מכרזים

מכרזים במכללה

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ”ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש”ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ”ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.

פרטים ליצירת קשר:

גב’ אורטל אלטבה
ע. מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש
04-9086495/04-9901937
שעות פעילות משרד הרכש:
08:30-15:00

מכרזים פעילים

נדרש לעבוד בדפדפן Chrome

מכרזים לא פעילים

הודעות פטור

 • ספק בלעדי - חב' ראש אלקטרואופטיקה 19.12.19

   

  הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד (19.12.19)

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה,(  התש”ע- 2010, מכללת אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה )ע”ר( (להלן: “” המכללה) ”

  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר  עם חברת ” ראש אלקטרואופטיקה ” כספק יחיד לרכישת ציוד למעבדת אופטיקה לצורך הוראה ומחקר- מצ”ב מכתב הנמקה.

  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד ליום  26.12.19 בשעה 09:00  בבוקר לגב’ אורטל אלטבה בדוא”ל ortal108@braude.ac.il , תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק, שם הפונה, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

   

  מכתב הנמקה מרצה בכיר במח’ פיזיקה

   

  מח’ לוגיסטיקה בינוי ורכש

   

 • ספק בלעדי - חב' גוגל, פייסבוק וגלגל"צ 24.9.2020

  הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד (24.9.2020)

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה,(  התש”ע- 2010, מכללת אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה )ע”ר( (להלן: “” המכללה) ”

  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר  עם חברות גוגל, פייסבוק, וגל”צ/גלג”צ- משרד הבטחון כספקים יחידים.- מצ”ב מכתבי הנמקה:

  גלג”צ

  פייסבוק

  גוגל

  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד ליום  05.10.2020 בשעה 09:00  בבוקר לגב’ אורטל אלטבה בדוא”ל ortal108@braude.ac.il , תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק, שם הפונה, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

   

  מח’ לוגיסטיקה בינוי ורכש

   

 • ספק בלעדי- רכישת רחפנים7.12.2020

  7.12.2020

  התאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה,(  התש”ע- 2010, מכללת אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה )ע”ר( (להלן: “” המכללה) ”

  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר  עם חב’ “דורניקס הנדסה בע”מ” לרכישת רחפנים לתוכנית להבים בשיתוף צה”ל ועמותת ידידים.

  רפרנט רחפנות ביחידה הטכנולוגית באמ”ן אפיין את הקיט הלימודי המתאים לתלמידים שישתתפו בתוכנית, והקיט שעומד בדרישות צה”ל הינו F450  של חב’ “דרוניקס הנדסה בע”מ”.

  חב’ “דרוניקס הנדסה בע”מ” הינה היחידה שמספקת את הרחפן הנדרש ע”י צה”ל בצורתו.

  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד ליום  14.12.2020 בשעה 09:00  בבוקר לגב’ אורטל אלטבה בדוא”ל ortal108@braude.ac.il , תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק, שם הפונה, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

   

 • ספק בלעדי- תומקס (סריקת מבחנים) 29.12.2020

  29.12.2020

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה,(  התש”ע- 2010, מכללת אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה )ע”ר( (להלן: “” המכללה) ”

  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר  עם חב’ “תומקס” חברה לסריקת מבחנים כספק יחיד.

  מצורף מכתב הנמקה של מנמ”ר המכללה.

  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד ליום  04.01.2021 בשעה 09:00  בבוקר לגב’ אורטל אלטבה בדוא”ל ortal108@braude.ac.il , תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק, שם הפונה, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

   

 • פטור ממכרז- ספק חשכ"ל 5.4.2021

  הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק זוכה במכרז החשכ”ל

  5.4.2021

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה,(  התש”ע- 2010, מכללת אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה )ע”ר( (להלן: “” המכללה) ”

  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר ללא מכרז עם חברת M.D ENGINEERING כספק שזכה במכרז מרכזי של  החשכ”ל, עפ”י הודעת החשכ”ל שמספרה 16.4.0.8.

  עפ”י סעיף 3 (28) לתקנות חובת המכרזים (תקנות להשכלה הגבוהה) תש”ע 2010-  מקנה פטור למוסד להשכלה גבוהה  מעריכת מכרז לביצוע התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד ליום 12.4.21 בשעה 09:00  בבוקר לגב’ אורטל אלטבה בדוא”ל ortal108@braude.ac.il , תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק, שם הפונה, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

   

  מח’ לוגיסטיקה בינוי ורכש

   

ייעוץ לימודים