פירוט הרכב שכר לימוד

 • כללי

  כללי

  א. דמי רישום
  ללימודי תואר ראשון ושני ברישום מקוון – 300 ₪
  לתעודת הוראה – 280 ₪
  ללימודי מכינה – 150 ₪
  לסטודנט חיצוני – 150 ₪

  ב. שכר לימוד
  שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה נקבע על ידי ועדה ציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד. שכר הלימוד לתואר ראשון לשנת הלימודים תש”ע הופחת בשיעור של כ 25% בהשוואה לשכר הלימוד בשנת הלימודים תשס”א (להלן “שכר לימוד מופחת”) זאת על פי החלטת ממשלת ישראל והות”ת.
  מובהר בזאת, כי גובה שכר הלימוד ושיעור ההפחתה הסופיים בכל שנה כפופים להחלטות הממשלה. שכר לימוד מורכב משכר לימוד יסודי, משירותים נלווים, כגון שירותי אבטחה, רווחה, ארגון הסטודנטים הארצי וכן תשלום לאגודת הסטודנטים שהינו תשלום רשות.
  התשלומים הנלווים והתשלום לאגודת הסטודנטים וביטוח התאונות האישיות חלים במלואם על כל הסטודנטים ללא תלות בהיקף שכר הלימוד. החיוב בתשלומים הנלווים הינו חיוב שנתי (פר שנה) המבוצע בתחילת השנה האקדמית בכרטסת הכספית. מובהר כי שכר הלימוד אינו כולל קורסי אנגלית (למעט קורס מתקדמים ב’), קורסי המבואות למיניהם וקורסים שהנם ללא נקודות זכות.
  כל תשלומי שכר הלימוד (למעט אגודת הסטודנטים) יוצמדו למדד יולי 2021.
  ג. אגודת הסטודנטים
  סטודנט המקבל שירותים מאגודת הסטודנטים (כולל כרטיס סטודנט) ובשלב כלשהו מבקש לבטל את חברותו באגודת הסטודנטים יקבל החזר חלקי, או שלא יקבל החזר של דמי החבר, וזאת בהתאם לתאריך הודעתו. ההחזר יבוצע רק לאחר הודעה רשמית בטופס מתאים ויוחזר כרטיס הסטודנט. סטודנט חייב בתשלום דמי חבר באגודת הסטודנטים גם אם טען שלא קיבל את כרטיס החבר. התשלום הנו גם עבור שירותים השונים שמעניקה אגודת הסטודנטים בהתאם לתאריך הביטול לפי הפירוט שלהלן:

  גובה ההחזר מועד הודעת הסטודנט על הפסקת חברותו
  100% החזר מדמי האגודה עד שבוע מיום תחילת הלימודים
  75% החזר מדמי האגודה עד חודש מיום תחילת הלימודים
  35% החזר מדמי האגודה עד ל-31.12
  15% החזר מדמי האגודה עד ל-31.03

   

  ד. דמי אבטחה
  ה. דמי רווחה:
  שירותי ספרייה, שירותי תקשוב בלימודים באמצעות אינטרנט, תחנת מידע, שימוש במתקני המחשוב ובשירותי אינטרנט ושירותי דיקנט.
  ו. ארגון הסטודנטים הארצי:
  תשלום חובה לארגון הסטודנטים הארצי הרשמי והמייצג.
  ז. ביטוח תאונות אישיות:
  כל סטודנט פעיל יבוטח בביטוח תאונות אישיות אלא אם כן יבקש שלא להיות מבוטח ויעשה זאת בטופס מקוון עד ה 31.10.22 בלבד. ביטוח התאונות האישיות הינו תשלום קבוע שנתי על סך 12 ₪ לכל שנת הלימודים.

