זכויות וחובות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט, התשס”ז-2007*

פרק א’: פרשנות

פרק ב’: עקרונות יסוד

פרק ג’ : רישום ללימודים קבלה למוסדות והוראות לעניין לימודים

פרק ג’ 1: התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

פרק ג’ 2: התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או כהורה במשפחת אומנה

פרק ד’: אגודת הסטודנטים במוסד

פרק ד’1: ארגון הסטודנטים הארצי היציג

פרק ה’: נציב קבילות סטודנטים

פרק ה’1: יום הסטודנט הלאומי

פרק ו’: הוראות שונות

חוק זכויות הסטודנט (תיקון), התשס”ט–2008*

 

חוק זכויות הסטודנט, התשס”ז-2007*

פרק א’: פרשנות

הגדרות

1.בחוק זה –
“אגודת סטודנטים” – גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד’;

“המועצה להשכלה גבוהה” – המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח–1958‏[1] (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

“מוסד” – מוסד שהוא אחד מאלה:
(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(5) מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
(6) מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;
(7) מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות (1) עד (6);
(8) מוסד לאמנות:
מוסד על-תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-תיכוני בתחומי האמנות, לרבות בית ספר לקולנוע, לתאטרון, למשחק, למחול, לאמנות פלסטית, למוסיקה, לצילום או לכתיבה יוצרת, שאינו מוסד כאמור בפסקאות (1) עד (4) להגדרה “מוסד”, ואשר מי ששר התרבות והספורט הסמיכו לעניין זה אישר כי מתקיים בו אחד מאלה:
(1) לומדים בו למעלה מ-200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;
(2) לומדים בו בין 70 ל-200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;
(3) הוא מוסד שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף 24(ב)(1);

“מועמד” – מועמד לקבלה ללימודים במוסד;

“סטודנט” – תלמיד הלומד במוסד;

“רישום ללימודים” – בקשה של מועמד להתקבל ללימודים במוסד;

“השר” – שר החינוך.

__________________________________________
פורסם ס”ח תשס”ז מס’ 2097 מיום 7.6.2007 עמ’ 320 (ה”ח הכנסת תשס”ז מס’ 145 עמ’ 148).

תוקן ס”ח תשס”ט מס’ 2189 מיום 16.11.2008 עמ’ 75 (ה”ח הממשלה תשס”ז מס’ 322 עמ’ 827) – תיקון מס’ 1.

ס”ח תש”ע מס’ 2234 מיום 17.3.2010 עמ’ 424 (ה”ח הכנסת תש”ע מס’ 283 עמ’ 23) – תיקון מס’ 2.

ס”ח תש”ע מס’ 2254 מיום 28.7.2010 עמ’ 632 (ה”ח הכנסת תש”ע מס’ 321 עמ’ 160) – תיקון מס’ 3; תחילתו ביום 1.9.2010.

ס”ח תשע”א מס’ 2315 מיום 17.8.2011 עמ’ 1117 (ה”ח הממשלה תשע”א מס’ 576 עמ’ 590) – תיקון מס’ 4; תחילתו ביום 1.11.2011.

 

חזור לראש העמוד

פרק ב’: עקרונות יסוד

מטרה
2.מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה, ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה.

הזכות להשכלה גבוהה
3. לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד לצורך רכישת השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק זה.

איסור הפליה
4.(א) מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי-כלכלי או מטעמים של דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה:
(1) רישום ללימודים וקבלה למוסד;
(2) קבלה לתחומי לימוד;
(3) קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.

(ב) לא יראו הפליה לפי סעיף קטן (א) בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 9(ב).

(ג) טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע אודות ארץ המוצא של המועמד או של הוריו, דת או לאום; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע בקשה לקבל מידע כאמור, בטופס נפרד, בהסכמת המועמד, וכן לענין קבלה למסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או למסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות או לענין תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 9(ב).

חופש הביטוי של סטודנטים
5. בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לפי כל דין, לכל סטודנט החופש להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו; אין בהוראת סעיף זה כדי להגביל את סמכותו של מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או ההשקפות לצורך שמירה על מהלך הלימודים התקין.

חופש ההתארגנות של סטודנטים
6. לכל סטודנט החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא, לרבות בנושאים הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם, לפי הכללים הקבועים בענין זה בתקנון המוסד.

מימוש זכויות
7. מוסד לא ימנע ממועמד או מסטודנט לממש את זכויותיו לפי פרקים ב’ עד ה’.

פרסום הוראות החוק
8. (א) מוסד יפרסם את הוראותיו של חוק זה, בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד.

(ב) ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמינהלי של המוסד, בכתב, בתחילת כל שנת לימודים, את עיקריו של חוק זה.

חזור לראש העמוד

פרק ג’ : רישום ללימודים קבלה למוסדות והוראות לעניין לימודים

תנאי קבלה
9.(א) לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד והם יהיו לפי אמות מידה שיקבע המוסד לתחומי הלימוד ולמסלולי הלימוד השונים; אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מוסד להקל את תנאי הקבלה לשם קידום הנגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי-כלכלי.

דמי רישום
10. הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על 350 שקלים חדשים; הסכום האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועדים שיקבע השר בתקנות, ויפורסם על ידי המוסדות.

