תקנון השתתפות

תקנון ותנאי השתתפות

האקתון XR בתעשייה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מרץ 2020

 

מבוא

1. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (להלן “המכללה”)בשיתוף עם גורמים נוספים (להלן ביחד: “עורכות התחרות”) עורכות תחרות נושאת פרסים בין משתתפים הכוללים סטודנטים מישראל ואחרים (“ההאקתון” או “התחרות”, כהגדרתם להלן, אשר עניינה פיתוח פתרונות הקשורים בעולם המציאות המורחבת (XR) בתעשייה (להלן: “המוצר”), במסגרת מרתון אשר יימשך כ- 36 שעות (להלן: “התחרות”).

2. תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים בתחרות, כהגדרתם להלן, לבין עורכות התחרות, וכל משתתף אשר נרשם לתחרות בהתאם לתקנון זה וכפי שיפורט להלן, יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבתם וכלשונם והביע את הסכמתו להם.

3. תקנון זה מתפרסם באתר האינטרנט של התחרות בכתובת: https://w3.braude.ac.il/event/hakaton2020/ (להלן: “אתר התחרות”).

תנאי ההשתתפות בתחרות

4. נרשם חוקי לתחרות הינו מי שנרשם לתחרות באתר התחרות ואישר במקום המתאים בדף ההרשמה באתר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הנאמר בו.

5. ההרשמה לתחרות אינה מהווה אישור או הבטחה להשתתפות בתחרות, אך מהווה תנאי להשתתפות בתחרות.

6. ההרשמה לתחרות החלה, תינעל ביום חמישי 12.3.2020 בשעה 8:00 (להלן: “תקופת ההרשמה”).

7. עורכות התחרות רשאיות להאריך את תקופת ההרשמה לתחרות על פי שיקול דעתן הבלעדי (להלן: “התקופה המוארכת”).

9. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים כי כל תצלום או סרטון הכולל את פרטיו, דמותו וקולו, כפי שעשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות, יתפרסמו על ידי עורכות התחרות בחלקם או במלואם, עם/מבלי לציין את שמו, בכל כלי תקשורת ו/או בכל אמצעי פרסום אחר, לרבות אתר האינטרנט ו/או עמוד הפייסבוק של המכללה ושאר עורכות התחרות, בהתאם לשיקול דעת עורכות התחרות וללא כל תמורה, וזאת מבלי לגרוע מהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה. מובהר כי תנאי זה מהווה תנאי מקדים שאין בלתו לעצם ההשתתפות בתחרות, ונרשם אשר שלח פרטיו האישיים לצורך השתתפות בתחרות נשוא תקנון זה, יראוהו כמי שקיבל על עצמו מראש תנאי זה.

10. ההרשמה לתחרות הינה פרטנית, אך ההשתתפות בתחרות תעשה בצוותים הכוללים מספר משתתפים, כפי שיפורט להלן.

11. בתום תקופת ההרשמה או התקופה המוארכת, יבחנו נציגים מטעם עורכות התחרות את פרטי הנרשמים ופרטים נוספים. עורכות התחרות רשאיות לזמן לראיון נרשמים בטרם אישור השתתפותם בתחרות, על פי שיקול דעתן הבלעדי (להלן: “תהליך המיון”).

12. בתום תהליך המיון, תימסר לנרשמים אשר עורכות התחרות אישרו את השתתפותם בתחרות, הודעה מאשרת בדבר השתתפותם בתחרות באמצעות הטלפון ו/או המייל (להלן: “הודעה מאשרת”). משתתף ייחשב מי שנרשם לתחרות, קיבל הודעה מאשרת מעורכות התחרות ואישרר במייל חוזר את השתתפותו בתחרות (להלן: “משתתף” או “משתתפים” ברבים). מודגש כי עורכות התחרות רשאיות לאשר או לא לאשר השתתפות עבור הנרשמים עפ”י שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטתן. כמוכן עורכות התחרות רשאיות לצוות מספר משתתפים יחד לצוות אשר ישתתף בתחרות כקבוצה, לפני פתיחת התחרות ו/או במהלכה, עפ”י שיקולן הבלעדי. הנרשם מסכים לקבל את החלטת הציוות וישתתף באירוע במסגרת הצוות האמור.

13. הנרשם מצהיר ומתחייב כי החומרים אותם יפתח במהלך ההאקתון כולל פתרונות, מצגות, הדגמות, אבי טיפוס וכו’, יהיו כאלו הנוצרים במהלך התחרות ולא לפניה, וכן שקוד תוכנה אשר יעשה בו שימוש לפיתוח המוצר במסגרת התחרות הינו קוד אשר נכתב במהלך התחרות.

