מכרזים

מכרזים במכללה

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ”ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש”ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ”ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.

פרטים ליצירת קשר:

אורטל אלטבה
עוזרת למנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש
מספר טלפון: 04-9086495, 04-9901937
שעות פעילות משרד הרכש: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:30-15:00
 

מכרזים פעילים

נדרש לעבוד בדפדפן Chrome

 • מכרז לרכישת והתקנת תשתיות תקשורת פ' 03/2021

  פירוט המכרז
  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לרכישת והתקנת תשתיות תקשורת.

  מועד אחרון לשאלות הבהרה: 3.1.22 עד השעה 9:00 בבוקר
  מועד אחרון לרישום למכרז: 4.1.22 עד השעה 14:00
  מועד סיום הגשה: 10.1.22 עד השעה 10:00 בבוקר
   
   
   
  נוסח מודעות
  מסמכים

   

  שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 3.1.2022 עד השעה 9:00 בבוקר. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לדואר אלקטרוני, יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטלפון 04-9086495
  • תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה

   

  נוסח מודעה בעברית

  מכרז פ’ 03/2021 

  לרכישת והתקנת תשתיות תקשורת

  1. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (ע”ר) (“המכללה”) מזמינה בזאת הצעות לרכישת תשתיות תקשורת הכוללות אספקה והתקנה של ציוד לתקשורת קווית וציוד לתקשורת אלחוטית, בהתאם לדרישות המפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז ובהתאם לכתבי הכמויות המצ”ב למכרז זה.
  2. במסמכי המכרז ניתן לעיין ולהוריד באתר המכרזים של המכללה https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
  3. יש לעקוב אחר אתר זה, שם יפורסמו עדכונים ותשובות לשאלות ההבהרה.
  4. כל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז , חייב להירשם ברישום מוקדם עד לתאריך 1.2022 4 עד השעה 14:00 באמצעות דואר אלקטרוני ortal108@braude.ac.il :ובו ימסור פרטים אודותיו ודרכי התקשרות לצורך עדכונים אודות המכרז, טל’ לבירורים 04-9086495 או 04-9901937.
  5. שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד תאריך 3.1.2022 עד השעה 9:00 בבוקר . השאלות ישלחו במייל בלבד ortal108@braude.ac.il. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המכרזים של המכללה, יש לעקוב אחר העדכונים. על המציע לצרף להצעתו את כל התשובות לשאלות ההבהרה (בין אם השאלות הוגשו על ידו ובין על ידי מציעים אחרים), כשהן חתומות על ידו. 
  6. את המסמכים יש להגיש במסירה ידנית או באמצעות שליח (לא בדואר רגיל או בדואר רשום) לתיבת המכרזים, הממוקמת במשרדי הלוגיסטיקה, חדר LG103, לא יאוחר מתאריך 10.1.2022 עד השעה 10:00 בבוקר. באחריות המציע לוודא כי המסמכים הגיעו בפועל למשרדי ועדת הרכש העליונה עד למועד זה, וקיבלו חותמת “נתקבל”. הצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל, תיפסלנה על הסף ולא תידונה כלל. 

  בברכה,

  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

   

   

  הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- הבהרה מס’ 1

  שאלה:

  נבקש כי הלקוח ירשום בסעיף 5 למסמך את תוקף ההצעה הנדרש

  תשובה:

  תוקף הצעת המחיר שבמכרז  90 יום ממועד הגשת המכרז.

  מרגע הודעת הזכייה לספק שנבחר הצעת המחיר תהיה תקפה עד לסיום תוקף ההסכם

  שאלה:

  במפרט מצוין לנקודת תקשורת תוספת של מגשר 2.5 מטר לתחנת קצה , האם לא נדרש גם מגשר בצד הפנל למתג ?

  תשובה:

  נדרש מגשר גם בצד הפנל למתג

  שאלה:

  נבקש לפרט מה כולל התקנת נקודה כאשר הכבל מושחל

  יש לפרט שהמחיר יכלול קונקטור בשני הצדדים , שילוט ,בדיקות , מגשרים בקצוות במידת הצורך

  תשובה:

  נקודה חדשה ללא השחלת הכבל (טיפול בשני צידי הכבל) + בדיקה וסימון

  שאלה:

  במפרט טכני מצוין מגשרים בצבעים שונים ואורכים שונים , המגשרים לא מצוינים בכתב הכמויות לתמחור

  תשובה:

  סעיף 4 מתאר את הפריט. התמחור הוא חלק מהתקנת נקודה

   

  שאלה :

