חישוב שכר לימוד 21-22

 • שיטת חישוב שכר הלימוד

  להלן נוסחה לאופן שיטת חישוב שכר הלימוד לתואר בוגר/ מוסמך /תעודת הוראה (לסטודנט חיצוני בלבד).

  שכר לימוד מינימלי לתואר * = מחיר נ”ז כ- % משכ”ל שנתי
  סה”כ נ”ז לתואר **

  א. חישוב לדוגמה לתואר בוגר בהנדסת תכנה:
  שכ”ל מצטבר מינימלי לתואר(באחוזים) 400%  נ”ז נדרשות לתואר (לדוגמה) 160 נ”ז.

  400% = 2.5%  מ- 100% שכ”ל מופחת (255.17 ₪ לנ”ז)
  160

  ב. חישוב לדוגמה לתואר מוסמך בהנדסת ביוטכנולוגיה:

  200% = 4.44% מ- 100% שכ”ל יסודי למוסמך (613.06 ₪ לנ”ז)
  45


  ג. חישוב לדוגמה לתעודת הוראה במקצוע הנדסי אחד (לסטודנט חיצוני):

  100% = 2.08% מ-100% שכ”ל יסודי (287.37 ₪ לנ”ז)
  48

  ★ –  כמפורט בס’ 6 עמ’ 8.
  ★ ★ –  סה”כ הנ”ז הנדרשות לתואר הרשומות בשנתון המכללה.

 • קורסי אנגלית

   

  שם הקורס ומספרו מחיר בסמסטר א’ או ב’ מחיר בסמסטר קיץ
  רמה בסיסית – 11063 2,400 ₪ 2,500 ₪
  רמת מתקדמים א’ – 11064 1,800 ₪ 1,900 ₪
  רמת מתקדמים ב’ לפי חישוב נ”ז בשכ”ל רגיל לתואר בוגר

  הערה: קורסים אלה צמודים למדד חודש יולי ואינם חלק משכר הלימוד הרגיל.

 • קורסי מבוא

   

  שם הקורס ומספרו מחיר בסמסטר א’ או ב’
  מבוא לפיזיקה אקדמית – 11179 1,250 ש”ח
  אוריינות בעברית – 11351 800 ש”ח

  הערה: קורסים אלה צמודים למדד חודש יולי ואינם חלק משכר הלימוד הרגיל.

 • סמסטר קיץ

  התשלום הנו 400 ₪ לנקודת זכות, כולל קורסים חוזרים, צמוד למדד חודש יולי.

 • קורסים חוזרים

  התשלום בגין קורס חוזר לסטודנט הנכשל בקורס הנו 60% מהסכום המלא על פי החישוב בסעיף 1 לעיל, למעט בגין קורסי קיץ (ראה סעיף 4) ולמעט כל הקורסים שאינם אקדמיים (ללא נקודות זכות), כגון מבואות, אנגלית וכדומה. בגין קורסים אלו, גם אם מדובר בקורסים חוזרים, ישולם המחיר המלא הנקוב לאותם הקורסים. החיוב בגין קורס חוזר לצורך שיפור ציון הנו מלא  (100%). בנוסף לאלו, חזרה על סטאז’/ פרויקט מסכם עקב כישלון או אי עמידה בתנאי הקורס, הסטודנט יחויב במחיר מלא בהתאם למספר נקודות הזכות של הקורס.

 • גרירת לימודים חריגה

  סטודנט שיגרור לימודיו באופן חריג, החל מהשנה השישית ואילך (בתואר בוגר בהנדסה) או החל מהשנה החמישית (בתואר בוגר במתמטיקה שימושית), ישלם 2,500 ₪ פר סמסטר, בנוסף לתשלום בגין נקודות הזכות אליהן ירשם

 • שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר

  קבלת התואר מותנית בסיום החובות האקדמיים ובסיום תשלום שכר הלימוד המינימלי המצטבר לאותו התואר בהתאם למפורט להלן:

  תואר תחום % שכר לימוד מצטבר
  מינימלי נדרש *
  שנות תקן
  בוגר הנדסת מכונות 400% 4
  הנדסת תכנה
  הנדסת מערכות מידע
  הנדסת תעשייה וניהול
  הנדסת ביוטכנולוגיה
  בוגר מתמטיקה שימושית 300% 3
  תואר בוגר כפול שני תארים בהנדסה 600% ** 6
  תואר בוגר כפול תואר בהנדסה ובמתמטיקה שימושית 525% *** 5.5
  מוסמך הנדסת מכונות 200% 3
  הנדסת תכנה 2
  הנדסת מערכות מידע
  הנדסת תעשייה וניהול
  הנדסת ביוטכנולוגיה
  ת. הוראה-בוגר/
  סטודנט פעיל בהנדסה
  מדעים שכ”ל השנתי
  שייקבע בתקנון
  3
  ת. הוראה – חיצוני מדעים 100% 0שכ”ל יסודי לא מופחת) 3

