שרותים לתלמיד

שירותים לתלמיד במכינה

 • סייגים לנוהל האקדמי משרתים במילואים

  30.11.23

  סייגים לנוהל האקדמי משרתים במילואים מ 26.11.23 עבור תלמידי המכינה הקדם-אקדמית

  שלום רב.
  לאות הוקרה והערכה על פועלם ותרומתם של משרתי המילואים, עודכן באתר המכללה האקדמית להנדסה
  נוהל משרתי המילואים.

  נוהל מעודכן של דיקנט הסטודנטים דקנט – דק -007- ע23- נוהל משרתים במילואים המפורסם בעמוד נהלים אקדמיים
  כולל התאמות המיועדות לסטודנטים לתארים אקדמיים.

  לצורך חידוד והבהרה להלן מספר סעיפים בנוסף לסייגים המופיעים בסעיף 6.25 בנוהל, אשר אינם אפשריים ליישום במלואם בתקופת הלימודים במכינה בשל ייחודיותם של המסלולים הקדם-אקדמיים:

  סעיף 6.2:
  6.2.1-4 – בהתייחס לתלמידים זכאי סיוע במימון שכר לימוד במכינה על פי אמות מידה כלכליות-חברתיות, המשך קבלת הסיוע בהתאם למדיניות ודרישות הנוכחות של הגורמים המממנים בפועל.
  6.2.5 – לא רלוונטי לזכאי סיוע בתשלום שכר לימוד, בהתאם למדיניות הגורמים המממנים.

  סעיף 6.8: לא רלוונטי לזכאי סיוע בתשלום שכר לימוד, בהתאם למדיניות הגורמים המממנים.

  סעיפים.6.9-6.12: לא רלוונטי לתלמידי המכינה.

  סעיף 6.14: לא רלוונטי לתלמידי המכינה.

  סעיף 6.20:
  6.20.2-5 – דחיית קורס מעבר לתקופת המסלול אינה אפשרית על פי מדיניות הגורמים המממנים.
  6.20.7 – לא רלוונטי במכינה.
  סעיף 6.22 – יועצת מילואים במכינה הגב’ רבקה שולמן עוזרת מנהלת המכינה.

  בכבוד רב,

  ילנה שפיגלמן
  מנהלת המכינה הקד”א

 • ייעוץ והכוון לימודי

  בהתאם לשאיפות האישיות שלך, צוות יועצי המכינה יפרוס בפניך את האפשרויות להמשיך לימודיך במכללה האקדמית. ביחד עמך יגובש עבורך מסלול הלימודים שיותאם למטרות העתידיות שלך.

  שירותי תמיכה לסטודנט

  שיעורי עזר ותגבור
  צוות המכינה יעקוב אחרי התקדמות וידאג לכך שלא ייווצרו אצלך פערים לימודיים ביחס לשאר הכיתה. 

  חונכות אישית

  עמידה בקריטריונים והשתלבות בפרויקטים חברתיים (במימון קרנות חיצוניות) תקנה לך זכות לקבל חונך שילווה וינחה תלמידים שימצאו זכאים בקבוצות לימוד קטנות.

  רכזי מקצוע
  יעקבו אחרי הישגיך באנגלית, במתמטיקה ופיזיקה ויעניקו לך מענה לכל קושי בתחומים האלה.

  סיוע לחוזרים ממילואים
  חזרת משירות מילואים? אל דאגה, עם חזרתך יינתן לך סיוע מלא להשלמת החומר הלימודי שהחסרת.

  טיפול בקשיים ובלקויות למידה
  במכללה קיים מערך תמיכה רחב בתחום קשיי למידה ולקויות למידה. הטיפול מוענק ע”י צוות יועצי המכינה, באמצעות בניית תכנית עבודה אישית וע”י מרכז התמיכה בדיקנט המכללה, בנושא הפנייה לאבחונים ומתן התאמות לבחינות בהמשך.

  דיקנט הסטודנטים:
  יחידת הדיקנט עומדת לרשותך במגוון תחומים, החל מסיוע ביצירת קשר עם מחלקות המכללה, דרך השתתפות בפעילויות של אגודת הסטודנטים וכלה בזכות לקבל ייעוץ פסיכולוגי במידת הצורך.

  ספריית המכללה
  תלמידי המכינה האקדמית רשאים לשאול מהספרייה ספרים וכתבי עת, וכן להשתמש במאגרי המידע המעודכנים של המכללה.

