הסכמה לשימוש בתמונה/צילום

אני החתום/ה מטה מאשר/ת בזה את הסכמתי לשימוש בתמונות/ סרטונים שאני מופיע/ה בהם, ומסכימ/ה שהמכללה ומי מטעמה יצלמו אותי/ ישתמשו בתמונות/ סרטונים שצולמו במהלך השתתפותי בפעילויות שונות של המכללה לכל מטרה הקשורה לפעילות המכללה.

אני מסכימ/ה מרצוני החופשי כי המכללה תעשה שימוש בתמונות שלי בהתאם לצרכי המכללה באמצעי תקשורת שונים, בין היתר באתר המכללה, במדיה החברתית, טלוויזיה, אינטרנט וכן הלאה.

אני מצהיר/ה שאין לי/אני מוותר/ת על כל טענה מכל סוג בעניין זה, לרבות בנוגע לפגיעה בפרטיותי או בזכויותי מעצם הפרסום.

הפרסום לא יכלול את פרטיי האישיים כגון: כתובת מגורים/ מספר טלפון/ מידע אודות מצבי הכלכלי/הלימודי.