ביטול הרשמה והפסקת לימודים

 • ביטול הרשמה

  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו ללימודים או שביטלו הרשמתם. פטור מדמי הרשמה לנרשמים בימים פתוחים, או על פי החלטת המכללה, ימומש לאחר תום הסמסטר הראשון בו הסטודנט התחיל את לימודיו. דמי ההרשמה תקפים לשנת ההרשמה האקדמית בלבד.

 • תקנות החזר שכר לימוד בגין הפסקת לימודים

  א. סטודנט לתואר בוגר/ מוסמך/ השלמות למוסמך:
  סטודנט המחליט להפסיק לימודיו במכללה יודיע על כך בכתב וימסור ההודעה ומילוי טופס טיולים למזכירות האקדמית במסירה אישית. לא תהיה התייחסות לעניין החזר כספים ללא מכתב הפסקת לימודים. התאריך הקובע לחישוב יתרת זכות או חוב בגין שכר לימוד יהיה תאריך קבלת המכתב על ידי המזכירות האקדמית.
  (1) למתחילים בתחילת שנה אקדמית (חורף):

  מועד קבלת ההודעה חיוב שכר לימוד
  עד 15 באוגוסט דמי הרשמה בלבד (אינם מוחזרים בכל מקרה)
  מ- 16 באוגוסט עד 15 בספטמבר 50% ממקדמת המימוש
  מ-16 בספטמבר עד תום תקופת השינויים של סמסטר חורף מלוא מקדמת המימוש (תשלום ראשון ע”ח שכ”ל)
  מסיום תקופת השינויים של סמסטר חורף עד סוף שנת הלימודים שכ”ל בגין נ”ז שהסטודנט נרשם + מלוא התשלומים הנלווים לסמסטר, אך לא פחות ממקדמת מימוש

  2) למתחילים בסמסטר אביב

  מועד קבלת ההודעה חיוב שכר לימוד
  עד חודשיים לפני תחילת סמסטר אביב דמי הרשמה בלבד (אינם מוחזרים בכל מקרה)
  עד חודש לפני תחילת סמסטר אביב 50% ממקדמת המימוש
  החל מחודש לפני תחילת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים מלוא מקדמת המימוש (תשלום ראשון ע”ח שכ”ל)
  מסיום תקופת השינויים של סמסטר אביב עד סוף שנת הלימודים שכ”ל בגין נ”ז שהסטודנט נרשם + מלוא התשלומים הנלווים לסמס’ ב’, אך לא פחות ממקדמת מימוש.

  3) לסטודנטים ממשיכים (שנה ב’ ואילך)

  מועד קבלת ההודעה לא בוצע רישום לקורסים בוצע רישום לקורסים
  עד 30 בספטמבר ללא חיוב 50% מהמקדמה
  מה-1 לאוקטובר עד תום תקופת השינויים 50% ממקדמת שכ”ל מלוא מקדמת שכ”ל
  מתום תקופת השינויים ואילך שכ”ל בגין נ”ז שהסטודנט נרשם+ מלוא התשלומים הנלווים לסמסטר, אך לא פחות ממקדמת המימוש

  ב. סטודנט לתעודת הוראה

  (1) לסטודנט פעיל או בוגר

  מועד קבלת ההודעה אוכלוסייה חיוב שכר לימוד
  עד תום תקופת השינויים של סמסטר א’   ללא חיוב
  חודש לאחר תום תקופת השינויים  ועד סוף סמסטר א’ סטודנט לתעודת הוראה אחת 400 ₪
  סטודנט לתעודת הוראה משולבת 900 ₪
  לאחר סיום סמסטר א’ סטודנט לתעודת הוראה אחת 800 ₪ (ללא החזר)
    סטודנט לתעודת הוראה משולבת 1,800 ₪

  * תשלומים נלווים יתווספו לפי סמסטר

  (2) לסטודנט חיצוני

  מועד קבלת ההודעה אוכלוסייה חיוב שכר לימוד
  עד תום תקופת השינויים של סמסטר א’ הלומד לתעודת הוראה אחת 1,000 ₪
  הלומד לתעודת הוראה משולבת 1,000 ₪ בנוסף למקדמת מימוש של 1,000 ₪
  מתום תקופת השינויים ואילך הלומד לתעודת הוראה אחת חיוב לפי נ”ז הרשומות לסטודנט , בהתאם לחישוב בפרק ג’ סעיף 1, אך לא פחות מ-1,000 ₪
  הלומד לתעודת הוראה משולבת חיוב לפי נקודות הזכות הרשומות לסטודנט, בהתאם לחישוב בפרק ג’ סעיף 1, בנוסף ל-2,000 ₪