מסירת מידע על ידי מועמד
11. (א) מועמד ימציא למוסד, לפי דרישת המוסד, כל מסמך וכל נתון אחר הדרוש לשם הליך הרישום ללימודים והקבלה למוסד, בכפוף להוראות סעיף 4(ג).
(ב) מוסד לא יעשה כל שימוש במסמכים ובנתונים האמורים בסעיף קטן (א), מלבד השימוש הנדרש בתהליך קבלתו של המועמד למוסד או שימוש אחר שהמועמד נתן לו את הסכמתו.

זכות בחירה של תחום לימודים
12.מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם על פי נטיותיו האישיות ותחומי הענין שלו, בלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה בניגוד להוראות חוק זה.

תעודת סטודנט
13.מוסד או אגודת סטודנטים מטעמו לענין זה, ינפיקו לכל סטודנט הלומד במוסד תעודת סטודנט, שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו לפי חוק זה (בחוק זה – תעודת סטודנט).

מלגות
14.מלגות המוענקות על ידי מוסד יחולקו לפי אמות מידה שיובאו לידיעת כלל הסטודנטים במוסד והמועמדים לאותו מוסד; בהענקת מלגות תינתן עדיפות לחלוקת מלגות סיוע על בסיס חברתי-כלכלי והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי אמות מידה אחרות.

בחינות ועבודות
15.(א) מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים (בסעיף זה – בחינה) בסמוך למועד הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.
(ב) סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה,לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, ללא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים וללא פגיעה בזכויותיו של                      הסטודנט,וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לענין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע.
(ג) מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.
(ד) סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה, כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שעיין בבחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור.

זכות להשעיית הלימודים
16.סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במנין שנות לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים יהיה בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה.

כללי התנהגות ותקנון משמעת
17. מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות מועמדים וסטודנטים בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד, ובכלל זה במעונות הסטודנטים, ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו (בפרק זה – עבירות משמעת).

ועדת משמעת וועדת ערעורים
18.מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים, לדיון בעבירות משמעת ויפרסם את הרכבן; ועדת הערעורים תורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ואם אין במוסד אגודת סטודנטים – מנציגי הסטודנטים.

הליכים משמעתיים, זכות טיעון וזכות ערעור
19. (א) ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס ללא השתתפות הסטודנט שענינו נדון בפניהן, אלא אם כן ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בענינו ולא הופיע ללא הצדק סביר.
(ב) לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתאם לנוהלי המוסד, ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה בפני ועדת ערעורים.

חזור לראש העמוד

פרק ג’ 1: התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

(תיקון מס’ 1) התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים. (תיקון מס’ 1) תשס”ט -2008
19 (א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים
א. כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס”ח -2008, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה (5) להגדרה “מוסד”, לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

(ב) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן (א), לפי העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:
(1) תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;
(2) זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;
(3) דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב במהות ובהיקף העבודה;
(4) השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר ממנו להשתתף בלימודים, בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;
(5) היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס שהשלמתו נדרשת ללימודים בשנות הלימודים הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;
(6) רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרות שירות מילואים במועדי הרישום הרגילים;
(7) קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.

חזור לראש העמוד

פרק ג’ 2: התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או כהורה במשפחת אומנה

(תיקון מס’ 4) תשע”א – 2011 התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או כהורה במשפחת אומנה
19.(א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.
(ב) הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ולפי כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ואולם הוראות כאמור לעניין התאמות במוסד המנוי בפסקה (5) להגדרה “מוסד”, לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.
(ג) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לפי העניין, יהיו בין השאר, בעניין התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות הנעדרים מבחינות או מלימודים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף קטן (א) ובכלל זה –
(1) היעדרות לצורך שמירת היריון;
(2) היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981;
(3) היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.
(ד) ההתאמות לפי סעיף זה ייקבעו בין השאר בהתחשב בסיבת ההיעדרות מבחינות או מלימודים, רציפותה ומשכה המצטבר, ויהיו בין השאר בעניינים אלה, כולם או חלקם, לפי העניין:
(1) בחינה במועד מיוחד;
(2) דחיית מועד להגשת עבודה והשלמת חומר ומטלות בקורס, לרבות בהתחשב במהותם ובהיקפם, בתיאום עם המרצה;
(3) קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.
(ה) בסעיף זה –
“הורה במשפחת אומנה” – הורה במשפחה שאושרה לשמש משפחת אומנה, בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך;
“הורה מיועד” – כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו-1996.

חזור לראש העמוד

פרק ד’: אגודת הסטודנטים במוסד

בחירות לאגודת הסטודנטים
20. מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שייקבע, בתיאום עם הנהלת המוסד.
תקנון אגודת הסטודנטים
21. אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת הסטודנטים שיפורסם לכלל הסטודנטים במוסד, ויעמוד לעיון במשרדי אגודת הסטודנטים.