  מעונות
  בקמפוס המכללה קיימים מעונות. את הבקשה להתגורר בהם יש להגיש למזכירות המעונות

 • טפסים

  מסמכים ואישורים למתעניין
  פגישת הייעוץ האישית למתעניין בלימודי מכינה אינה כרוכה בתשלום.
  על מנת להפיק את המרב במהלך פגישה זאת, מומלץ למתעניין להצטייד באישורים הרלוונטיים כבר בעת הפגישה הראשונה, אולם אין הכרח להגיע עם כלל המסמכים, אלא, רק עם האישורים/ המסמכים המסומנים ב-*, את מרבית האישורים/ מסמכים הדרושים ניתן להביא גם לאחר פגישת הייעוץ הראשונית אך לא יאוחר ממועד תחילת הלימודים.

  • צילום תעודת זהות (לבני קיבוץ – נא לצרף צילום ספח תעודת זהות עם כתובת הקיבוץ)
  • צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם ספח ילדים
  • 1 תמונת פספורט
  • צילום תעודת שחרור/ פטור מצה”ל
  • אישור חייל בודד – מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים + אישור לתשלום מימד
  • צילום גיליון ציוני בגרות/ תעודת גמר/ 12 שנות לימוד מביה”ס
  • אישור מקצועות חסרים מביה”ס/ אישור פתיחת תיק אקסטרני במשרד החינוך
  • צילום ציון פסיכומטרי
  • צילום תעודת נישואין/ גירושין של התלמיד + תעודת זהות עם פרטי ילדים
  • צילום רישיון רכב של התלמיד
  • בני קיבוץ –  אישור ממזכירות הקיבוץ חברות במשק
  • הורים שכירים: טופס 106 לשנה אחרונה
  • הורים עצמאיים: מס שומה לשנה אחרונה ממס הכנסה
  • הורים פנסיונרים/ הורים שאינם עובדים: אישור מביטוח לאומי על הכנסות/ אי תשלום גמלה
  • אישורי הכנסות נוספות: קצבת שארים, קצבת נכות, דמי אבטלה, מזונות, וכדומה
  • אישורי חובות בבנק, עיקולים, פסקי דין (לא תדפיסי חשבון בנק)
  • צילום תעודת גירושין, תעודת פטירה, אישורי מחלות, נכות ואשפוזים של התלמיד ומשפחתו
  • הוצאות רפואיות: תרופות יקרות, טיפולים, נסיעות לטיפולים (באישור רופא, קבלות)
  • צילום תעודת נכה צה”ל / יתום צה”ל/ משפחה שכולה – של התלמיד ובני משפחתו
  • 200 ש”ח דמי רישום למכינה – בכרטיס אשראי בלבד
  • במידת הצורך ניתן לבצע במשרד המכינה העתקים של האישורים/ מסמכים הדרושים, ללא תשלום
 • תקנון לתלמיד
 • נוהל מבחנים מסכמים במכינה קדם אקדמית

                                                                                                                                     30.12.18

  1. כללי

  המכללה מעוניינת לקיים בחינות בצורה מסודרת, בתנאים טובים לסטודנטים ולמרצים, תוך הקפדה על טוהר המידות. נוהל זה מפרט את הכללים שנקבעו למערך הבחינות במכללה ומתייחס למנהלת המכללה, למרצים,למערך ההשגחה ולסטודנטים. כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה.

  2.  מטרה

  מטרת הנוהל היא קביעת שיטה אחידה להתנהלות הבחינות במכללה

  3. מסמכים ישימים ודרישות חוק

  ·    נוהל ערעורים )מפורסם באתר המכללה)

  ·    תקנון משמעת לסטודנטים )מפורסם באתר המכללה)

  ·    נוהל אקדמי (מפורסם באתר המכללה)

  4. שיטה

  4.1 כללי

  4.1.1 לוח הבחינות ייקבע על ידי הנהלת המכינה כחלק ממערכת השעות השנתית.

  4.1.2 לוח הבחינות יופץ לכלל הלומדים עם פתיחת המכינה.

  4.1.3 בחינות סופיות בקורסים משותפים למספר כיתות תתבצענה בו זמנית לכל הסטודנטים המשתתפים בקורס.  

