מכרזים

מכרזים במכללה

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ”ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש”ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ”ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.

פרטים ליצירת קשר:

אורטל אלטבה
מנהלת רכש ומכרזים
מספר טלפון: 04-9086495, 04-9901937
שעות פעילות משרד הרכש: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:30-15:00
 

מכרזים פעילים

נדרש לעבוד בדפדפן Chrome

מכרזים לא פעילים

נדרש לעבוד בדפדפן Chrome

ייעוץ לימודים