חזור לראש העמוד

פרק ד’1: ארגון הסטודנטים הארצי היציג

הכרה בארגון סטודנטים כארגון הסטודנטים הארצי היציג

21א.
(א) עמותה או חברה לתועלת הציבור שמתקיימים בה שני אלה רשאית להגיש בקשה להכיר בה כארגון הסטודנטים היציג:
(1) יותר ממחצית אגודות הסטודנטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הן חברות או בעלות מניות בה, לפי העניין (בפרק זה – חברות);
(2) אגודות הסטודנטים כאמור בפסקה (1) מייצגות יותר ממחצית הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.
(ב) תאגיד המבקש הכרה בו כארגון הסטודנטים היציג רשאי להגיש למועצה להשכלה גבוהה בקשה להכרה כאמור, בחודש ינואר בכל שנה; לבקשה יצורפו נתונים על אגודות הסטודנטים שהן חברות בתאגיד ועל מספר הסטודנטים שהן מייצגות.
(ג) המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין (בפרק זה – הרשם), רשאי להכיר במבקש הכרה כארגון הסטודנטים היציג, אם הוכח להנחת דעתו כי מתקיימים במבקש ההכרה התנאים האמורים בסעיף קטן (א), וכן רשאי הוא שלא לחדש הכרה כאמור או לבטלה, אם הוכח להנחת דעתו כי לא מתקיימים בארגון התנאים האמורים בסעיף קטן (א) או כי הארגון אינו פועל בהתאם להוראות תקנונו כאמור בסעיף 21ז.
(ד) לא יסרב המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה לבקשת הכרה או חידוש הכרה לפי סעיף זה, ולא יבטל הכרה, אלא לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
(ה) לא יהיה אלא ארגון סטודנטים יציג אחד.שימוש בשם ארגון הסטודנטים היציג

21ב. בלי לגרוע מהוראות סעיף 8א לחוק העמותות, התש”ם-1980 (בחוק זה – חוק העמותות), ומהוראות סעיף 345ד לחוק החברות, התשנ”ט-1999 (בחוק זה – חוק החברות), בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמו, יציין ארגון הסטודנטים היציג, בצד שמו, את הסיומת (ארגון הסטודנטים הארצי היציג”; גוף שבוטלה הכרה בו כארגון הסטודנטים היציג וכל גוף אחר שלא הוכר כאמור, לא יציג את עצמו, בכל דרך, כארגון הסטודנטים היציג.
מסירת עותקים מבקשה לאישור תקנון או לשינוי בתקנון וממצאי בדיקה

21ג.
(א) ארגון הסטודנטים היציג ימסור למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק מכל בקשה לאישור תקנונו או לשינוי בו שהגיש לרשם.
(ב) ארגון הסטודנטים היציג יעביר למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה עותק מממצאי בדיקה שמסר לו הרשם בעקבות בדיקה שערך בעניין הארגון בהתאם לסמכויות הרשם לפי חוק העמותות או חוק החברות, לפי העניין. קבלה לארגון הסטודנטים היציג

21ד.
(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ארגון הסטודנטים היציג יקבל כחברה או כבעלת מניה בו, לפי העניין, כל אגודת סטודנטים שתבקש לעשות כן.
(ב) בארגון הסטודנטים היציג תהיה חברה בכל עת אגודת סטודנטים אחת בלבד ממוסד להשכלה גבוהה; ביקשו כמה אגודות סטודנטים מאותו מוסד להשכלה גבוהה להתקבל לארגון, יקבל הארגון כחברה או כבעלת מניה בו, לפי העניין, את אגודת הסטודנטים המייצגת את המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים באותו מוסד להשכלה גבוהה; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון הארגון. זכויות אגודות סטודנטים בארגון הסטודנטים היציג ובחירת יושב ראש הארגון.

21ה.
(א) ייצוג אגודות הסטודנטים בארגון הסטודנטים הייציג ישקף את היחס בין מספר הסטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה שבו פועלת אותה אגודה ובין מספר הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה שאגודות הסטודנטים הפועלות בהם חברות בארגון; ייצוג כאמור יכול שיהיה באמצעות מתן זכויות הצבעה, או באמצעות קביעת מספר חברים או הקצאת מניות, לפי העניין; הוראות כאמור ייקבעו בתקנון הארגון.
(ב) היחס כאמור בסעיף קטן (א) יחושב לפי נתונים בדבר מספר הסטודנטים שיהיו בידי ארגון הסטודנטים היציג ב-15 במאי בכל שנה.
(ג) האסיפה הכללית של ארגון הסטודנטים היציג תבחר את יושב ראש הארגון וסגנו בהתאם להליך שייקבע בתקנון הארגון.
אי תלות מפלגתית

21ו. ארגון הסטודנטים היציג יהיה בלתי-מפלגתי; מוסדותיו, פעיליו ונציגיו לא יקבלו תמיכה מגורם מפלגתי, לא יהיו תלויים בו ולא יתמכו בו כאמור, לא ייצגו גורם כאמור ולא יפעלו בעבורו, במישרין או בעקיפין.
תפקידיו ומטרותיו של ארגון הסטודנטים היציג

21ז. תפקידיו ומטרותיו של ארגון הסטודנטים היציג ייקבעו בתקנונו, ובהם, בין השאר –
(1) ייצוג כלל הסטודנטים כלפי מוסדות המדינה, המועצה להשכלה גבוהה, הרשויות המקומיות וכל אדם וגוף אחר בישראל וגורמים בין-לאומיים הנוגעים לעניין;
(2) פעילות לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים;
(3) קידום והגברה של מעורבות סטודנטים בעניינים ציבוריים, לרבות עניינים הנוגעים לאקדמיה, למדע, לחברה, לתרבות ולכלכלה;
(4) קידום שיתוף הפעולה בין סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה;
(5) פעילות נוספת על האמור בפסקאות (1) עד (4), ובלבד שרוב פעילותו תהיה לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים.
תשלומים לארגון הסטודנטים היציג ופרסום דוחות