  4.1.4 מזכירות המכינה תשלח למרצה, חודש ממועד פתיחת המסלול, גיליון אלקטרוני עם שמות הסטודנטים בכל קורס לצורך דיווח ציוני שני מועדי הבחינות הסופיים.

  4.1.5 לא תשובצנה יותר משלוש בחינות בשבוע בקורסים. לא תשובצנה בחינות בתאריכי חגים, צומות ותעניות (בהתאם לפירוט שיפורסם בכל שנה).

  4.1.6 הרשות להיבחן נתונה רק למי שהסדיר את מלוא שכר הלימוד במכינה, תלמיד שימצא בעל חוב במועד ההיבחנות לא יורשה להיבחן.

  4.1.7 המרצה יוכל לבחור אחת מהאפשרויות הבאות לביצוע הבחינה (הזמנים מתייחסים למשך הנומינלי של הבחינה- ללא הארכות זמן לזכאים לכך):

  4.1.7.1 בחינה רגילה: יותר משעה וחצי.

  4.1.7.2 בחינה מפוצלת: בחינה בעלת שני חלקים. החלק הראשון של הבחינה יימשך עד שלוש שעות, אח”כ תתקיים הפסקה ולאחריה יתחיל חלקה השני של הבחינה שיארך גם הוא עד שלוש שעות. סטודנטים שמגיעה להם הארכת זמן יסיימו את החלק הראשון של הבחינה בהתאם להארכת הזמן שברשותם. אסור לצאת מחדר הבחינה בחצי השעה הראשונה.

  4.1.7.3 בחני ביניים- מתבצעים במהלך הסמסטר/ שנת הלימודים  על פי לוח בחינות שהופץ בתחילת הלימודים.

  4.2 במהלך הבחינה

  תפקיד המרצה בזמן הבחינות, לפתור בעיות חריגות ולהתייחס לאי בהירויות בשאלון הבחינה אם יש כאלו.

  4.2.1 כל החומר שאינו מותר בשימוש, בזמן הבחינה, יונח במרוכז בחזית הכיתה.

  4.2.2 הסטודנט אינו רשאי להכניס לבחינה טלפון נייד, מחשב נייד, מחשבון גרפי או כל אמצעי מחשוב או תקשורת אחר, אלא אם כן אושר על ידי המרצה או מרכז התמיכה ללקויי למידה(במקרה כזה נדרשת הצגת אישור). המשגיח יציין בפני הסטודנטים כי עליהם להקפיד להניח טלפונים ניידים (כבויים) יחד עם החומר האסור.  

  4.2.3 במהלך הבחינות יורשו הסטודנטים להחזיק על שולחן הבחינה כלי כתיבה ללא קלמרים מכל סוג שהוא. כמו כן יש להסיר את כל המכסים (אם הם ניתנים להסרה ) של המחשבונים ולהשאירם בתיקים של הסטודנטים. סעיף זה אינו תקף בבחינות בהן מותר להשתמש בכל חומר עזר. 

  4.2.4 הסטודנטים שברשותם אישורים ממרכז התמיכה, להארכת זמן או ליציאה מאולם הבחינה בזמנים שבהם חלה הגבלה, ימסרו את האישורים למשגיח בתחילת הבחינה. סטודנטים, שברשותם אישורים לקבלת מכשור מיוחד, יודיעו על כך ליועצת המכינה שבועיים לפני מועד ההיבחנות לבחינת אפשרויות המימוש.

  4.2.5 על הסטודנט שמגיע לבחינה להיות מצויד בתעודה מזהה תקפה) תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה עם תמונה או תעודת סטודנט).   ללא מסמך זה לא תינתן אפשרות להיבחן .

  4.3 מועד ב’

  4.3.1 בחינות מועד א’ ומועד ב’ תהיינה בעלות סגנון דומה כגון, בחינה רב ברירתית או שאלות פתוחות, ומשך הבחינה יהיה זהה.

  4.3.2 מועד זה נועד לסטודנטים שלא נבחנו במועד א’, או לסטודנטים המעוניינים להבחן מחדש.

  4.3.3 את הרישום/ביטול למועד ב’ ניתן לבצע מכל מחשב אינטרנט, כולל מחשבי החווה במכללה.

  4.3.4 סטודנט אשר נכשל או לא ניגש למועד א’

  4.3.4.1 המערכת הממוחשבת תרשום אותו אוטומטית למועד ב’.

