמינה בזאת הצעות לרכישת תשתיות תקשורת הכוללות אספקה והתקנה של ציוד לתקשורת קווית וציוד לתקשורת אלחוטית, בהתאם לדרישות המפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז ובהתאם לכתבי הכמויות המצ”ב למכרז זה.
  2. במסמכי המכרז ניתן לעיין ולהוריד באתר המכרזים של המכללה https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
  3. יש לעקוב אחר אתר זה, שם יפורסמו עדכונים ותשובות לשאלות ההבהרה.
  4. כל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז , חייב להירשם ברישום מוקדם עד לתאריך 1.2022 4 עד השעה 14:00 באמצעות דואר אלקטרוני ortal108@braude.ac.il :ובו ימסור פרטים אודותיו ודרכי התקשרות לצורך עדכונים אודות המכרז, טל’ לבירורים 04-9086495 או 04-9901937.
  5. שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד תאריך 3.1.2022 עד השעה 9:00 בבוקר . השאלות ישלחו במייל בלבד ortal108@braude.ac.il. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המכרזים של המכללה, יש לעקוב אחר העדכונים. על המציע לצרף להצעתו את כל התשובות לשאלות ההבהרה (בין אם השאלות הוגשו על ידו ובין על ידי מציעים אחרים), כשהן חתומות על ידו. 
  6. את המסמכים יש להגיש במסירה ידנית או באמצעות שליח (לא בדואר רגיל או בדואר רשום) לתיבת המכרזים, הממוקמת במשרדי הלוגיסטיקה, חדר LG103, לא יאוחר מתאריך 10.1.2022 עד השעה 10:00 בבוקר. באחריות המציע לוודא כי המסמכים הגיעו בפועל למשרדי ועדת הרכש העליונה עד למועד זה, וקיבלו חותמת “נתקבל”. הצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל, תיפסלנה על הסף ולא תידונה כלל. 

  בברכה,

  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

   

   

  הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- הבהרה מס’ 1

  שאלה:

  נבקש כי הלקוח ירשום בסעיף 5 למסמך את תוקף ההצעה הנדרש

  תשובה:

  תוקף הצעת המחיר שבמכרז  90 יום ממועד הגשת המכרז.

  מרגע הודעת הזכייה לספק שנבחר הצעת המחיר תהיה תקפה עד לסיום תוקף ההסכם

  שאלה:

  במפרט מצוין לנקודת תקשורת תוספת של מגשר 2.5 מטר לתחנת קצה , האם לא נדרש גם מגשר בצד הפנל למתג ?

  תשובה:

  נדרש מגשר גם בצד הפנל למתג

  שאלה:

  נבקש לפרט מה כולל התקנת נקודה כאשר הכבל מושחל

  יש לפרט שהמחיר יכלול קונקטור בשני הצדדים , שילוט ,בדיקות , מגשרים בקצוות במידת הצורך

  תשובה:

  נקודה חדשה ללא השחלת הכבל (טיפול בשני צידי הכבל) + בדיקה וסימון

  שאלה:

  במפרט טכני מצוין מגשרים בצבעים שונים ואורכים שונים , המגשרים לא מצוינים בכתב הכמויות לתמחור

  תשובה:

  סעיף 4 מתאר את הפריט. התמחור הוא חלק מהתקנת נקודה

   

  שאלה :

  במפרט הטכני מצוינים מק”טים של המתגים ( כנראה דגמים הישנים ) ובכתב הכמויות רשום מק”טים אחרים

  תשובה:

  סעיפים 10 -14 במפרט הטכני מבוטלים .  יש להוסיף במקום:

  Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Swch

  Aruba 6100 48G 4SFP+ Swch

  Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ Swch

  Aruba 6100 24G 4SFP+ Swch

  Aruba 6100 12G CL4 2SFP+ 139W Swch

   Aruba 6200F 48G CL4 4SFP+370W Swch

  Aruba 6200F 48G 4SFP+ Swch

  Aruba 6200F 24G CL4 4SFP+370W Swch

  Aruba 6200F 24G 4SFP+ Swch

  שאלה:

  כמו כן הכרטיסים במפרט הטכני בסעיפים 12/13/14 לא מופיעים בכתב הכמויות

  תשובה:

  כתב הכמויות הוא המעודכן והקובע.  סעיפים אלו לא רלוונטיים.

