b-Vision תוכנית החדשנות היוקרתית של כתר

b-Vision תוכנית החדשנות היוקרתית של כתר

  • נא למלא מספר תעודת זהות בן 9 ספרות
  • שימו לב שלכתובת זו ישלח קישור למפגש בדואר אלקטרוני על ידי המרכז לפיתוח קריירה
  • נא לבחור במחלקה המתאימה
  • נא לבחור בשנה המתאימה
  • נא לצרף שלושה קבצים רלוונטיים
    גרור קבצים הנה או

 

לברורים ניתן לפנות למרכז לפיתוח קריירה

ייעוץ לימודים