תשלום שכר לימוד 21-22

 • כללי

  א. הוראת קבע:
  – ניתן לבקש להקים הרשאה לחיוב חשבון באופן מקוון באתר הבנק שלכם (כמובן , אם יש לכם גישה מקוונת לחשבונכם  באתר הבנק) באופן הבא:
  להכנס לאתר הבנק שלכם לאפשרות לבצע פעולה של הקמת ההרשאה לחיוב חשבון עבור המכללה האקדמית להנדסה, למלא את קוד מוסדנו 36775 ולבקש מהם להקים הרשאה כללית ללא הגבלת סכום ותאריך.
  – כל סטודנט חייב להעביר למדור שכ”ל אסמכתא על הקמת הרשאה לחיוב חשבון בנק  חתומה על ידי הבנק, גם אם הוא מתכוון לשלם באמצעי תשלום אחר (כרטיס אשראי או שובר) וגם אם הוא משלם שכ”ל מלא מראש.
  – הוראת הקבע מהווה, בנוסף לתשלום המקדמה, תנאי לרישום לקורסים אשר מתבצע כחודשיים לפני תחילת הלימודים.
  – הוראת הקבע תהיה תקפה במשך כל תקופת הלימודים ותשמש גם לתשלום חובות אחרים של הסטודנטים: למכללה, לספריה, למחסן טכני ועוד.
  – באחריות הסטודנט לבדוק את תקפות ההרשאה שמסר מול הבנק, ובפרט אם לא נעשה בה שימוש בשנתיים האחרונות. במקרה של אי שימוש, לרוב, הבנק מבטל את ההרשאה ולכן מומלץ לחדשה.
  ב. במהלך כל סמסטר יתבצע חישוב של נ”ז, אשר אליהן נרשם הסטודנט באותו הסמסטר.
  בכל סמסטר יהיה תשלום ראשון הן לסטודנט חדש והן לסטודנט ותיק, אשר יהווה תנאי לרישום לקורסים בנוסף למסירת הוראת קבע.
  התשלום הראשון בסמסטר א’ / מקדמת המימוש הן לתואר בוגר והן לתואר מוסמך יהיה על סך 3,000 ₪ הן לסטודנט חדש והן לסטודנט ותיק, וישולם באמצעות השובר / בתחנת המידע.
  יתרה לתשלום בגין סמסטר א’ תשולם בהוראת קבע ב- 2 תשלומים. 


  סטודנט ותיק יוכל לבקש לשלם את מקדמת המימוש באמצעות הוראת קבע המעודכנת במערכת. הנחיות מדוייקות תישלחנה בדואר האלקטרוני במחצית השניה של חודש אוגוסט.


  – התשלום הראשון בגין סמסטר ב’ יתבצע באמצעות הוראת הקבע בחודש פברואר 2021 ויהיה בסכום קבוע כמפורט בסעיף 3. יתרת שכר הלימוד תשולם ב- 2 תשלומים בהוראת הקבע.
  – שנה ה’: סטודנט שנרשם לשנה ה’ (סמסטר א’ או ב’), ישלם מקדמה על סך 800 ₪ באמצעות -שובר/ תחנת המידע. יתרת שכר לימוד תשלום בהוראת הקבע כשאר הסטודנטים.
   ג. סמסטר חורף:
  כל הסטודנטים הממשיכים, ישלמו תשלום ראשון על חשבון שכר הלימוד עד ה- 5.8.21. הסטודנטים הממשיכים יקבלו לבתיהם חמישה שוברי תשלום, אחד עבור התשלום הראשון כנ”ל, אחד עבור תשלום מראש של מלוא שכר הלימוד ושלושה שוברים ריקים. בשובר ריק ניתן לבצע תשלום השונה מהסכומים הנקובים בשוברים המצורפים לשוברים הריקים. סטודנטים חדשים ישלמו תשלום ראשון על חשבון שכר הלימוד בסך של 3,000 ₪ באמצעות שובר תשלום, עד שבועיים לאחר קבלתם ללימודים. בהמשך יקבלו הסטודנטים לבתיהם שובר להשלמת תשלום שכר הלימוד המלא מראש המקנה הנחה בשיעור 2.5% (ראה סעיף 2 . ב. להלן). כמו כן, יקבלו הסטודנטים שלושה שוברים ריקים לתשלום כל סכום אחר (למשל, לצורך שחרור פיקדון מקרן לחיילים משוחררים).