  להלן מידע כללי לפוליסה

 • תעריפי שכר לימוד

   *לפירוט יש להקיש על הקישור

  א. תואר ראשון  
  שכר לימוד יסודי 14,774 ₪
  שכר לימוד יסודי מופחת 10,932 ₪
  דמי אבטחה 405 ₪
  דמי רווחה* 260 ₪
  אגודת הסטודנטים* 180 ₪
  ארגון הסטודנטים הארצי 10 ₪
  ביטוח תאונות אישיות* 12 ₪

  שיפוי –
  על פי החלטת ממשלה מספר 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנט אשר יצבור פחות מ- 18 נקודות זכות תואר (לא כולל סמסטר קיץ), ישלם שכר לימוד מלא ללא ההפחתה הנ”ל (”שכר לימוד יסודי”).
  עלות נקודת זכות גבוהה בכ 35% – מעלוּת נקודת זכות רגילה (צמוד למדד חודש יולי).

  ב. תואר שני  
  שכר לימוד יסודי 14,774 ₪
  דמי אבטחה   405 ₪
  דמי רווחה* 260 ₪
  אגודת הסטודנטים* 110 ₪
  ארגון הסטודנטים הארצי 10 ₪
  ביטוח תאונות אישיות 12 ₪
  עלות נקודת זכות במסלול השלמות למוסמך בלבד (עלות נקודת זכות לבוגר מופחת) 273 ₪

  ג. לימודי הוראה

  (1) סטודנט להנדסה במכללה (פעיל ו/או בוגר):

   
  שכר לימוד יסודי שנתי (למתחילים בסמסטר א’ ו/או בסמסטר ב’) 800 ₪
  סדנת התמחות בהוראה (סטאז’) 150 ₪
  תקורה סמסטריאלית על המשך לימודים מעבר לתקן (שלוש שנים) 400 ₪
  עלות נקודת זכות ללימודים מעבר לתקן או של קורס חוזר 150 ₪
  השלמות להוראה כעלות נקודת זכות לתואר בוגר בהנדסה 273 ₪
  הלומד לתעודת הוראה משולבת – לכל משך התוכנית  2,000 ₪ (בנוסף)
  להרחבת הסמכה למתמטיקה בלבד (כולל סטודנט שעשה תעודת הוראה במכללה)  2,000 ₪ (בנוסף)
  דמי אבטחה** 405 ₪
  דמי רווחה*/** 260 ₪
  אגודת הסטודנטים*/** 110 ₪
  ביטוח תאונות אישיות*
  12 ₪

  **למעט אם הסטודנט כבר משלם אותם כחלק מלימודיו לתואר בוגר בהנדסה בו זמנית (ניתן לביטול כמפורט בסעיף 1ב’)

  (2) סטודנט חיצוני (שאינו בוגר המכללה בהנדסה)

  שכר לימוד יסודי לכל תוכנית הלימודים לתעודת הוראה 14,774 ₪
  סדנת התמחות בהוראה (לסטודנט שלומד/ קיבל תעודת הוראה במכללה) 150 ₪
  תקורה סמסטריאלית על המשך לימודים מעבר לתקן (שלוש שנים) 739 ₪
  עלות נקודת זכות לסטודנט בעל תעודת הוראה ממוסד אחר, שמשלים הסמכה למתמטיקה/ אחר בלבד או ללימודי מעבר לתקן או של קורס חוזר, כעלות נקודת זכות בתוכנית 308 ₪
  הלומד לתעודת הוראה משולבת – לכל משך התוכנית 2,000 ₪ (בנוסף)
  להרחבת הסמכה למתמטיקה בלבד – לסטודנט חיצוני הלומד במכללה תעודת הוראה 2,000 ₪ (בנוסף)
  דמי אבטחה 405 ₪
  דמי רווחה* 260 ₪
  אגודת הסטודנטים* 110 ₪
  ביטוח תאונות אישיות 
  12 ₪

  (3) סדנת התמחות בהוראה (סטאז’) לכל סטודנט אחר

  סטודנט שלמד במוסד אקדמי אחר והנו בעל תעודת הוראה המבקש לבצע התמחות בהוראה (סטאז’) בלבד 1,200 ₪

  ד. סטודנט שאינו מן המניין – תשלום לפי נקודות זכות

  עלות נקודת זכות לסטודנט חיצוני 547 ₪**
  עלות נקודת זכות לסטודנט המכללה שעובר לסטטוס שאינו מן המניין 437 ₪**

  **שכר לימוד צמוד למדד יולי 2022

ייעוץ לימודים

 • Hidden