21ח.
(א) המועצה להשכלה גבוהה, לפי הצעה של הוועדה שהוסמכה לפי סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, תקבע את הסכום שישלם סטודנט לארגון הסטודנטים היציג (בסעיף זה – תשלום לארגון), ואת אופן עדכונו.
(ב) המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים הלומדים בהם את התשלום לארגון, בעבור ארגון הסטודנטים היציג.
(ג) תשלום לארגון ישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה; ארגון הסטודנטים היציג יפרסם אחת לשנה, באתר האינטרנט שלו, דוח על אופן ניצול התשלום לארגון.
(ד) ארגון הסטודנטים היציג יפרסם את הדוחות הכספיים המבוקרים שלו אחת לשנה, באתר האינטרנט שלו.

חזור לראש העמוד

פרק ה’: נציב קבילות סטודנטים

נציב קבילות סטודנטים
22. בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות (בסעיף זה – הנציב), אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד’, או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המינהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה שנה.

חזור לראש העמוד

פרק ה’1: יום הסטודנט הלאומי

(תיקון מס’ 2) תש”ע -2010 מטרת פרק ה’1

22א. מטרתו של פרק זה להביא להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכיר בתרומתו של ציבור הסטודנטים להתפתחותה ולעיצובה של החברה הישראלית כחברה מודרנית ומתקדמת.

(תיקון מס’ 2) תש”ע-2010

22ב.
א) יום הסטודנט הלאומי יצוין מדי שנה ביום חמישי האחרון שלפני חג השבועות.
(ב) יום הסטודנט הלאומי יצוין בין השאר –
(1) בכנסת בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו חליום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך לו:
(2) בצה”ל – לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו של ציבור הסטודנטים בהתאם למטרת פרק זה:
(3) במוסדות: המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון יום זה:
(4) בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן.

חזור לראש העמוד

פרק ו’: הוראות שונות

תחולת הוראות על מוסד לאמנות
(תיקון מס’ 3)
תש”ע-2010
22ג. (א) על מוסד למנות כאמור בפסקה (2) להגדרה “מוסד לאמנות” יחולו הוראות סעיפים 3 עד 6, 8 עד 11, 13,14 ו-17 בלבד, וסעיפים 18 ו-19 ייקראו לגביו כך:
(1) בסעיף 18, בכותרת השוליים, המילים “וועדת ערעורים” – לא ייקראו, ובמקום האמור בו יבוא “מוסד יקים ועדת משמעת, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבה.”;
(2) בסעיף 19, בכותרת השוליים, המילים “וזכות ערעור”, בסעיף קטן (א), המילים “או ועדת ערעורים” ובסעיף קטן (ב), המילים “וזכות לערער על החלטתה לפני ועדת ערעורים” – לא ייקראו.
שמירת דינים 23. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות חוק שוויון אנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998[2].
ביצוע ותקנות 24. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ובלבד שתקנות לענין מוסדות שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה יותקנו בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
(תיקון מס’ 3)
תש”ע 2010
(ב) (1) שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה לעניין מוסדות לאמנות והוא רשאי, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות בעניין תנאים שבהתקיימותם יראו מוסד על-תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-תיכוני בתחומי האמנות כמוסד לאמנות אף אם לא מתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בפסקה (2) להגדרה “מוסד לאמנות”;
(2) שר התרבות והספורט רשאי לקבוע בדרך האמורה בפסקה (1), הוראות לעניין אי-תחולתן או תחולתן בשינויים שיקבע של הוראות סעיפים 7 עד 22, כולן או חלקן, על מוסד לאמנות, או על סוגים של מוסדות לאמנות, אף בסטייה מהוראות סעיף 22ג.
תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה
[מס’ 15]
25. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח–1958‏[3], בסעיף 25א, בסופו יבוא, “לרבות לענין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ושכר ותנאי עבודה”.
תיקון פקודת מס הכנסה
[מס’ 156
26. בפקודת מס הכנסה[4] –
(1) בסעיף 40ג –
(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:”(א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל (בסעיף זה – יחיד) תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה.”;
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום “מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה” יבוא “נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,”;
(ג) בסעיף קטן (ג), במקום “מחצית נקודת זיכוי” יבוא “נקודת זיכוי אחת”, ובמקום “ובעבור” יבוא “ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור”;
(ד)בסעיף קטן (ד) –
(1) בפסקה (1), במקום “מחצית נקודת זיכוי, בחמש שנות מס” יבוא “נקודת זיכוי אחת, בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס”;
(2) בפסקה (2), במקום “מחצית נקודת זיכוי כאמור בפסקה (1)” יבוא “נקודת זיכוי אחת”;(ה) בסעיף קטן (ה), במקום “מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה” יבוא “נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,”;
(ה) בסעיף קטן (ה), במקום “מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה” יבוא “נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,”;(2)בסעיף 40ה, במקום הסיפה החל במילים “למחצית נקודת זיכוי” יבוא “לבחור אם יובאו בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי, לפי הענין, לפי סעיף 40ג או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40ד”.
1 צ”ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998.
תחילה 27.(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 26, ביום י”ח באלול התשס”ז (1 בספטמבר 2007).(ב) תחילתם של סעיפים 40ג ו-40ה לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסעיף 26 לחוק זה, לגבי יחיד שסיים לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, בשנת המס 2007.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
יולי תמיר
שרת החינוך

דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה


התקבל בכנסת ביום י”ב בסיון התשס”ז (29 במאי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק – הכנסת 145, מיום ב’ בניסן התשס”ז (21 במרס 2007), עמ’ 148.
[1] ס”ח התשי”ח, עמ’ 191.
[2] ס”ח התשנ”ח, עמ’ 152.
[3] ס”ח התשי”ח, עמ’ 191; התשס”ו, עמ’ 322.
[4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ’ 120; ס”ח התשס”ז, עמ’ 143.

חזור לראש העמוד

חוק זכויות הסטודנט (תיקון), התשס”ט–2008*

תיקון סעיף 8 1.
בחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז–2007 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8(א),אחרי “של חוק זה,” יבוא “וכן הוראות שקבע לפי סעיף 19א,”.
הוספת פרק ג’1
האתמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים
2. אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:”פרק ג’1: התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים
19.א
(א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס”ח-2008 , לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטיםשל המוסד, ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה (5) להגדרה “מוסד”, לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה.(ב) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן (א), לפי העניין,יהיו, בין היתר בעניינים אלה:
(1) תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות מילואים של סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול בבקשתו;
(2) זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות מילואים או ששירת שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת הבחינות או במהלכה;
(3) דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך לפני מועד הגשתה, בהתחשב במהות ובהיקף העבודה;
(4) השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר ממנו להשתתף בלימודים, בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;
(5) היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס שהשלמתו נדרשת ללימודים בשנות הלימודים הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;
(6) רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרת שירות מילואים במועדי הרישום הרגילים;
(7) קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.”
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
יולי תמיר
שרת החינוך
שמעון פרס
נשיא המדינה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

* התקבל בכנסת ביום ז’ בחשוון התשס”ט (5 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 322, מיום א’ באב התשס”ז
(16 ביולי 2007), עמ’ 827.
[1] ס”ח התשס”ז, עמ’ 320.
[2] ס”ח התשס”ח, עמ’ 502.

חזור לראש העמוד

ועדת משמעת

המכללה מציבה יחסים של כבוד (Honor System) בבסיס תפיסתה החינוכית.
הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם.

מטרות
תקנון המשמעת נועד להציב דרכי התמודדות עם מצבים חריגים ומטרתו:
לקבוע ולהגדיר נורמות התנהגות של סטודנט לגבי קיום הכללים המחייבים במכללה, כלפי עובדי המכללה ורכושה .
לקבוע ולהגדיר אמצעים שיינקטו כנגד הסטודנט העובר על התקנון.
לקבוע את רשויות השיפוט במכללה לפניהן יידונו העבירות ולהגדיר את סמכויותיהן ודרכי פעולתן.

חברי הועדה
ד”ר ערן בוסיס יו”ר ועדת משמעת
מר אילן הפטר – חבר
ד”ר ניסים סבאג – חבר
ד”ר מתי גולני – חבר
מר אחיאב גולן – חבר
נציג אגודת הסטודנטים
גב’ מיכל טרבלסי- מזכירה

החלטות הועדה

 • תשע"ו

   