  * תשלומים נלווים יתווספו לפי סמסטר

 • הערות

  א. תקופת השינויים – שבועיים מתחילת כל סמסטר.
  ב. סטודנט שנרשם לסמסטר חורף, מעביר את רישומו לסמסטר אביב ומחליט לא לממש לימודיו, גובה הסכום לחיוב יהיה הגבוה מבין שני מועדי הרישום.
  ג. סטודנט שהתקבל לאחר 31 באוגוסט (סמסטר א’) או 28 בפברואר (סמסטר ב’) המבטל לימודיו עד שבועיים מיום קבלתו, לא יחויב במקדמה. מעבר לכך ועד לתום תקופת השינויים, יחויב ב- 50% מהמקדמה. לאחר תום תקופת השינויים, יחויב במלוא המקדמה או לפי נקודות הזכות אליהן היה רשום, הגבוה מבין השניים.
  ד. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות בתום סמסטר אחד או שני ללימודיו, כגון אי עמידה בתנאי קבלה, אי עמידה ברמת אנגלית/ עברית נדרשות, יחויב בגין כל הקודות הזכות אליהן נרשם + מלוא התשלומים הנלווים, אם חלפו שבועיים מיום הודעת הועדה לעניינים אקדמיים/ ועדת ערעורים לעניין הפסקת לימודים. אם טרם חלפו שבועיים, המזכירות האקדמית תדאג למחוק את הקורסים אליהם נרשם, בגינם לא יחויב.
  ה. ההנחה בגין תשלום מלא מראש במזומן מתבטלת במקרה שסטודנט לא השלים את שנת הלימודים.
  ו. במקומות בהם מצוינים התשלומים הנלווים, הכוונה גם לדמי אבטחה, רווחה, אגודת הסטודנטים, ארגון הסטודנטים הארצי וביטוח תאונות אישיות.

 • שיפוי

  לאחר עזיבת/ הפסקת לימודים, יבוצע חישוב ובמידה ויימצא שסטודנט לא צבר 18 נקודות זכות, כאמור לעיל, יחויב בהפרש בין המחיר המופחת ששילם לבין המחיר הרגיל של נקודות הזכות בגין כל הקורסים החדשים (ללא חוזרים) אליהם היה רשום, כאמור בפרק א’, סעיף 2 א’.
  נקודות הזכות שהוכרו כפטורים ממוסד אקדמי מוכר ייחשבו לצורך חישוב השיפוי, ואילו נקודות הזכות שהוכרו כפטורים ממוסדות אחרים, שאינם אקדמיים, כגון לימודי הנדסאים, לימודי הוראה או כל מוסד אחר, לא ייחשבו לצורך השיפוי.

 • וועדת חריגים לענייני שכר לימוד

  הועדה דנה בבקשות מיוחדות לשינוי החיובים הכספיים מהתקנון, בגין ביטול לימודים, ביטול קורסים וכדומה עקב סיבות בריאותיות או כלכליות חריגות. הפניה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ואליה יש לצרף מסמכים ואישורים המתעדים את הטיעונים. כמו כן, יש למלא את טופס הצהרת הפונה לוועדת חריגים.
  לסיבות בריאותיות, יש להציג את האישורים הרפואיים הרלוונטיים וכן תעודת זהות מלאה של ההורים, ולסיבות כלכליות יש לצרף 3 תלושי שכר של מבקש הבקשה ו/ או של הוריו (לגבי מי שלא עובד, יש להציג אישור של המוסד לביטוח לאומי), צילום של תעודת זהות מלאה (כולל הספח) וכן של הוריו, תדפיס חשבון בנק של 3 חודשים אחרונים וכן תדפיסים רלוונטיים לבקשתו מביטוח לאומי.
  ללא האישורים הנדרשים הבקשה לא תטופל.
  כתובת למשלוח הבקשה לוועדת חריגים (באחת הדרכים הבאות):

  • מדור שכר לימוד
   מנהל מדור שכר לימוד – מר ליאור סדרינס,
   האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל
   רחוב סנונית 51, כרמיאל 2161002
  • פקס: 077-2700061
  • תחנת מידע לסטודנט
  • בדואר אלקטרוני pniot_scl@braude.ac.il
 • החזרי יתרות זכות

  יתרת זכות בכרטסת הסטודנט תועבר אך ורק לחשבון הבנק שהוא ציין בטופס ההרשמה לצורך ההחזר או לחשבון הבנק שמילא בתחנת המידע.
  א. יתרות זכות הנובעות מהתחשבנות סופית (עקב ביטול או סיום לימודים) יועברו תוך 30 ימי עבודה מתאריך הודעת הביטול/ הסיום.
  ב.
  יתרות זכות הנובעות ממלגות שונות שקיבל הסטודנט תועברנה לחשבון הבנק של הסטודנט בהתאם לבקשתו או לבקשת מדור מלגות בדקנט הסטודנטים, תוך 30 ימי עבודה מתאריך העברת המלגה.
  ג. יתרות זכות הנובעות מסיבות השונות מאלו שצוינו בסמסטר א’ או ב’, תועברנה לכרטסת הסטודנט לשנת הלימודים הבאה, לאחר הגבייה בהוראת הקבע לסמסטר הקיץ.

 • התחשבנות סופית

  התחשבנות סופית – סטודנטים עוזבים/ לימודיהם הופסקו:
  המכללה מבצעת התחשבנות סופית לסטודנטים שעזבו לימודיהם וכן לסטודנטים שלימודיהם הופסקו. ההתחשבנות נערכת לגבי כל סוגי חוב למכללה כולל חוב לספריה, למחסן טכני ועוד.
  כל סטודנט המשלם סכום כספי למכללה מוחזק כמסכים לכך שהמכללה תהיה רשאית לזקפו לטובת חוב אחר קיים של הסטודנט למכללה, מבלי שתחול על המכללה חובת מסירת הודעה קודם זקיפת התשלום לכיסוי החוב הקיים.

 • ביטול קורסים

  כל ביטול של קורס יבוצע בתקופת השינויים בלבד. מכאן, שאם בוצע ביטול אקדמי לקורס, לאחר תום תקופת השינויים, החיוב בגין הקורס יישאר על כנו.

  ביטול אקדמי של קורס אינו ביטול כספי.

ייעוץ לימודים