התנהלות אקדמית

תכנית הלימודים בהנדסה מקיפה לפחות 160 נקודות זכות (בשיטת הצבירה). משך הלימודים הוא ארבע שנים (שמונה סמסטרים).

תכנית הלימודים במתמטיקה שימושית מקיפה לפחות 120 נקודות זכות (בשיטת הצבירה). משך הלימודים הוא שלוש שנים (ששה סמסטרים).

 

צבירת נקודות זכות

נקודות זכות (נ”ז) – ערך מספרי המייצג את המשקל היחסי של כל קורס מסך כל הקורסים הנלמדים לתואר אקדמי.

מספר נ”ז לסמסטר – סטודנט רשאי לצבור בין 16 ל-24 נ”ז בסמסטר. חריגה ממספרים אלה טעונה אישור ראש המחלקה או יועץ אקדמי מחלקתי.

 

רישום לקורסים

בכל סמסטר יירשם הסטודנט לקורסים בהתאם לתכנית הלימודים במחלקה. כדאי להיצמד לתכנית המומלצת על מנת להימנע מחפיפה במועדי שיעורים ומלוח בחינות לא נוח. הרישום לקורסים הוא עצמאי דרך תחנת המידע.

בעת הרישום על הסטודנט לוודא שמועדי הבחינות של הקורסים בהם בחר, מאפשרים לו לגשת לכל הבחינות. אם סטודנט מעוניין להירשם בכל זאת לקורסים בהם יש בחינות חופפות/סמוכות, הוא לא יוכל לקבל כתוצאה מכך מועד מיוחד.

סטודנט הרשום לקורס ולא מבצע את חובות הקורס יקבל ציון -0- בקורס זה. סטודנט שאינו רשום לקורס לא יקבל ציון בקורס גם אם ימלא את כל חובות הקורס.

 

תקופת שינויים

תקופת השינויים הינה עד תום שבועיים מתחילת הסמסטר. בתקופת השינויים תינתן אפשרות לסטודנט לשנות את הרישום לקורסים או לקבוצות ההרצאה, תרגול או מעבדה שאליהם הוא רשום, אם אכן נותר מקום פנוי בקורס שאליו הסטודנט מעונין להצטרף.

 

סילבוס

בתחילת כל קורס יפורסם סילבוס (תכנית) הקורס הכולל: מטרות הקורס, שעות הקבלה של צוות הקורס, רשימת הנושאים שיילמדו, ספרי לימוד, מבנה הציון בקורס, פירוט חובות הסטודנט בקורס (בחנים, הגשת תרגילים, נוכחות, מעבדות, קריאה עצמית ועוד).

 

הצלחה וכישלון בקורס

בדרך כלל, לקורס סמסטריאלי יינתן ציון בין 0 ל- 100. במקרים מעטים יינתן ציון “עבר” או “נכשל”. ככלל, בקורסי המכללה ציון של לפחות 55 פירושו “עבר” (אלא אם הוצגה דרישה שונה בסילבוס).

 

סטודנט יקבל (יצבור) נקודות זכות בכל קורס שבו השיג ציון “עבר”.

סטודנט שנכשל בקורס חובה, חייב להירשם מחדש לקורס בסמסטר הקרוב שבו ניתן הקורס.

 

מצב אקדמי

מצב אקדמי “תקין” מחייב:

 • ציון ממוצע משוקלל מצטבר – 65 לפחות
 • ציון ממוצע משוקלל בסמסטר הנוכחי – 55 לפחות
 • ציון נכשל בלא יותר מ-3 קורסים במצטבר
 • פחות משני כישלונות רצופים בקורס חובה

 

בחינות

בחן ביניים – מתבצע במהלך הסמסטר. אם מתקיים מבחן סוף, בחן הביניים יהיה בחן מגן. לבחן מגן לא יתקיים מועד מיוחד (למעט היעדרות עקב שירות במילואים).

בחינה סופית – מתבצעת בתום הסמסטר, בשני מועדים: מועד א’ ומועד ב’. מועד ב’ נועד לסטודנטים שלא נבחנו במועד א’, או לסטודנטים המעוניינים להבחן מחדש.

