הגשת תקצירים

27/05/08
הגשת תקצירים
bulet ההרצאות לכינוס יוגשו בשני שלבים: תחילה יוגש תקציר ההרצאה. לאחר האישור על קבלתו להצגה בכינוס , תוגש המצגת המלאה.
bulet התקציר יהיה בשפה העברית, בהתאם להוראות המפורטות להלן ובלווית CV מקצועי קצר. מומלץ להשתמש בתבנית המצורפת אשר נועדה לסייע בעריכת התקציר במתכונת הדרושה.
bulet הוועדה המארגנת של הכינוס תודיע למגישים על החלטותיה.
bulet השתתפות בכנס כרוכה בתשלום דמי הרשמה.
bulet בכוונתנו לפרסם לקראת הכינוס את כל התקצירים אשר יוגשו לעיון הוועדה המארגנת וימצאו ראויים לכך מבחינת הנושא והרמה. התקצירים יוצגו בספר תקצירים ובאתר הכינוס: http://conferences.braude.ac.il/quality08
bulet את התקצירים הערוכים במתכונת הנדרשת יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל מזכירות הכינוס לכתובת: quality@braude.ac.il
bulet הנחיות מפורטות: הנחיות להכנת תקציר.doc

ייעוץ לימודים