14. הנרשם מצהיר, כי כל פתרון ו/או הצעה ו/או תוצר ו/או מוצר ו/או יצירה ו/או תפוקה ו/או רעיון ו/או תהליך ו/או פעילות ו/או מצגת וכיו”ב שיוצגו על ידו במסגרת ההאקתון, פותחו במלואם על-ידו באופן בלעדי ואין בהם ו/או הצגתם ו/או יישומם ו/או בכל הקשור בשימוש בהם כאמור בתקנון זה כדי להוות פגיעה בזכויות של צד ג’ כלשהו, לרבות זכויות קנין רוחני. במקרה של הפרה כלשהי של זכויות צד ג’ כאמור יהיה הנרשם אחראי באופן בלעדי לכל הקשור עם ההפרה,  ויפצה את המכללה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעם עורכות התחרות האחרות, עם דרישתה/דרישתן, בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו להם  בקשר עם האמור .

15. משתתפים בתחרות לא יורשו להשתמש בקוד מוכן, אשר נכתב ו/או נערך במועד מוקדם למועד תחילת התחרות. משתתפים יוכלו לעבוד עם קוד אשר נכתב במהלך התחרות בלבד. משתתף אשר ימצא משתמש בקוד אשר נכתב לפני התחרות יפסל מלהשתתף בתחרות. מותר השימוש במודולי “קוד פתוח” המותרים בשימוש לציבור, לפי תנאי השימוש המוגדרים ברשיון הקוד הפתוח הרלבנטי.

16. המשתתפים בתחרות יהיו בעלי זכויות היוצרים במוצר ובתוצרים, אשר ייצרו במהלך התחרות. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים, כי ככל שהשתתפותו בתחרות תיעשה בצוות של מספר משתתפים (להלן: “צוות”) יתחלקו זכויות היוצרים במוצר באופן שווה בין חברי הצוות. ככל שיבקשו חברי הצוות להסכים על חלוקה שונה של זכויות היוצרים במוצר, יוכלו לעשות כן באמצעות חתימה על מסמכים מתאימים. באם תהיה הסכמה בקרב חברי הצוות או מי מהם להמשיך בפיתוח המוצר למטרה עיסקית כל מנת להפיק ממנו הכנסות לאחר התחרות, תוך העזרות במכללה ו/או בחברת הבת שלה אופק אשכולות, בין במסגרת קורס הניתן ע”י המכללה ובין במסגרת אחרת, ידון נושא זכויות היוצרים במוצר בין המכללה לחברי הצוות המעוניינים בהמשך הפיתוח.

17. המשתתפים בתחרות יהיו המשתתפים אשר מילאו אחר כלל התנאים המפורטים בתקנון זה.

התחרות

18. התחרות תיערך בין המועדים 12.3.2020בשעה 08:30 ועד 13.3.2020 בשעה 14:00, במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.

19. סדר היום לכל אחד מימי התחרות יפורסם באתר התחרות.

20. בתחרות יפעל צוות שיפוט, אשר יבחר את הצוותים הזוכים בתחרות

21. הרכב צוות השיפוט הראשי יפורסם באתר התחרות. עורכות התחרות רשאיות לערוך שינויים בצוות השופטים על פי שיקול דעתן הבלעדי ובהתאם לאילוצים אשר יתהוו, ככל שיתהוו.

22. מספר הזוכים בתחרות: שלושה מקומות זוכים. מספר זה כפוף לשינויים לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השיפוט ו/או עורכות התחרות.

23. צוותי השופטים רשאים להעניק פרסים נוספים גם למשתתפים או צוותים, אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים, על פי שיקול דעתם והתרשמותם הכללית של השופטים מאותם משתתפים/צוותים, אופן תפקודם במהלך התחרות והמוצר אשר פיתחו.

24. הזוכים בתחרות הינם הצוותים אשר צוות השופטים מצא כי המוצר אשר פיתחו במסגרת התחרות עונה באופן אופטימלי לקריטריונים אשר יפורסמו באתר התחרות ו/או בתחילת התחרות. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם החלטת השופטים.

אופן עריכת התחרות

26. מהלך התחרות יהיה כדלקמן:

 26.1. במועד פתיחת התחרות יתכנסו המשתתפים לצורך רישום.

 26.2. בתום הרישום תיערך פתיחה רשמית של התחרות במסגרתה יועבר תדרוך מרוכז לכל המשתתפים בקשר עם כללי התחרות ולוח הזמנים.