נוהל מועד מיוחד – המועד המיוחד בא לתת מענה לסטודנט, שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה (על פי הגדרתן להלן), לא השתתף בבחינות מועד א’ או מועד ב’. מודגש בזאת כי סטודנט שנבחן בשני המועדים א’ ו-ב’ אינו זכאי למועד מיוחד.

 

הסיבות המוכרות כמניעה חמורה הן:

 1. מילואים – בהתאם לנוהל משרתי מילואים
 1. הורות – בהתאם לנוהל התאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון, ולסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
 1. אבל

         אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בן/בת) מיום פטירתו עד 14 ימים קלנדריים, או 3 ימים קלנדריים בשל מות סבתא/סבא.

 1. אשפוז

         אשפוז בבית חולים במועד הבחינה (לא כולל שהייה במיון שאין אחריה אשפוז).

 1. נבחרת

         חברי נבחרת הספורט ייצוגית – בחינה ביום התחרות, יום לפניה ויום אחריה. בהתאם לרשימה שמית שתועבר ע”י רכז הספורט לאחר התחרות.

 1. אחר

         מקרה חריג אחר אשר יובא לאישור הוועדה לעניינים אקדמיים.

 


על הסטודנט להגיש, באמצעות תחנת המידע לסטודנט, טופס בקשה להיבחן במועד מיוחד, בצירוף האישורים המתאימים,

לכל המאוחר שבועיים מתום תקופת הבחינות. בקשה שתוגש ללא טפסים מצורפים וללא נימוקים לא תטופל.

לתשומת לבך – לא ניתן לצרף קובצי PDF


 

הוועדה למועדים מיוחדים תשקול את בקשתו של הסטודנט ותחליט אם לאשר או לדחות אותה.

מרצה הקורס אינו רשאי לאשר בקשה למועד מיוחד או למנוע ביצוע מועד מיוחד בקורס.

 

 1. להלן עיקרי הנוהל:
 • בחינה במועד מיוחד מחליפה אחד משני המועדים הרגילים אליו לא ניגש הסטודנט בשל כוח עליון, נסיבות שאינן בשליטתו או מניעה חמורה על פי הפירוט להלן. יודגש כי ויתור של הסטודנט מרצונו (דהיינו שלא בגין מניעה חמורה) על אחד משני המועדים הסדירים יישקל לחובתו, אלא אם הניח את דעת הוועדה למועדים מיוחדים באשר להצדקת הוויתור
 • ללא תלות בכמות המועדים הרגילים שהחמיץ הסטודנט, מוגבלת זכאותו למועד מיוחד אחד לכל היותר, אלא אם נובע הצורך במועד מיוחד משירות מילואים (כמפורט בנוהל משרתים במילואים) בשום מקרה לא ייבחן סטודנט ביותר משתי בחינות באותו קורס באותו הסמסטר, תהיינה אשר תהיינה הנסיבות
 • התאריך למועד המיוחד ייקבע על ידי המחלקה בתיאום עם המרצה האחראי על הקורס, ויהיה סמוך במידת האפשר לסיום תקופת מועד ב’ של הבחינות (ניתן לאפשר לסטודנט להיבחן גם בסמסטר העוקב)
 • במידה וסטודנט שקיבל אישור להיבחן במועד מיוחד הודיע למזכירות המחלקה על ויתור עד 48 שעות לפני מועד הבחינה, תבטל המחלקה את רישומו למועד מיוחד ותודיע על כך למרצה הקורס
 • במידה וסטודנט שקיבל אישור למועד מיוחד, לא הודיע על ויתור בזמן ולא הגיע לבחינה יוזן לו ציון “0”, וכן ייגבה ממנו קנס לפי תעריף המכללה
 • אם הקורס שבו נבחן הסטודנט במועד מיוחד הוא קורס קדם, מזכירות המחלקה תאפשר לסטודנט להירשם לקורס המשך על תנאי. במידה והסטודנט נכשל בקורס לאחר המועד המיוחד, המחלקה תבטל את הרישום לקורס ההמשך
 • פרט למניעה חמורה לא יאושר מועד מיוחד שמטרתו שיפור ציון

ייעוץ לימודים