   

  שאלה:

  האם ללקוח קיים בקר דומה באתר ואם כן האם ניתן לציין איזה וכמה רישיונות הוא מכיל

  תשובה:

  קיים בקר פיזי עם 120 רישיונות

   

   

  חידוד להבהרה מס’ 2:

  שאלות:

  1. שאלה בדרישות מופעים מתגי אלחוט ישנים WIFI5 שאינם תואמים .WIFI6 802.11ax הסטנדרט את האם מדובר בטעות סופר ?

  תשובה שלכם אין טעות מדובר בציוד לתחזוקת רשת קיימת.

  הבהרה – השאלה התייחסה לסעיף 7-8 כלומר רכישה והתקנה ציוד חדש משכך לא ברור תשובתכם כי מדובר בתחזוקה רשת קיימת. הדרישה בכתב כמויות (גם העדכנית) ובחוברת המכרז הינה למתגי אלחוט ישנים שזמן אספקתם לא תואם לדרישות במכרז לאספקה מיידית. מניסיון בתחום זמן האספקה של מותג ARUBA\HP הינו ארוך ומדובר על מספר חודשים.

   

   

  1. שאלה לצורך תאימות והגדרה אנו מבקשים לדעת מה הם גרסאות התוכנה המתגים הנוכחים )האלחוט והמודולים( ומה הם הרכיבים הנוכחים כיום במכללה .

  תשובה שלכם  6.5 גרסה  Wifi

  הבהרה הגרסה  זהה הן למתגי והן למתגי האלחוט ? נשמח להגיע לסיור שבו נבחן את מיקום ה AP ומיקום ה Controller  והגדרות רצויות לנושאים טכנולוגיים מתאימים לרבות הכנה לעולם WIFI6 .

        כאמור נשמח לסיור מקדים .

   

  תשובת המכללה:

  1. הרשת הקימת מכילה מתגים אלחוטיים ישנים. במצב הקיים לא ניתן להחליף מתג שמתקלקל בדגם חדש לכן יש צורך להציג יכולת להחלפה במתג זהה (מסוג ישן). המכללה תתחשב בעיכובים שיגרמו מחוסר בציוד של היצרן בארץ (HPE/Aruba) למרות הדרישה במכרז.

   

  1. המכרז לא כולל הקמת רשת אלחוטית חדשה במכללה. כתב הכמויות הוא מחירון לצורך החלפה ושידרוג של רכיבים שיתבקשו מעת לעת ברשת הקווית של המכללה וברשת האלחוטית. המכרז הוא לצורך בחירת קבלן תחזוקה לעבודות רשת מגוונות ולא לפרויקט הקמה חד פעמי. ולכן גם אין משמעות לסיור .

   

   

 • מכרז לאספקת כרטיסי שי נטענים פ' 01/2022

  ** זוכה במכרז- חב’ שופרסל בע”מ”**

   

  פירוט המכרז
  המכללה האקדמית להנדסה בראודה מזמינה בזאת הצעות לאספקת כרטיסי שי נטענים.

  מועד אחרון לשאלות הבהרה: 15.2.2022 עד השעה 14:00
  מועד אחרון לרישום למכרז:15.2.2022 עד השעה 14:00
  מועד סיום הגשה: 23.2.22 עד השעה 14:00 
   
   
   
  נוסח מודעות
  מסמכים

   

   

  שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 15.2.2022.עד השעה 14:00 . השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לדואר אלקטרוני, יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטלפון 04-9086495
  • תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה
   
   
  נוסח מודעה בעברית:

  מכרז פ’ 01/2022 לאספקת כרטיסי שי דיגיטליים ומגנטיים נטענים

  המכללה האקדמית להנדסה  בראודה בכרמיאל מזמינה בזאת הצעות לאספקת כרטיסי שי דיגיטליים ומגנטיים נטענים לעובדי המכללה.