  4.3.4.2 אחריות הסטודנט לדאוג לבטל את הרישום למועד ב’ בתחנת המידע אם החליט לא לגשת אליו, עד 48 שעות לפני תחילת הבחינה, או עד יום חמישי בשעה 12:00, אם הבחינה מתקיימת ביום ראשון.

  4.3.4.3 סטודנט שלא ביטל את הרישום למועד ב’ ולא ניגש יקבל ציון ” 0″ בבחינה.

  4.3.4.5 סטודנט שלא הגיע למועד ב’ ולא ביטל את הרישום לבחינה ישלם 50 ₪.

  4.3.5 סטודנט המעוניין לשפר ציון חיובי במועד ב'(משפר ציון מועד א’)

  4.3.5.1 הסטודנט ידאג להירשם בתחנת המידע עד 48 שעות לפני בחינת מועד ב’, או עד יום חמישי בשעה 12:00 , אם הבחינה מתקיימת ביום ראשון.

  4.3.5.2 סטודנט אשר לא נרשם לבחינת מועד ב’ בזמן, יפנה למכינה וימלא טופס בקשה לרישום מאוחר,ואז יקבל אישור להיכנס לבחינה, העתקים מהטופס יועברו למדור שכר לימוד לצורך חיוב בסכום 50 ₪.

  4.3.5.3 סטודנט שנרשם למועד ב’ ולא ביטל עד 48 שעות לפני תחילת הבחינה ולא ניגש לבחינה יקבל ציון ” 0″ בבחינה.

  4.3.5.4 סטודנט שנרשם לבחינה בזמן אך לא ביטל עד 48 שעות מתחילת הבחינה ולא הופיע לבחינה ישלם 50 ₪.              

  4.3.6 אם קיבל הסטודנט ציון “עובר” לאחר ערעור על מועד א’:

  4.3.6.1 האחריות על בדיקת מצב הרישום על הסטודנט ובאחריותו לבטל רישום זה במידה ואינו מעוניין לשפר ציון מועד ב’.

  4.4 מועד מיוחד

  4.4.1 המועד המיוחד בא לתת מענה לסטודנט, שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה (על פי הגדרתן להלן), לא השתתף בבחינות מועד א’ או מועד ב’. מודגש בזאת כי סטודנט שנבחן בשני המועדים א’ ו ב’ אינו זכאי למועד מיוחד.

  הסיבות המוכרות כמניעה חמורה הן:

  4.4.2 שירות מילואים במועד הבחינה.

  4.4.3 שירות מילואים של יותר מ 14 ימים רצופים או שירות מילואים של 21 ימים – ומעלה(במצטבר) בסמסטר

  ולא נבחן באחד המועדים א’ או ב’ או בשניהם.

  4.4.4 שירות מילואים של 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים לפניהן, זכאי לא להיבחן באחד

  המועדים א’ או ב’ המתקיימים בטווח מס’ ימים מתום שירותו לפי הנוסחה כלהלן: מס’ ימי מילואים כפול 0.8.

  4.4.5 אשפוז בבי”ח במועד הבחינה.

  4.4.6 שמירת היריון בהתאם לאישור הרופא המטפל.

  4.4.7 (חופשת לידה )שלושה חודשי היעדרות לאם ושלושה שבועות היעדרות לאב.

  4.4.8 אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה מיום פטירתו עד 14 יום.

  4.4.9 תחרות ספורט ייצוגית שלושה ימים מרגע שובו של הסטודנט, כאשר היום – הראשון הוא יום החזרה. 

  4.4.10 יום חתונת הסטודנט, יום לפני ויום אחרי החתונה.

  4.4.11 מקרה חריג אחר אשר יובא לאישור הנהלת המכינה.

  4.4.12 על הסטודנט להגיש למזכירות המכינה טופס בקשה להיבחן במועד מיוחד, בצירוף האישורים המתאימים,  

  לכל המאוחר שבועיים מתאריך מועד ב’ במקצוע המדובר.

  4.4.13 הנהלת המכינה תשקול את בקשתו של הסטודנט ותחליט אם לאשר או לדחות אותה.

  4.4.14 מרצה הקורס אינו רשאי לאשר בקשה למועד מיוחד או למנוע ביצוע מועד מיוחד בקורס.