  ד. סמסטר אביב-סטודנטים חדשים:
  סטודנטים חדשים המתקבלים לסמסטר אביב ישלמו תשלום ראשון ע”ח שכר לימוד בסך 1,500 ₪ תוך שבועיים מיום קבלתם, באמצעות שובר תשלום. יתרת שכר הלימוד תשולם בשני תשלומים בהוראת קבע אלא אם בוחר הסטודנט לשלם באמצעי תשלום אחר, כאמור לעיל, לפחות שבוע לפני מועד הגבייה באמצעות הוראת קבע.
  ה. סטודנט לתעודת הוראה:
  עם קבלתו ללימודים יקבל המועמד ללימודי תעודת הוראה, שהנו גם סטודנט או בוגר המכללה להנדסה לתואר בוגר או מוסמך, שובר לתשלום מקדמה על סך 800 ₪.
  עם קבלתו ללימודים יקבל המועמד ללימודי הוראה (שאינו סטודנט או בוגר המכללה), שובר לתשלום מקדמה על סך 1,000 ₪. שכר הלימוד המלא לתכנית הוא לכל הפחות בגובה שכר הלימוד הלא מסובסד, כרשום בסעיף 2 ג׳(2). חישוב שכר הלימוד נגזר מסך כל נקודות הזכות הנדרשות לתכנית וייעשה לפי נקודות הזכות הרשומות בפועל. פריסת שכר הלימוד זהה לפריסה של סטודנטים לתואר בוגר ומוסמך, למעט גובה מקדמה לסמסטר א’ ולסמסטר ב’, כמפורט בטבלה בסעיף ד’ 3.

 • אפשרויות התשלום

  א. הרשאה לחיוב חשבון:
  – על כל סטודנט למסור הרשאה לחיוב חשבון הבנק שלו גם אם הוא מתכוון לשלם באמצעי תשלום אחר או אף אם שילם את מלוא שכר הלימוד מראש. מסירת ההרשאה מהווה תנאי להרשמה לקורסים. זוהי האפשרות היחידה למעוניינים לפרוס את שכר הלימוד שלהם לתשלומים. 
  – על הסטודנט להחתים את הטופס המתאים (ראה בפרק “טפסים לסטודנטים” בתפריט סטודנטים באתר המכללה) בסניף הבנק ולהעביר את הטופס למדור שכר לימוד במכללה בדואר או בפקס. נא הקפידו להחזיר למדור שכר לימוד את אותו הטופס אשר אתם מקבלים מהמכללה או מורידים מהאתר ולא להשאיר את משלוח הטופס בידי פקיד הבנק.
  – כיום ניתן בחלק מהבנקים לבקש הקמת הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק. יש לשלוח את הבקשה באתר הבנק עם קוד המוסד של המכללה- 36775,  ולבקש הקמתה ללא הגבלת סכום ותאריך, ולהעביר אסמכתא על הקמת הבקשה למדור שכר לימוד. יש לוודא עם הבנק כעבור מס’ הימים שדרוש לבנק שההרשאה לחיוב חשבון הוקמה בפועל (כלומר שבקשת ההקמה אושרה). אם הבקשה לא אושרה, יש לעדכן את מדור שכר לימוד לאלתר.