  1. ניתן לעיין בחוברת המכרז ולהורידה ללא תשלום באתר המכללה תחת הכותרת “מכרזים במכללה” https://w3.braude.ac.il/about/tenders/ יש לעקוב אחר עדכונים והודעות באתר. טל’ לבירורים: 04-9086495/04-9901937.
  2. כל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז , חייב להירשם ברישום מוקדם עד לתאריך 2.2022 עד השעה 14:00 בצהריים באמצעות דואר אלקטרוני:ortal108@braude.ac.il ובו ימסור פרטים אודותיו ודרכי התקשרות לצורך עדכונים אודות המכרז.
  3. ניתן להגיש שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז עד ליום 2.2022 בשעה 14:00 בצהריים למייל : ortal108@braude.ac.il רק שאלות שתינתנה בכתב, תחייבנה את המכללה. התשובות תפורסמנה באתר המכללה, ויש לעקוב אחר עדכונים.
  4. את המסמכים יש להגיש במסירה ידנית או באמצעות שליח (לא בדואר רגיל או בדואר רשום) לתיבת המכרזים, הממוקמת במשרד הרכש, בקרוון לוגיסטיקה בחדר LG103,  לא יאוחר מתאריך 2.2022 עד השעה 14:00  בצהרים.
  5. באחריות המציע לוודא כי המסמכים הגיעו בפועל למשרדי ועדת הרכש העליונה עד למועד  זה, וקיבלו חותמת “נתקבל”.  הצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל, תיפסלנה על הסף ולא תידונה כלל. 

  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 • מכרז לבחירת קבלן לביצוע עבודות חפירה ועבודות עפר פ' 02/2022

  ***זוכה במכרז- חב’ ש.ח פארק ****

   

  פירוט המכרז
  המכללה האקדמית להנדסה  בראודה מזמינה בזאת הצעות לבחירת קבלן לביצוע עבודות חפירה ועבודות עפר.

  מועד אחרון לשאלות הבהרה: 1.5.2022 עד השעה 14:00
  מועד אחרון לרישום למכרז: 7.4.2022  עד השעה 14:00
  סיור קבלנים:10.4.2022 בשעה 10:30 בחדר הVIP בבניין EF
  מועד סיום הגשה: 24.5.22 עד השעה 14:00 
   
   
  הודעה (22.5.22) – בנושא לינק למכרזית– בשלב זה אין צורך להגיש דרך המכרזית את ההצעה, אך ורק בגירסה מודפסת על גבי כתב הכמויות,  במעטפה נפרדת  (כמפורט במכרז).
   
  נוסח מודעות
  • עברית (מודעה מונגשת בתחתית העמוד)
  • ערבית
  מסמכים

   

  בחג הפסח, בין התאריכים 17-21/4 המכללה סגורה. (אין מענה טלפוני/ מענה למיילים או קבלת קהל)

   

  שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 1.5.2022.עד השעה 14:00 . השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לדואר אלקטרוני, יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטלפון 04-9086495
  • תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה

   

  מודעה מונגשת:

  מכרז פ’ 02/2022 לבחירת קבלן לביצוע עבודות חפירה ועבודות עפר

   

  המכללה האקדמית להנדסה  בראודה בכרמיאל מזמינה בזאת הצעות לבחירת קבלן עבודות חפירה ועבודות עפר.