  4.4.15 המועד המיוחד הוא אחד ויחיד, גם בעבור סטודנט שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה לא ניגש לשני המועדים א’ ו ב’, למעט סטודנטים ששירתו במילואים בשני מועדי הבחינה.

  4.4.16 התאריך למועד המיוחד ייקבע על ידי המכינה בתיאום עם המרצה האחראי על הקורס, ויהיה סמוך
  במידת האפשר לסיום תקופת מועדי ב’ של הבחינות.

  4.4.17 סטודנט המוותר על זכותו להיבחן במועד מיוחד חייב להודיע על כך למזכירות המחלקה עד 48 שעות
  לפני מועד הבחינה הוא לא יוכל לקבל מועד מיוחד אחר.

  4.4.18 מי שקיבל אישור למועד מיוחד ולא הגיע לבחינה יקבל ציון ” 0″ נכשל, וכן ישלם את הסכום שנקבע ( 100 ₪) עבור אי ביטול בחינה מראש ובזמן.

  4.5 מחברת הבחינה

  4.5.1 הנבחנים יכתבו את בחינתם במחברות הרשמיות אשר יחולקו להם על ידי המשגיח, או בשאלון הבחינה, או בשניהם, על פי הנחיות המרצה המפורטות על גבי שאלון הבחינה. אין לחלק דפים או כל חומר אחר.

  בבחינות הנכתבות על גבי שאלון הבחינה, יצרף המשגיח דף שער למילוי פרטי הסטודנט.

  4.5.2 מחברות הבחינה נסרקות למאגר נתונים. על כן, יש להדביק ברקוד על כריכת המחברת. יש לוודא שמספר תעודת הזהות בברקוד זהה לתעודת הזהות של הנבחן. כמו כן, לתשומת לב הסטודנטים: חל איסור מוחלט לכתוב על השוליים, מאחר והן תיחתכנה לפני הסריקה.

  4.5.2 יש לכתוב רק במחברת הבחינה או שאלון הבחינה. במידת הצורך, יוכל הסטודנט לקבל מחברת נוספת, אשר תצורף למחברת המקורית. יש להחזיר את מחברות הבחינה בכל מקרה, גם אם שימשו כטיוטה בלבד.

  4.5.3 הבחינה תיכתב בעט בלבד. בשל סריקת המחברות למאגר נתונים הכתיבה בעפרון אסורה.        

  4.6 מהלך הבחינה

  4.6.1    על הסטודנט להתייצב בכיתת הבחינה לפחות 15 דקות לפני תחילתה, והאיחור אסור בתכלית

  4.6.2    שעת התחלת הבחינה בפועל ושעת הסיום יירשמו על הלוח.

  4.6.3    המרצה או מי מטעמו ייכנס לכיתה במהלכן של הבחינות הסופיות בקורסים ויענה לשאלות טכניות הנוגעות לכלל  הכיתה. עליו להיכנס לחדר הבחינה, כדי לתת הבהרות. המרצה רשאי לבחור לענות לסטודנטים בע”פ או באמצעות פתקים. שאלות הסטודנטים ייכתבו על פתקים למטרה זו(שיטת הפתקים). אנשי ההשגחה (לפי בקשת המרצה) יאספו מהסטודנטים את הפתקים. תשובות המרצה הכתובות תימסרנה לנבחנים מיד עם קבלתן ע”י המשגיחים.

  4.6.4    נבחן רשאי להפסיק את הבחינה בכל רגע. במקרה כזה, עליו להחזיר את שאלון ומחברת הבחינה.  דינו כדין נבחן שנשאר עד תום הבחינה.

  4.6.5 לא תותר יציאה מחדר הבחינה, אלא לשירותים בלבד בכפוף להגבלות הבאות:

  4.6.5.1  אסורה היציאה לשירותים בבחינות הנמשכות עד שעה וחצי.

  4.6.5.2 אסורה היציאה לשירותים בשעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה בבחינות הנמשכות לפחות שעתיים.   

  4.6.5.3 אסורה היציאה מהכיתה מרגע שהנבחן הראשון סיים את בחינתו ויצא מהכיתה, אלא באישור.  

  4.6.5.4 על אף כל ההגבלות הנ”ל, יותר לנבחנים שיש להם אישור מדיקנט הסטודנטים (כגון: נשים הרות ובעיות רפואיות מיוחדות) לצאת בליווי.