  תאריך ועדה מחלקה שנה סעיף עבירה סעיף עונש
  16.08.2016 חשמל ואלקטרוניקה ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. זכאי
  16.08.2016 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת בחינה
  16.08.2016 תעו”נ א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת בחינה
  16.08.2016 תעו”נ ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. זכאי
  16.08.2016 תעו”נ ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  16.08.2016 מכונות א 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. זכאי
  16.08.2016 מערכות מידע ב 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  16.08.2016 תעו”נ ד 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.6.2.10. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה. נזיפה
  16.08.2016 ביוטכנולוגיה ג 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. זכאי
  20.07.2016 תכנה תואר שני א 6.2.1. אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.10. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.6.2.12. התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט. נזיפההרחקה על תנאי
  19.07.2016 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  19.07.2016 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת קורס
  19.07.2016 מערכות מידע ד 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  19.07.2016 תעשייה וניהול א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.
  6.2.10. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.
  פסילת קורסהרחקה מהמכללה לתקופה שתקבע.
  19.07.2016 תעשייה וניהול ד 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  19.07.2016 תעשייה וניהול ד 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינההרחקה על תנאי
  19.07.2016 תעשייה וניהול ב 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס
  19.07.2016 ביוטכנולוגיה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. זכאי
  19.07.2016 חשמל ואלקטרוניקה א 6.2.1. אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
  19.07.2016 מכונות א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס
  29.06.2016 מכינה 6.2.1. אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.10. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.6.2.12. התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט. הרחקה מהמכללה לצמיתות
  29.06.2016 תכנה ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת בחינה+ הרחקה על תנאי
  29.06.2016 מכונות א 6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו. פסילת עבודה
  29.06.2016 מכונות א 6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו. פסילת עבודה
  27.03.2016 מכונות ב 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  27.03.2016 מכונות ב 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה+ ביצוע מטלות לתועלת המכללה
  27.03.2016 מכונות ב 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  15.03.2016 חשמל ואלקטרוניקה ה 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה+ הרחקה על תנאי
  15.03.2016 תכנה ב 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס+ הרחקה על תנאי
  15.03.2016 תכנה ב 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס+ הרחקה על תנאי
  15.03.2016 תכנה ד 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת קורס
  14.03.2016 מכונות 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.
  6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.
  זכאיפסילת קורס+ הרחקה על תנאי
  01.03.2016 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס
  01.03.2016 מכונות ד 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  01.03.2016 תעשייה וניהול ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. הפעלת תנאי- הרחקה לסמ’פסילת קורסהרחקה על תנאי לצמיתות על כל עבירת משמעת דומה
  01.03.2016 תעשייה וניהול ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס
  24.02.2016 מכונות ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. זכאי
  24.02.2016 תעונ ד 6.2.10. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.
  24.02.2016 מכונות ג 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  24.02.2016 מכונות א 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  24.02.2016 מכונות א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. זכאי
  24.02.2016 מכונות ב 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. זכאי
  11.02.2016 תכנה ב 5.2.4 הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. 6.3.1. נזיפה.
  6.3.10. הרחקה על תנאי מהמכללה לתקופה שתיקבע או לכל תקופת הלימודים.
  11.02.2016 מכינה 5.2.4 הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. 6.3.2. פסילת בחינה בה נבחן הסטודנט.
  11.02.2016 מכונות ב 5.2.4 הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. 6.3.2. פסילת בחינה בה נבחן הסטודנט.
  23.12.15 תכנה ב 6.2.8 הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה במכללה או הפרעה לכל פעילות אחרת שאושרה על ידי רשויות המכללה.6.2.9 פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה או ברכוש אחר המשמש לצרכיה. הוועדה מצאה את הסטודנט זכאי מחמת הספק.
  8.11.2015 תכנה ב 6.2.4
  הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.
  6.3.2
  פסילת בחינה בה נבחן הסטודנט.
 • תשע"ז
  תאריך ועדה מחלקה שנה סעיף עבירה סעיף עונש
  07.11.2017 ביוטכנולוגיה ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  זכאית
  07.11.2017 ביוטכנולוגיה ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  זכאי
  07.11.2017 ביוטכנולוגיה ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  נזיפה
  07.11.2017 ביוטכנולוגיה ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  זכאית
  07.11.2017 ביוטכנולוגיה ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  זכאית
  07.11.2017 ביוטכנולוגיה ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  זכאי
  07.11.2017 ביוטכנולוגיה ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  נזיפה
  01.11.2017 תעשיה וניהול ג 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה נזיפה
  01.11.2017 חשמל ואלקטרוניקה ה 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודי פסילת קורס
  01.11.2017 תכנה ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו זכאי
  01.11.2017 תכנה ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.

  6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  זכאי
  1.11.2017 תכנה ה 3. 6.2הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  פסילת בחינה
  10.08.2017 מכונות ד 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  פסילת בחינה

  הרחקה על תנאי

  10.08.2017 תכנה ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.

  נזיפה
  10.08.2017 תכנה ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  פסילת בחינה מועד ב
  10.08.2017 תכנה א 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  נזיפה
  10.08.2017 חשמל ואלקטרוניקה ד 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדברהתנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה

  פסילת בחינה
  10.08.2017 חשמל ואלקטרוניקה ד 6.2.8.הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה במכללה או הפרעה לכל פעילות אחרת שאושרה על-ידי רשויות המכללה.

  6.2.9. פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה או ברכוש אחר המשמש לצרכיה.

  6.2.10.התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.

  6.2.12.התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט.

  500 ש”ח קנס
  07.06.2017 מכינה 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו זכאי
  07.06.2017 מכינה 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם נזיפה
  10.05.2017 מכינה 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו זכאי
  10.05.2017 מכינה 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם פסילת בחינה
  25.04.2017 מערכות מידע א 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם. נזיפה
  25.04.2017 מכינה 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם. זכאי
  25.04.2017 מכונות ד 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
  25.04.2017 תואר שני ביוטכנולוגיה 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת קורס

  הרחקה לזמן שייקבע ע”י הוועדה עד לתום הלימודים על כל עבירה

  25.04.2017 הנדסה אופטית א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  25.04.2017 מכונת ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו פסילת בחינה
  29.03.2017 תכנה א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
  29.03.2017 תעשיה וניהול ד 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.

