מלגות והסדרי מימון 21-22

 • כללי

  מדור מלגות בדקנט הסטודנטים מטפל בהענקת מלגות והלוואות לסטודנטים. הקריטריונים לקבלת מלגה הם: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מקום מגורים והישגים בלימודים. הגשת בקשה למלגה מותנית בקיום פעילות חברתית. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות לדקנט.
  הערה: סכום המלגות מזכה את הכרטיס הכספי של הסטודנט ומכסה בראש ובראשונה את שכר הלימוד. החזר כספי יבוצע רק כאשר קיימת יתרת זכות בכרטסת הסטודנט.

 • מלגות

  א. כללי: הזכות לקבלת מלגות נקבעת לפי קריטריונים: המצב הכלכלי – יוערך על פי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש במשפחה של הסטודנט. מצב אקדמי, מצב אישי.
  ב. מלגות מצטיינים: תנאי הזכאות למלגה מתפרסמים בידיעון המכללה. שמות הסטודנטים המצטיינים מתפרסמים על לוח המצטיינים במכללה. המלגות יוענקו בטקס מכללתי.
  ג. הקרן הבינלאומית לחינוך – אייסף בשיתוף המכללה האקדמית אורט בראודה: עיקר פעילותה של הקרן היא בשאיפתה לסייע לסטודנטים העומדים בקריטריונים של הקרן לרכוש השכלה אקדמית גבוהה. אייסף מלווה את חבריה ומעודדת אותם להתקדם בסולם התארים. ניתן להירשם לקרן החל משנה ב’ ללימודי הנדסה בדקנט הסטודנטים. הסטודנטים החברים בקרן מחויבים בפעילות חברתית. החברות בקרן הנה למשך כל תקופת הלימודים החל משנה ב’.
  ד. פר”ח (פרויקט חונכות): במסגרת הפרויקט עוסק הסטודנט בחונכות אישית או בחונכות קבוצתית בבתי ספר, פעמיים בשבוע, שעתיים בכל פעם במשך שנת הלימודים. הסטודנט החונך מקבל מלגת חונכות שמשולמת ישירות לסטודנט (בשלושה תשלומים). מלגה זו אינה פוגעת בזכותו של הסטודנט לקבל מלגות נוספות. ההרשמה נפתחת בחודש אוגוסט באתר האינטרנט.
  משרדים -משרדי פר״ח, בנין EM חדר 201 , טל’ 04-9901819 .
  ניתן להירשם דרך האינטרנט בכתובת: .www.perach.org.il
  ה. מלגות נוספות: המכללה מטפלת בקרנות ובמלגות נוספות המתפרסמות באתר המכללה, ובאמצעות-האימייל באופן שוטף. יש לעקוב אחר הפרסומים ולהיות בקשר עם מדור מלגות בדקנט הסטודנטים.

 • הסדרי מימון

  קרן שכ”ל (שקט כלכלי לסטודנט) – הקרן מציעה מגוון מסלולי מימון לתשלום שכר הלימוד השנתי בפריסת תשלומים ארוכת טווח, נוחה וכדאית. לבירור המסלולים ניתן לפנות לקרן
  שכ”ל: 03-9635856 ובאתר הקרן.

 • מימון משרד הביטחון ללומדים בשנה א' בפריפריה

  האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל נמנית על המוסדות האקדמיים בהם ניתנת זכאות לשנת לימודים ראשונה חינם לחיילים משוחררים, עד 5 שנים מיום שחרורם. למימוש הזכאות יש למלא את כתב התחייבות באופן מקוון ישירות באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. החזר כספי יינתן על ידי משרד הביטחון על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק, אך ורק לאחר מילוי כתב ההתחייבות על ידי הסטודנט ויועבר ישירות לחשבון הפיקדון של הסטודנט במועדים שייקבעו על ידי משרד הביטחון. לרשותכם מספר הטלפון של מרכז השירות הטלפוני של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון 03-7776770.
  שימו לב,
  סטודנטים שלא ימלאו אחר הנחיות אלו בשנת הלימודים הראשונה, עשויים שלא לקבל את המלגה, למרות זכאותם. לכן, נא קראו את הודעות המדור ופעלו לפיהן בעניין זה.

 • סטודנטים ממומנים על ידי גורמים חיצוניים

  סטודנטים הממומנים על ידי חברות ו/או סטודנטים שאינם אזרחי מדינת ישראל 
  סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידיהם, או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר, וכן סטודנט שאינו תושב קבע של מדינת ישראל ישלם שכר לימוד גבוה ב 25%- מגובה שכר הלימוד היסודי. סטודנט הממומן על ידי מנהל הסטודנטים, המוסד לביטוח לאומי או מוסדות אחרים, ימציא מכתב התחייבות מקורי מאת המוסד המממן את לימודיו, לא יאוחר מתאריך השובר של התשלום הראשון על חשבון שכר לימוד. סטודנט שלא ימציא את כתב ההתחייבות בזמן, חייב לשלם את שובר התשלום. לאחר שימציא את כתב ההתחייבות, יוחזר לו הסכום ששילם. סטודנט שלימודיו ממומנים ישלם רק תשלומים נלווים וסכומים אשר אינם משולמים על ידי הגורם המממן.
  כל הנהלים חלים גם על הסטודנטים הממומנים.

 • מימון שכר לימוד לבני עובדים

  בהתאם לנוהל המכללה ולהסכם הקיבוצי בני עובדי הסגל המנהלי והאקדמי הקבוע יוכלו לבקש מימון שכ”ל לילדיהם בלימודים לתואר בוגר, מוסמך, תעודת הוראה, המכינה האקדמית ולימודי העשרה במכללה האקדמית להנדסה. למימוש ההטבה יש לפעול בהתאם לנוהל המכללה.

ייעוץ לימודים

 • Hidden