  4.6.5.5 בשום מקרה לא יאושר ליותר מנבחן אחד לצאת באותו זמן.

  4.6.5.6 בבחינות המתקיימות במקביל ביותר מחדר אחד, ניתן להטיל הגבלות נוספות.

  4.6.5.7 סטודנט היוצא לשירותים ימסור למשגיח את מחברת הבחינה ושאלון הבחינה ויקבל אותם חזרה כאשר יחזור לחדר הבחינה.

  4.6.5.8 זמן היציאה לשירותים והחזרה יירשמו על גבי מחברת הבחינה.

  4.6.5.9 כל יציאה תהיה רשומה בדו”ח בחינה.

  4.6.5.10 העזרים המותרים לשימוש בזמן הבחינה יירשמו בדף המלווה לשאלון הבחינה. המרצה יידע מראש את הסטודנטים על עזרים אלה.

  4.6.5.11 דפי נוסחאות שניתנים על ידי המרצה, ישוכפלו ויצורפו לשאלון הבחינה.

  4.6.5.12 המרצה רשאי לאשר לסטודנט שימוש במס’ דפים שייקבע מראש. במקרים האלה מס’ תעודת הזהות של הנבחן יהיה רשום בראש כל אחד מהדפים. כמו כן, הדפים יאושרו בחתימת המרצה וחותמת המכינה.  

  4.6.5.13 הדפים אישיים, לא ניתנים להעברה, רשומים בכתב ידו של הסטודנט, ולא מצולמים.

  4.6.5.14 סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים יצטיידו מראש באישור מתאים ממרכז התמיכה, לשימוש בעזרים מיוחדים.

  4.7 המשמעת בבחינה:

  4.7.1 יש להישמע להנחיות המשגיחים בכל זמן הבחינה. המשגיחים הם האחראים בסמכות מרכז ההשגחה להפסיק את ביצוע הבחינה של נבחן עקב הפרת משמעת והתנהגות בלתי נאותה ולהוציא את הנבחן מחדר הבחינה.

  4.7.2 מרגע שחולקו טפסי הבחינה, יש לשמור על כללי התנהגות נאותים. חל איסור מוחלט על יצירת קשר כלשהו בין הנבחנים לבין עצמם ובין הנבחנים לגורמים מחוץ לאולם הבחינה.

  4.7.3 על הנבחן לרשום את פרטיו האישיים במחברת הבחינה.

  4.7.4 על הנבחנים לקרוא בעיון את ההוראות המופיעות על גבי שאלון הבחינה.

  4.7.5 חל איסור מוחלט בשימוש בכל חומר כתוב, אשר לא הותר לשימוש על ידי – המרצה, כולל רישומים דיגיטאליים.

  4.7.6 יש איסור על העברת חומר כלשהו בין הנבחנים. במקרים חריגים ורק בהסכמת המרצה המבקר באולם הבחינה ניתן להעביר אביזרים שאין כל חשש שישמשו להונאה.

  4.7.7 כל מקרה העתקה או אירוע חריג יירשם בפרוטוקול הבחינה.

  4.7.8 המשגיח יגיש תלונה לוועדת משמעת על התנהלות סטודנט בבחינה שלא על פי הנהלים, כולל חשד להעתקה. במקרה כזה על המשגיח להודיע לסטודנט, בתום הבחינה על הגשת התלונה.

  4.8 סיום הבחינה

  4.8.1 עם הכרזת המשגיח על סיום הבחינה, חובה על כל הנבחנים להפסיק מיד את הכתיבה, להמשיך לשבת במקומותיהם, ולסגור את מחברות הבחינה. המשגיח יעבור ביניהם ויאסוף את המחברות. סירוב של נבחן למסור את מחברת הבחינה, או ניסיון להמשיך לכתוב למרות הוראת המשגיח, ייחשב לעבירת משמעת.

  4.8.2 הספח ממחברת הבחינה, הכולל נתונים אישיים של הסטודנטים, ייתלש בסוף הבחינה על ידי משגיחי הבחינות. משגיח הבחינה יחתום על הספח וימסור את הספח החתום לסטודנטים. הסטודנטים מתבקשים לשמור על הספח החתום, כהוכחה לכך שאכן מסרו את מחברת הבחינה.

  4.8.3 המשגיחים יצרפו למחברת הבחינה את שאלון הבחינה.