  במפרט הטכני מצוינים מק”טים של המתגים ( כנראה דגמים הישנים ) ובכתב הכמויות רשום מק”טים אחרים

  תשובה:

  סעיפים 10 -14 במפרט הטכני מבוטלים .  יש להוסיף במקום:

  Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Swch

  Aruba 6100 48G 4SFP+ Swch

  Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ Swch

  Aruba 6100 24G 4SFP+ Swch

  Aruba 6100 12G CL4 2SFP+ 139W Swch

   Aruba 6200F 48G CL4 4SFP+370W Swch

  Aruba 6200F 48G 4SFP+ Swch

  Aruba 6200F 24G CL4 4SFP+370W Swch

  Aruba 6200F 24G 4SFP+ Swch

  שאלה:

  כמו כן הכרטיסים במפרט הטכני בסעיפים 12/13/14 לא מופיעים בכתב הכמויות

  תשובה:

  כתב הכמויות הוא המעודכן והקובע.  סעיפים אלו לא רלוונטיים.

   

  שאלה:

  האם ללקוח קיים בקר דומה באתר ואם כן האם ניתן לציין איזה וכמה רישיונות הוא מכיל

  תשובה:

  קיים בקר פיזי עם 120 רישיונות

   

   

  חידוד להבהרה מס’ 2:

  שאלות:

  1. שאלה בדרישות מופעים מתגי אלחוט ישנים WIFI5 שאינם תואמים .WIFI6 802.11ax הסטנדרט את האם מדובר בטעות סופר ?

  תשובה שלכם אין טעות מדובר בציוד לתחזוקת רשת קיימת.

  הבהרה – השאלה התייחסה לסעיף 7-8 כלומר רכישה והתקנה ציוד חדש משכך לא ברור תשובתכם כי מדובר בתחזוקה רשת קיימת. הדרישה בכתב כמויות (גם העדכנית) ובחוברת המכרז הינה למתגי אלחוט ישנים שזמן אספקתם לא תואם לדרישות במכרז לאספקה מיידית. מניסיון בתחום זמן האספקה של מותג ARUBA\HP הינו ארוך ומדובר על מספר חודשים.

   

   

  1. שאלה לצורך תאימות והגדרה אנו מבקשים לדעת מה הם גרסאות התוכנה המתגים הנוכחים )האלחוט והמודולים( ומה הם הרכיבים הנוכחים כיום במכללה .

  תשובה שלכם  6.5 גרסה  Wifi

  הבהרה הגרסה  זהה הן למתגי והן למתגי האלחוט ? נשמח להגיע לסיור שבו נבחן את מיקום ה AP ומיקום ה Controller  והגדרות רצויות לנושאים טכנולוגיים מתאימים לרבות הכנה לעולם WIFI6 .

        כאמור נשמח לסיור מקדים .

   

  תשובת המכללה:

  1. הרשת הקימת מכילה מתגים אלחוטיים ישנים. במצב הקיים לא ניתן להחליף מתג שמתקלקל בדגם חדש לכן יש צורך להציג יכולת להחלפה במתג זהה (מסוג ישן). המכללה תתחשב בעיכובים שיגרמו מחוסר בציוד של היצרן בארץ (HPE/Aruba) למרות הדרישה במכרז.

   

  1. המכרז לא כולל הקמת רשת אלחוטית חדשה במכללה. כתב הכמויות הוא מחירון לצורך החלפה ושידרוג של רכיבים שיתבקשו מעת לעת ברשת הקווית של המכללה וברשת האלחוטית. המכרז הוא לצורך בחירת קבלן תחזוקה לעבודות רשת מגוונות ולא לפרויקט הקמה חד פעמי. ולכן גם אין משמעות לסיור .

   

   

הודעות פטור

 • פטור ממכרז - התקשרות עם חברת אי.קיו.אל 19.7.21

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים) התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה,(התש”ע – 2010, מכללת אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה) ע”ר( (להלן: “” המכללה)”

  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר ללא מכרז עם חברת EQL לצורך תכנית להכשרת מקצועית. התוכנית מבוססת על מודל ייחודי שהחברה פיתחה.

  ההתקשרות אושרה על פי תקנות חובת המכרזים (תקנות להשכלה הגבוהה) תש”ע 2010 – הקובעות כי בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית, כדוגמת השירותים הנדרשים, אינה טעונה מכרז.

  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד ליום 29.7.21 בשעה 9:00 בבוקר לגב’ אורטל אלטבה בדואר אלקטרוני, תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק, שם הפונה, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

  מחלקת לוגיסטיקה בינוי ורכש

ייעוץ לימודים