  6.2.10 התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה עובדיה או הלומדים בה

  6.2.12 התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה א את מעמד הסטודנט

  זכאי

  זכאי

  זכאי

  אשם

  זכאי

  29.03.2017 תכנה ב 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
  29.03.2017 מכונות ב 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  26.03.2017 מכונות ה 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו זכאי
  26.03.2017 מכונות ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם. זכאי
  26.03.2017 תכנה א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
  26.03.2017 מכונות ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת זכאי
  26.03.2017 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו פסילת קורס

  הרחקה על תנאי מהמכללה לתקופה שתיקבע לכל תקופת הלימודים

  13.03.2017 תכנה א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
  13.03.2017 ביוטכנולוגיה ב 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה

  הרחקה על תנאי

  13.03.2017 תכנה א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
  13.03.2017 תכנה ב 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
  13.03.2017 תכנה א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
  13.03.2017 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. זכאי
  16.02.2017 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. זכאי
  16.02.2017 תעשיה וניהול ד 6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו. פסילת קורס

  הרחקה מהמכללה לתקופה שתיקבע

  16.02.2017 תכנה א 6.2.1. אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם פסילת בחינה
  16.02.2017 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. זכאי
  16.02.2017 מערכות מידע ד 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. זכאי
  21.12.2016 מכונות א 6.2.4. הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. זכאי
  16.02.2017 ביוטכנולוגיה ה 6.2.10 התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה עובדיה או הלומדים בה

  6.2.11 – התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, מעורבות בתגרה, התנהגות אלימה. כל אלה, בין שנעשו כלפי המכללה, עובדיה, מוריה ותלמידיה ובין כלפי צדדים שלישיים בהקשר למכללה

  6.2.12 התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה א את מעמד הסטודנט

  6.2.1 – אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  זכאית

  זכאית

  זכאית

  נזיפה

  16.02.2017 תכנה א 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו זכאי
  16.02.2017 פעמי עתידים ג 6.2.3. הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו זכאי
 • תשע"ח
  תאריך ועדה מחלקה שנה סעיף עבירה סעיף עונש
  31.10.2018 תכנה ב 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם פסילת קורס
  31.10.2018 מכונות 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה פסילת קורס
  31.10.2018 תכנה ב 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה נזיפה
  29.10.2018 חשמל ואלקטרוניקה ד 6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  6.2.10 התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.

  6.2.12 התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט.

  6.2.13 חשד ממשי לביצוע עבירה פלילית בעלת קשר ללימודים במיכללה אשר אינו מתיישב עם המשך לימודים במיכללה.

  הרחקה לשנה מהמכללה,

   

  הרחקה לצמיתות מהמכללה

   

  זכאי

  25.06.2018 תכנה ב 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה

  6.2.13 חשד ממשי לביצוע עבירה פלילית בעלת קשר ללימודים במיכללה אשר אינו מתיישב עם המשך לימודים במיכללה.

  02.05.2018 מכונות ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו פסילת קורס

   

   

  הרחקה על תנאי

  11.04.2018 חשמל ואלקטרוניקה ד 6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  6.2.4 הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  6.2.12 התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט.

  פסילת קורס

   

   

   

  הרחקה לצמיתות

  11.04.2018 חשמל ואלקטרוניקה ד 6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  6.2.4 הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.

  6.2.5 הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו.

  6.2.12 התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט.

  פסילת קורס

   

   

   

  הרחקה על תנאי

  26.03.2018 תעו”נ ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם נזיפה
  26.03.2018 מכונות ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  זכאי
  26.03.2018 תכנה א 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה נזיפה
  21.03.2018 מכונות ה 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס

   

   

  הרחקה על תנאי

  21.03.2018 תכנה א 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה

  פסילת קורס
  21.03.2018 תכנה ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה

  זכאי מחמת הספק
  21.03.2018 מכונות ג 6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. נזיפה
  21.03.2018 תעו”נ ד 6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס+ על תנאי הרחקה לסמסטר
  21.03.2018 תכנה א 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  .6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה

  פסילת קורס
  21.03.2018 תכנה ב .6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה נזיפה
  08.03.2018 תכנה ב 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  .6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה

  נזיפה
  08.03.2018 חשמל ואלקטרוניקה א 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה

  נזיפה

   

  זכאי

   

  נזיפה

  07.03.2018 מכינה .6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה פסילת קורס
  07.03.2018 הנדסה אופטית ד 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  .6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה

  6.2.11 התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, מעורבות בתגרה, התנהגות אלימה. כל אלה, בין שנעשו כלפי המכללה, עובדיה, מוריה ותלמידיה ובין כלפי צדדים שלישיים בהקשר למכללה.

  הפעלת תנאי מתאריך 28.7.2014, הרחקה מהמכללה לסמסטר
  07.03.2018 חשמל ואלקטרוניקה ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  .6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל

  פסילת בחינה

  הרחקה על תנאי לסמסטר

  07.03.2018 חשמל ואלקטרוניקה ב 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  .6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל

  פסילת קורס
  07.03.2018 תכנה ד 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל

  נזיפה 07.03.2018 תכנה ה

  נזיפה
  07.03.2018 תכנה ב 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם

  .6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל

  נזיפה
  07.03.2018 תכנה ה 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל נזיפה
  27.02.2018 תכנה ד 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה

  נזיפה, פסילת קורס, הרחקה על תנאי לסמסטר
  08.02.2018 מכינה ייעודית 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פסילת בחינה
  08.02.2018 מכינה ייעודית 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פסילת בחינה
  08.02.2018 חשמל ואלקטרוניקה ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פסילת קורס
  08.02.2018 מכינה ייעודית 6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל

  הרחקה לשנה מהמכללה+

   

   

  הרחקה על תנאי לצמיתות מלימודי הנדסה על כל עבירה של טוהר הבחינות

  1.1.2018 חשמל ואלקטרוניקה ג 6.2.2 מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה, רשויותיה, מוריה ועובדיה או הסתרת מידע ביודעין או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללה או בעניין לימודים במכללה.

