סילבוס קורס התמחות

התמחות בתעשייה ובאקדמיה 41750

פרטי הקורס היקף הקורס: 16 נקודות זכות
משך הקורס: 6-7 חודשים
ניתן בסמסטר א’ + ב’
מרצה: ד”ר אמאל טובי, ד”ר לילך יסעור קרוח, ד”ר סיון קלס
מטרות הקורס התנסות בשיטות עבודה בתעשייה ובאקדמייה, ביצוע אנאליזות מתקדמות, מחקר, פיתוח ופרוייקטי שיפור. חשיפה לבעיות מורכבות, אפיונן ומציאת פתרונות ודרכי התמודדות. התנסות בעבודה בתעשייה ובאקדמייה, בהכנת דוחות תקופתיים בכתיבת עבודה מסכמת ברמה אקדמית, בהכנת פוסטר, בהעברת מצגת קצרה בפני קהל רחב ובמענה על שאלות של עמיתים
ואנשי מקצוע.
מבנה הקורס ולוחות זמנים ההתמחות תתקיים בתעשיה או באקדמיה בהנחייה של מנחה מקצועי ובליווי אקדמי של חבר/ת סגל. ההתמחות תתמקד בבעיה שיש לפתור, פיתוח של מוצרים חדשים ו/או יעול של תהליכי יצור. הפרוייקט צריך לאפשר ביטוי ומימוש נושאים ויכולות שנלמדו במהלך התואר במחלקה. על הסטודנט להגיש בקשה לאישור הפרוייקט לפני תחילת ההתמחות. לאחר אישור הבקשה על-ידי ועדת ההתמחויות, על הסטודנט לפעול בהתאם לטבלת משימות ולוח הזמנים שיפורסם באתר הקורס במודל, בסמוך למועד תחילת ההתמחות.
דרישות הקורס

מקצועות קדם: כל קורסי קדם וחובת ההתמחות של תכנית הלימודים
קביעת הציון: 25% הערכת המנחה, 25% הערכת המלווה האקדמי, 25% מעריך מס’ 1 (50% ציון עבודה, 50% ציון בעל פה), 25% מעריך מס’ 2 (50% ציון עבודה, 50% בחינה בעל פה). במקרה של יותר מ 2- מעריכים, המשקל היחסי של כל סוקר יירד בהתאם. ציון 65 משוקלל של מעריכים הנו תנאי למעבר הקורס.
השתתפות מלאה ביום ההתמחות והצגת העבודה במצגת ובפוסטר הינה תנאי למשלוח העבודה לשיפוט. מתמחה שלא יופיע ליום ההתמחויות מכל סיבה שהיא ו/או לא ישתתף באופן מלא (הרצאה ופוסטר), עבודתו לא תישלח לשיפוט והוא יהיה חייב להציג את עבודתו ביום ההתמחויות הבא. בנוסף, נדרש אישור של המלווה האקדמי להגשת העבודה לשיפוט, וזאת באמצעות טופס נפרד שישלח המלווה האקדמי לוועדת ההתמחויות.

ערעורים: ניתן להגיש ערעור על הערכת הסוקרים בלבד, תוך 7 ימים מעדכון הציון במערכת המידע לתלמיד. לא ניתן להגיש ערעור על הציונים שניתנו על-ידי המנחה והמלווה. על הערעור להיות מנומק ולהכיל התייחסות לכל ההערות שניתנו על-ידי כל הסוקרים בכתב ובמהלך הבחינה. הערעור יועבר להתייחסות כל הסוקרים, ויהיה באחריותם להחזיר את החלטתם תוך 7 ימים (להשאיר את ציון הסוקר או לשנותו). החלטת הסוקרים אחרי הערעור תהיה סופית.

התוכנית נתונה לשינויים. במידה ויחול שינוי כלשהו בדרישות הקורס או בטבלת המשימות ולוח הזמנים, תישלח הודעה בדואר אלקטרוני, וישלח עדכון באתר הקורס במודל.

ייעוץ לימודים

  • Hidden