  ★  למעט פטורים אקדמיים ממוסד אקדמי מוכר, כך שקורסים שהוכרו כ”פטורים” אקדמיים יקוזזו מסה”כ % שכר הלימוד המצטבר הנדרש. לדוגמה: אם הוכרו לסטודנט 10 נ”ז בתואר בוגר בהנדסת תוכנה מלימודים במוסד אקדמי אחר, אזי יידרש לשלם 375% = 25%-400% .
  ★ ★  על פי אופן החישוב המופיע בשנתון בעמ’ 63 סעיף 10.2 :
  x 0.75 (סך הנ”ז הנדרשות בתכנית א’+ סך הנ”ז הנדרשות בתכנית הרגילה לתואר ב’).
  לשני תארים בהנדסה, למשל 240 נ”ז = (160+160)* 0.75 . כאמור בדוגמה בפרק ג’ 1, 40 נ”ז לשנה שהם 100% ולפיכך 240 נ”ז הם 600% לצבירה לקבלת שני התארים.
  ★ ★ ★ לתואר כפול בהנדסה ובמתמטיקה שימושית, החישוב הוא 210 נ”ז = (160+120) *0.75 . כאמור, 40 נ”ז לשנה שהם 100% ולפיכך 210 נ”ז הם 525% לצבירה לקבלת שני התארים.

 • תקורה ותשלומים נלווים

  א. סטודנט המשלם לפי נקודות זכות הלומד פחות מ- 50% משנת תקן לתואר הנלמד (בוגר או מוסמך) במשך שנת הלימודים, יחויב בתוספת סמסטריאלית בשיעור 5% משכר לימוד מלא בנוסף לתשלומים הנדרשים בגין שכר לימוד.
  ב. סטודנט שלא סיים לימודיו במשך שנות התקן בהתאם לתחום הלימוד שלו כמפורט בטבלה מספר 7 לעיל, יחויב החל משנת הגרירה, בתקורה בשיעור של 5% משכר הלימוד
  השנתי בתחום לימודיו (בוגר, מוסמך או תעודת הוראה), בגין כל סמסטר נוסף שילמד, ללא תלות בהיקף לימודיו.
  ג. לצורך חישוב תקורה, יובהר כי יילקחו כל הקורסים אליהם רשום הסטודנט כולל קורסים חוזרים, וכן הקורסים שהוכרו לסטודנט מלימודים אקדמיים ו/או הנדסאים (בגינם  לא שילם במוסדנו). לדוגמה אם הוכרו לסטודנט 20 נקודות זכות מלימודים קודמים (השווים בלימודים לפי תקן לסמסטר אחד), הרי שהיה צריך לסיים לימודיו ב 3.5 שנים ולא ב 4- . כל חריגה מעבר לתקן המחושב, תיחשב כגרירה לצורך חישוב תקורה.
  ד. סטודנט הלומד בקמפוס המכללה קורסים (כולל סטאז’ או פרויקט פנימי במכללה), ישלם תשלומים נלווים.
  ה. התאריך הקובע לצורך תקורה הוא תאריך קבלת הציון האחרון בתואר, כולל ציון בסטאז’.
  סטאז’: סטודנט הרשום לקורס סטאז’ בלבד והציון בו יתקבל עד ה 31.12- לא יחויב בתקורה ובנלווים. אם הציון יתקבל עד מקסימום חודשיים לאחר תחילת סמסטר ב’- ייחשב הסטודנט שלמד סמ׳ א’ בלבד ויחויב בתקורה ובנלווים לסמסטר א’. אם הציון יתקבל עד מקסימום חודשיים לאחר תחילת סמסטר קיץ, ייחשב הסטודנט שלמד סמסטר ב’ ויחויב בתקורה ובנלווים של סמסטר ב’.
  ו. סטודנט, אשר סיים 3 סמסטרים ומעלה העובר ממחלקה אחת למחלקה אחרת, או סטודנט הלומד לתואר כפול כמפורט בטבלה בסעיף 7, יהיה זכאי לשנת תקן נוספת אחת ולכן לא יחויב בתקורה בגין שנה זו.
  ז. סטודנט שרשום לפרויקט או סטאז’ חיצוניים (במפעל או בכל ארגון אחר) בלבד (לא רשום לקורסים הנלמדים במכללה), ישלם תקורה בלבד ללא תשלומים נלווים למכללה (לא בשנות תקן).
  ח. סטודנט לתואר בוגר/ מוסמך/ תעודת הוראה שיחזור על קורס, יחויב בגינו לפי נקודות זכות, בהתאם לנהלי המכללה ביחס לקורסים חוזרים.
  ט. יש לציין שתוספת תקורה אינה נלקחת בחשבון בחישוב שכר לימוד מצטבר לתואר (ראה בסעיף שלעיל).

ייעוץ לימודים