שכר לימוד ודמי הרשמה

שכר לימוד ודמי הרשמה

דמי הרישום למכינה

  • דמי רישום יפים להגשת מועמדות פעם אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה ממחזור למחזור
  • תשלום זה נגבה עבור הטיפול בבקשת הרישום ואינו נכלל בשכר לימוד עבור הקורסים הנלמדים
  • תשלום אינו מוחזר במידה והתלמיד לא ממש את זכותו ללמוד או שלא התקבל ללימודים

הרשמה לבחינת “מימד”

בחינת המימ”ד הינה בחינת מיון וקבלה
בחינה זו כוללת שלושה נושאים: אנגלית, מתמטיקה ועברית
בהתאם לתוצאות הבחינה, התלמידים ישובצו במסלולים השונים.

בחינת המימ”ד מתקיימת במכללה במספר מועדים בסמוך למועד פתיחת כל מכינה והיא מיועדת לחסרי ציון פסיכומטרי.

תשלום מקדמת מימוש/ שירותים נלווים

להבטחת מקומך במכינה ולמימוש קבלתך ללימודים עליך להסדיר באמצעות השובר שישלח אליך עם מכתב הקבלה תשלום של שירותים נלווים על סך 372.5/745 ש”ח בהתאם למסלול המיועד תוך 14 יום.
בטרם מימוש הלימודים, תשלום זה יהווה מקדמת מימוש עם תחילת הלימודים התשלום יוסב לתשלום בגין השירותים הנלווים.

בנוסף לתשלום מקדמת המימוש, חובה על כל סטודנט במכללה למסור הרשאה לחיוב חשבון בנק, גם אם בכוונתך לשלם באמצעי אחר (כרטיס אשראי, שובר או המחאות) וגם אם תמומן באופן חלקי או מלא על ידי גורם חיצוני כלשהו. על ההרשאה להיות הרשאה כללית ו-ללא הגבלת סכום. ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון בנק בשתי דרכים: באתר האינטרנט של הבנק של המתקבל או באמצעות טופס הקמת ההרשאה והחתמתו בסניף הבנק של המתקבל. הנחיות לביצוע הרשאת חיוב חשבון ישלחו למתקבלים למכינה במכתב הקבלה למכינה.

שכר לימוד
1. ממועד פרסום החלטות וועדת המלגות, תלמיד שאינו זכאי לפטור מלא ומעוניין להמשיך לימודיו, יידרש להסדיר את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות או באמצעות מימוש הפיקדון בקרן האישית לחיילים משוחררים (אם הקרן עומדת לזכותו), תוך 7 ימי עבודה.
2. בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים תשנ”ד – 1994, זכאים חיילים משוחררים או יוצאי שירות לאומי כהגדרתם בחוק, לפיקדון אישי, הלימודים במכינה מוכרים על ידי משרד החינוך לצורך מימון שכר לימוד מהפיקדון וניתן לקבל הפניה למשיכת שכר לימוד מהקרן האישית.
3. גובה שכר הלימוד יקבע בהתאם לתקופת הלימודים בהתאם לתקנון שכר לימוד במכינה הרלוונטית.
4. תלמיד מכינה שמפסיק את לימודיו טרם פרסום החלטות ועדת המלגות/ לאחר פרסום החלטות הועדה יחויב בתשלום שכר לימוד יחסי בהתאם לתקופת לימודיו בפועל.

מלגות שכר לימוד ומלגות קיום

תלמידים בין הגילאים 19-26 רשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד ומלגת קיום חודשית. הזכאות למלגות נבדקת על פי קריטריונים חברתיים וכלכליים.
חיילים משוחררים שלא יזכו למלגת לימודים, יהיו רשאים לשלם את שכר הלימוד מהפיקדון האישי. הגשת טופסי רישום למכינה, בצירוף אישורים מתאימים, כמותם כהגשת בקשה למלגה.
דגשים עיקריים:
1. טופס ההרשמה  למכינה מהווה גם טופס בקשת סיוע בשכר לימוד ומלגת קיום חודשית. יש להגיש את טופס הרישום למכינה בצירוף האישורים המתאימים להגשת בקשה למלגה.
2. שיעורי הפטור משכ”ל וגובה מלגת הקיום החודשית, יקבעו על פי הרקע הסוציו-אקונומי כפי שמשתקף בטופס ההרשמה האישי.
3. הזכאות לפטור חלקי או מלא משכר הלימוד ומלגת קיום חודשית, אינה על חשבון הקרן האישית של החייל המשוחרר, אלא מקרן סיוע נוספת.
4. תלמידים שימצאו זכאים למלגת קיום חודשית – המלגה תועבר לחשבון הבנק האישי של התלמיד/ה כל חודש.
5. חיילים משוחררים שלא יזכו למלגת לימודים – יוכלו לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון החודשי.

ייעוץ לימודים

  • Hidden