  6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

  פסילת קורס

  הרחקה על תנאי לצמיתות התנאי תקף עד תום הלימודים

  20.12.17 מכינה 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.

  6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל

  הרחקה על תנאי

תקנון ועדת משמעת

תקנון משמעת לסטודנטים (בשפה העברית)

תקנון משמעת לסטודנטים (בשפה הערבית)

תשע”ט

תאריך ועדה מחלקה שנה סעיף עבירה סעיף עונש
02.05.2019 חשמל ג 6.2.3.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס
02.05.2019 תעו”נ ב .6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.3.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינהעל תנאיבסעיף הונאה – זכאי
11.04.2019 תכנה ב 6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.3.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.6.הפרה של תקנון, נוהל או הוראות לשימוש במתקני המכללה, כולל אולמות, חדרי מעבדה, ספריות, מעונות סטודנטים, בית כנסת, מועדון, משרדים, מתקני ספורט, מגרשי חניה ושטח פתוח. זכאי
11.04.2019 תעו”נ ב .6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.6.2.6.הפרה של תקנון, נוהל או הוראות לשימוש במתקני המכללה, כולל אולמות, חדרי מעבדה, ספריות, מעונות סטודנטים, בית כנסת, מועדון, משרדים, מתקני ספורט, מגרשי חניה ושטח פתוח. פסילת בחינה
02.04.2019 חשמל ב 6.2.3.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
02.04.2019 מכונות ד 6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.6.2.10.התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.6.2.12.התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט. נזיפהביצוע מטלות לטובת הקהילה
02.04.2019 תכנה 6.2.12.התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט.נזיפהביצוע מטלות לטובת הקהילה02.04.2019 תכנה 6.2.3.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.5.הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו. זכאי
02.04.2019 תכנה ב 6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם. נזיפה
02.04.2019 תכנה ב 6.2.2.מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה, רשויותיה, מוריה ועובדיה או הסתרת מידע ביודעין או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללה או בעניין לימודים במכללה. פסילת בחינה
02.04.2019 מכונות ד 6.2.3.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו זכאי
02.04.2019 תעשיה וניהול ב 6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.6.2.10.התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.6.2.12.התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט. נזיפה
14.03.2019 תכנה ג 6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת קורס
14.03.2019 תכנה ג 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. נזיפה
14.03.2019 חשמל א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
14.03.2019 חשמל א 6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.3.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. זכאי
14.03.2019 חשמל א 6.2.1.אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.6.2.3.הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
07.03.2019 תכנה ג 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
07.03.2019 תכנה ד 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה. פסילת בחינה
28.02.2019 תעו”נ ב 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.6.2.6.הפרה של תקנון, נוהל או הוראות לשימוש במתקני המכללה, כולל אולמות, חדרי מעבדה, ספריות, מעונות סטודנטים, בית כנסת, מועדון, משרדים, מתקני ספורט, מגרשי חניה ושטח פתוח.
28.02.2019 מכונות ב 6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו פסילת קורסהרחקה על תנאי
28.02.2019 מכונות ב 6.2.10.התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הלומדים בה.6.2.11.התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, מעורבות בתגרה, התנהגות אלימה. כל אלה, בין שנעשו כלפי המכללה, עובדיה, מוריה ותלמידיה ובין כלפי צדדים שלישיים בהקשר למכללה.6.2.12.התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את מעמד הסטודנט. נזיפהביצוע מטלות לטובת הקהילה
21.02.2019 תעשיה וניהול ג 6.2.1 אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה ועובדיה שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם פסילת קורס
21.02.2019 תכנה א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה נזיפההרחקה על תנאי
21.02.2019 מערכות מידע א 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה פסילת בחינה
11.02.2019 מכונות 6.2.3 הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. פסילת קורס
09.01.2019 מכינה 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה פסילת בחינה
09.01.2019 מכינה 6.2.4.הפרה של הוראות הנוגעות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה נזיפה

נציב תלונות הסטודנטים

פרופ’ יעקב בר שלמה – נציב תלונות הסטודנטים

תיאור התפקיד : נציב תלונות הסטודנטים הוא הכתובת לתלונה אישית של סטודנט על מוסדות המכללה. הפנייה לנציב תלונות הסטודנטים תיעשה בכתב ותוגש על ידי סטודנטים שמזהים עצמם ישירות לנציב התלונות.
הנציב יבדוק את התלונה לאור נהלי העבודה והתהליך המקובלים במכללה כפי שמופיעים בנוהל טיפול בתלונות סטודנטים ויביא את תוצאות הבדיקה לידיעת נשיא המכללה והמתלונן. בעקבות תלונה, נציב תלונות הסטודנטים רשאי להציע שינויים בנוהלי המכללה.

 

לפניה לנציב תלונות הסטודנטים, פרופ’ יעקב בר-שלמה באמצעות דואר אלקטרוני

דוא”ל: Ombudsman@braude.ac.il

ייעוץ לימודים