  – האחריות והמעקב אחר מימוש התשלום על ידי הבנק לזכות המכללה חלים על הסטודנט.
  על הסטודנט לבדוק שאכן בוצעה גבייה באמצעות הוראת קבע ובמידה ולא חויב חשבונו, עליו לפנות לבירור במדור שכר לימוד. בכל מקרה התשלום שלא בוצע יצורף לחיוב הבא. לא תהיה פריסת תשלומים חדשה. יחד עם זאת, אם החוב בגין החזר הוראת קבע נוצר לקראת מבחני סמסטר א’ או סמסטר ב’, על הסטודנט לסגור את החוב באופן מידי, באמצעות כרטיס אשראי בתחנת המידע באינטרנט.
  – גובה הקנס בגין אי כיבוד הוראת קבע הינה 30 ₪.
  – לתשומת לבכם, סטודנט אשר הוראת הקבע שלו לא כובדה, לא יורשה להיבחן עד אשר יביא הוראת קבע חדשה מהבנק.
  ב. תשלום מראש:
  סטודנט אשר ישלם בשובר את מלוא שכר הלימוד עד ה- 14.9 זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד היסודי. התשלום ייחשב כמשולם עד התאריך הנ”ל רק אם ייקלט בחשבון הבנק של המכללה עד תאריך ה 15.9. לסטודנט אשר חויב בפחות מ- 88% מתוכנית מלאה (מחיר מלא), בתום תקופת השינויים של סמסטר ב’, תבוטל ההנחה.
  על הסטודנט המעוניין בתשלום מראש, המקנה הנחה, לדאוג לתשלום במועד גם אם לא קיבל השובר בדואר. אם לא ישלם במועד, לא תינתן הנחה.
  אין הנחה למקבלים מימון שכר לימוד מגורם חיצוני או מלגת שכר לימוד בגובה של למעלה מ 2,500 ₪. תשלום שכר לימוד מראש שיתבצע החל מ- 15.9.21 גם בנימוק שהשובר לא התקבל בדואר, אינו מקנה הנחה כנ”ל.
  ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
  ניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד (עסקה רגילה) או בתשלומי קרדיט (מ 3 ועד 18 תשלומים) בתחנת המידע באתר המכללה באינטרנט.
  – לא תינתן הנחת תשלום מראש למשלמים בכרטיס אשראי.

  ד. תשלום באמצעות שובר:
  התשלום באמצעות שובר במזומן או בהמחאה, ניתן לביצוע בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר.

 • מועדי תשלום שכר לימוד

  הערה כללית: הוראת הקבע תופעל רק אם עד כשבוע לפני תאריך התשלום/הגבייה לא שולם מלוא הסכום לחיוב בהתאם למועד הרשום בטבלה. הודעה לסטודנטים על התאריך האחרון לתשלום באמצעות שובר, לפני הפעלת ההרשאה, תישלח לסטודנטים על ידי מדור שכר לימוד.

  מהות התשלום תאריך גבייה סכום החיוב לתואר בוגר סכום החיוב לתואר מוסמך סכום החיוב לתעודת הוראה (לסטודנט חיצוני)*
  מקדמה לסמסטר א’** 5.8.21 לממשיכים/ עד שבועיים מיום הקבלה למתקבלים חדשים

  3,000 ש”ח

  (800 ש”ח לשנה ה’/ו’)

  3,000 ש”ח  *** 1,000 ש”ח
  תשלום שני 21.11.21 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה
  תשלום שלישי 21.12.21 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה
  מקדמה לסמסטר ב’/ תשלום רביעי 1.2.22 1,500 ש”ח 2,000 ש”ח 1,000 ש”ח
  תשלום חמישי 10.4.22 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה
  תשלום שישי 10.5.22 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה
  תשלום בגין קורסי קיץ/ יתרות חוב 21.8.22 ייתכנו שינויים, נא לעקוב אחר הודעות המדור

  ★ לסטודנט פעיל / בוגר הלומד תעודת הוראה – סכום המקדמה 800 ₪ הינו גם שכר הלימוד לפיכך, אין פריסה לסכום זה.
  ★ ★ לסטודנט שנה א’– לתשלום בשובר בלבד, לסטודנט ותיק – תשלום בשובר / כרטיס אשראי / בהוראת קבע בכפוף לבקשת הסטודנט.
  ★ ★ ★ סכום המקדמה להשלמות למוסמך הנו 500 ₪. אופן הגביה בתשלומים זהה למוסמך.

 • הצמדה וריבית

  הצמדה:
  לשכר הלימוד הסופי (שייקבע על ידי הות”ת לאחר 15.08 כאמור לעיל) יתווספו הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס הנו מדד חודש יולי 2021.

  ריבית:
  כל סכום שישולם בפיגור יחויב בהתאם לשיקול דעת המכללה בריבית פיגורים בשיעור 0.625% לחודש.

ייעוץ לימודים

 • Hidden