 26.3. לאחר טקס פתיחה תוכרז תחילת התחרות.

 26.4. מרגע פתיחת התחרות יוכלו המשתתפים להתחיל ולעבוד על הרעיון שלהם.

 26.5. במהלך התחרות יוכלו המשתתפים להיוועץ עם אנשי מקצוע אשר ימצאו במקום מטעם עורכות התחרות.

 26.6. מרגע ההכרזה על תום העבודה לא יורשו המתמודדים להמשיך לעבוד על המוצר אלא רק על הכנות להצגתו.

 26.7. במהלך טקס הסיום יציגו הצוותים את המוצר בפני צוות השופטים הראשי. השופטים ו/או עורכות התחרות יכולות להחליט לפי שיקול דעתם הבלעדי, על מניעת הצגה של צוות מסויים, ללא פירוט הסיבות להחלטה.

 26.8. בתום ההצגה, יקיים צוות השופטים התיעצות, בתומה יוכרזו המנצחים בתחרות.

27. התחרות תתנהל בכפוף ללוח הזמנים אשר יוצג למשתתפים במועד פתיחת התחרות.

פרסום תוצאות התחרות, הפרסים ואופן מימוש הזכיה

28. הזוכים בתחרות יוכרזו בתום התחרות ביום 13.3.2020.

29. כל משתתף אשר שלח את הודעת הדוא”ל לצורך ההרשמה לתחרות כאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, מקבל על עצמו כי קרא תנאי תקנון זה ומסכים במפורש לכך שבעת קבלת הפרס, ככל שיזכה בכזה, הוא יצולם על ידי עורכות התחרות ו/או מי מטעמן ותמונתו ופרטים נוספים ממעמד הזכייה יכולות להיות מפורסמות בכל אמצעי מדיה, בכל מקום וזמן, לפי שיקול דעתן הבלעדי של עורכות התחרות, ולרבות עמוד הפייסבוק של המכללה, אתר האינטרנט של המכללה ושאר עורכות התחרות.

30. הפרסים לזוכים יפורטו באתר התחרות.  כפי המפורט בסעיף 23 לתקנון זה, תיתכן חלוקת פרסים נוספים למשתתפים אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.

31. סכום הזכייה יחולק באופן שווה בין המשתתפים הנמנים על הצוות.

32. נוהל קבלת הפרסים לאחר סיום התחרות יועבר בנפרד לזוכים. על הזוכים לממש את הזכייה ולנצל את הפרס במועדים ובתנאים שיועברו להם לאחר הזכיה .מימוש הזכיה הינו באחריות הזוכים. במקרה בו הפרסים הינם מוצרים או שירותים הניתנים ע”י צדדים שלישיים מימוש הפרסים כפוף לתנאים ולמדיניות של הגופים הרלבנטים נותני השירותים/מוצרים.  עורכות התחרות לא תשאנה באחריות כלשהי בכל הנוגע לפרסים ו/או מימושם ו/או טיבם ואיכותם, לרבות לעגמת נפש, הוצאות, הפסדים, נזקים כלשהם ישירים ו/או עקיפים בקשר עם הפרסים ומימושם.

33. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

34. עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה אשר יש בה עפ”י דין לעכב או לבטל את מסירתו.

כללי

עורכות התחרות רשאיות להפסיק השתתפות בהאקתון ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בנימוקים.

המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות שיתקיימו בקשר עם ההאקתון ו/או מהלכו, לרבות במסגרת הליך ההרשמה, לרבות שיבושים והפרעות ברשת האינטרנט, התקשורת, המחשוב, החשמל וכיו”ב.

המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם התחרות, לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך התחרות. מבלי לגרוע מהאמור, על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך התחרות.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי המארגנים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם ההאקתון ו/או השתתפותם בו.

36. תוצאות התחרות הן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

37. עורכות התחרות רשאיות לדחות, לשנות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכות התחרות רשאיות לבטל או להפסיק תחרות זו או לערוך כל שינוי בקשר עם התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בהן, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות, ו/או את חלקה, בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה, או מכל סיבה אחרת.

38. עורכות התחרות לא יהיו אחראיות באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת משתתף להירשם לתחרות ו/או תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או בגינה תמנע ממנו האפשרות לקבל את הפרס.

39. עורכות התחרות רשאיות לתקן תקנון זה, בכל עת.

40. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לנשים וגברים.

הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתכנית הינו הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.

41. ט.ל.ח.

ייעוץ לימודים

  • Hidden