  4.9 איבוד בחינה

  4.9.1 אם יוכח שהמוסד אשם באיבוד הבחינה הסטודנט יוכל לבחור בין אחת מהאפשרויות הבאות:

  4.9.2 להיבחן שנית.

  4.9.5.3 לקבל כציון את ממוצע ציוני הבחנים באותו קורס.

  4.9.5.3 לקבל ציון עובר, (55)

 • נוהל ערעורים במכינה

  27.8.17

  נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר במכינה הקדם אקדמית

  1.      כללי
  המכללה מאפשרת לסטודנטים לערער על ציוני בחינות סוף סמסטר באמצעות תחנת המידע באינטרנט. תחנת המידע מאפשרת לכל סטודנט לצפות במחברות הבחינה שלו ולהגיש ערעור באמצעות האתר. כמו כן, היא מאפשרת למרצה לראות את מחברות הבחינה ולבדוק את הערעור באמצעות האתר.

  כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה.

  2.      מטרה
  הנוהל קובע כללים להגשת ערעור על ציוני בחינות סוף סמסטר במועדי א’ ו ב’ והטיפול – בערעור.

  3.      הגדרות
  3.1  בחינה- בחינת סוף קורס במועדים א’ או ב’ (או מועד מיוחד).

  3.2  קבלן סריקה- קבלן חיצוני הסורק את מחברות הבחינה עבור המכללה.

  3.3  מרכז השגחה- מפעיל מערך ההשגחה בבחינות במכללה.

  3.4  חדר בחינות- חדרו של מרכז ההשגחה.

  3.5  קוד בחינה- קוד הזיהוי של הבחינה כפי שהוא מופיע במסמכי הבחינה (ראי בחינה, גיליון ציונים וכדומה).

  3.6  ערעור מוצדק- ערעור שבעקבותיו הועלה ציון הסטודנט בקורס.

  3.7  ערעור לא מוצדק- ערעור שבעקבותיו לא הועלה ציון הסטודנט בקורס והמרצה סובר שלא היה מקום להגיש ערעור.

  4.      שיטה
  4.1  מרצה הקורס יגיש את המחברות בסיום בדיקתן למרכז ההשגחה לפני, או לכל המאוחר, ביחד עם פרסום הציונים.

  4.2  קבלן הסריקה ייקח באופן שוטף את מחברות הבחינה, יסרוק אותן ויעלה את הקבצים נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר

  4.3 הסטודנט יוכל לעיין במחברת הבחינה בתחנת המידע באינטרנט שבאתר המכללה, יוכל

  להדפיסה ו/או לשמרה כקובץ.

  4.4 לאחר הצפייה בקובץ הסרוק של הבחינה, יחליט הסטודנט אם להגיש ערעור.

  4.5 אם החליט הסטודנט להגיש ערעור, ימלא את טופס הערעור הנמצא ליד קובץ הבחינה

  הסרוקה, יפרט בהרחבה את טענותיו וישלח את טופס בקשת הערעור לא יאוחר מארבעה

  ימים מסריקת המחברות.

  הבהרה:  מבחן המוגש לבדיקה חוזרת בגין ערעור, ציונו יכול להשתנות הן למעלה והן למטה.

  4.6 כעבור ארבעה ימים משליחת הערעור יקבל הסטודנט את תוצאות הערעור בתחנת המידע.

  4.7 המרצה יבדוק את הערעור, יחליט אם הוא מוצדק או לא והאם יש לשנות את ציון הסטודנט.

  בהתאם להחלטותיו, ימלא המרצה את הפרטים הרלוונטיים בטופס הערעור המקושר למחברת

  ויעבירו למזכירות המחלקה, תוך ארבעה ימים.

  4.8   המרצה ישיב על הערעור ולאחר מכן הטופס יישלח אוטומטית למזכירות המכינה. הסטודנט

  יוכל לראות את תשובת הערעור בתחנת המידע באינטרנט (בדף ההודעות). אם עברו יותר

  מארבעה ימים ועדיין לא נתקבלה תשובה, יפנה הסטודנט למזכירות המכינה שלו לבירור.

  4.9   מזכירת המכינה יעדכן תוך יום אחד את ציון הקורס במערכת המידע לאור תוצאות הערעור.

  4.10   המחברות ייגרסו בתום תקופה של חודשיים ממועד הבחינה.

 • המדריך למערכות מחשוב

ייעוץ לימודים