  1. מסמכי המכרז ניתנים לצפייה והורדה באתר האינטרנט של המכללה בכתובת: https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
  2. כל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז , חייב להירשם ברישום מוקדם עד לתאריך 4.22 עד השעה 14:00 באמצעות דואר אלקטרוני:    ortal108@braude.ac.il  ובו ימסור פרטים אודותיו ודרכי התקשרות לצורך עדכונים אודות המכרז, טל’ לבירורים: 04-9086495/04-9901937.
  3. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה על כל מי שמעוניין להגיש הצעה ומהווה תנאי להגשת ההצעה. מועד הסיור בתאריך4.22 בשעה:10:30  בחדר VIP  בבניין EF . השתתפות בסיור קבלנים הנה בבחינת תנאי סף. הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור קבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.

   

  1. על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, במשרד לוגיסטיקה הממוקם צמוד לבניין L במכללה, בימים א’ – ה’, (למעט ערבי חג), משעה 08:30 ועד השעה 15:00. את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים לא יאוחר מתאריך 5.22 עד השעה 14:00 .  הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה, הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ולא תישקלנה.

   

  בברכה

  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

   

   
 • מכרז לאספקת שרתים פ' 03/2022

  פירוט המכרז
  המכללה האקדמית להנדסה בראודה מזמינה בזאת הצעות לאספקת שרתים.

  מועד אחרון לשאלות הבהרה: 9.8.2022 עד השעה 14:00
  מועד אחרון לרישום למכרז: 7.8.2022  עד השעה 14:00
  מועד אחרון להגשת המכרז: 17.8.2022 עד השעה 13:00
   
   
   
   
  נוסח מודעות

   

  מסמכים

   

   

  שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 9.8.22 עד השעה 14:00 . השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לדואר אלקטרוני, יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטלפון 04-9086495 (ימים א-ה בין השעות 8:30-15:00)
  • תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

   

 • מכרז פ' 04/2022 למתן שירותי פרסום ומדיה

   

  ***זוכה במכרז- חב’ לם מרגלית שפי בע”מ***

  פירוט המכרז
  המכללה האקדמית להנדסה בראודה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי פרסום ומדיה.

  מועד אחרון לשאלות הבהרה שלב א’ : 24.10.22 עד השעה 09:00 בבוקר (מענה יישלח רק לאחר 18.10.22)
  מועד אחרון לרישום למכרז: 23.10.22  עד השעה 14:00
  מועד אחרון לשאלות הבהרה שלב ב’ (הגשה לפרזנטציה): 24.11.22 עד לשעה 9:00 בבוקר
  מועד אחרון להגשת המכרז: 8.11.22 עד השעה 13:00
   
   
  יש לשריין עבור ראיונות את המועד 13.11.22 בין השעות 10:00-15:00
   
   
  בתקופת החגים לא יהיה מענה במשרד הרכש. ניתן ליצור קשר החל מ 18.10.22 
   
  נוסח מודעות

   

  מסמכים

   

  שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 24.10.22 עד השעה 9:00. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לדואר אלקטרוני, יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטלפון 04-9086495 (ימים א-ה בין השעות 8:30-15:00)
  • תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

הודעות פטור

 • פטור ממכרז - התקשרות עם חברת אי.קיו.אל 19.7.21

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים) התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה,(התש”ע – 2010, מכללת אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה) ע”ר( (להלן: “” המכללה)”

  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר ללא מכרז עם חברת EQL לצורך תכנית להכשרת מקצועית. התוכנית מבוססת על מודל ייחודי שהחברה פיתחה.

  ההתקשרות אושרה על פי תקנות חובת המכרזים (תקנות להשכלה הגבוהה) תש”ע 2010 – הקובעות כי בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית, כדוגמת השירותים הנדרשים, אינה טעונה מכרז.

  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד ליום 29.7.21 בשעה 9:00 בבוקר לגב’ אורטל אלטבה בדואר אלקטרוני, תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק, שם הפונה, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

  מחלקת לוגיסטיקה בינוי ורכש

ייעוץ לימודים