דרישות התכנית

דרישות התכנית

סטודנטים לשנה א’ הנמצאים בתכנית המצוינות:
• על סטודנט הלומד בתכנית לבצע אחת מבין שתי האפשרויות הבאות:
אפשרות א’
עבודה במקום בחינה בקורס חובה, בהנחיית מרצה הקורס.
העבודה תתבצע באחד הסמסטרים והציון יחליף את ציון הבחינה בחישוב הציון הסופי בקורס (נספח א’). העבודה תוגש למנחה לקבלת ציון. מועד הגשת העבודה יהיה לא יאוחר מסוף תקופת המבחנים של הסמסטר שבו ניתן הקורס. דו”ח סופי של עבודה במקום בחינה יוגש לראש תכנית המצוינות.
אפשרות ב’
החלפת קורס חובה הנלמד באחד הסמסטרים ברמה רגילה, בקורס הנלמד ברמה מוגברת.
• זוג סטודנטים הלומדים בתכנית רשאים להחליף, באחד סמסטרים, את אחד מקורסי המעבדה, בשלושה פרויקטים מעבדתיים אותם יבצעו במהלך הסמסטר. (פרויקט מעבדתי יהיה ניסוי כולל ומורכב ו/או פרויקט הנחוץ לפיתוח קורס המעבדה).סטודנטים לשנה ב’ הנמצאים בתכנית המצוינות:
• סטודנט בתכנית יבחר באחד הסמסטרים קורס אחד ממחלקה אחרת או קורס ברמה מוגברת אשר יחליף קורס מקביל ברמה רגילה בתכנית הלימודים שלו.
• סטודנט בתכנית יבצע ,בכל אחד מהסמסטרים, עבודה במקום בחינה באחד מקורסי החובה, בהנחיית מרצה הקורס. ציון העבודה יחליף את ציון הבחינה בחישוב הציון הסופי של הקורס. סטודנט אשר יתקבל לתכנית בשנה א’ של הלימודים, ובצע עבודה אחת במקום בחינה בשנה א’, יבצע רק עבודה אחת באחד מהסמסטרים של שנה שניה (סה”כ הסטודנט חייב לבצע שתי עבודות במקום בחינה במהלך התכנית).
סטודנט אשר הכין עבודה במקום בחינה בתחום מסוים, לא יוכל לבצע עבודה נוספת באותו מקצוע לימוד (לדוגמה חדו”א 1 וחדו”א 2 או פיזיקה 1 ופיזיקה 2).
העבודה במקום בחינה תוגש למנחה לקבלת ציון. מועד הגשת העבודה יהיה לא יאוחר מסוף תקופת המבחנים של הסמסטר שבו ניתן הקורס. דו”ח סופי של עבודה במקום בחינה יוגש לראש תכנית המצוינות.
• זוג סטודנטים בתכנית, רשאים להחליף באחד הסמסטרים, את אחד מקורסי המעבדה, בשלושה פרויקטים מעבדתיים אותם יבצעו במהלך הסמסטר. (פרויקט מעבדתי יהיה ניסוי כולל ומורכב ו/או פרויקט נחוץ לפיתוח קורס המעבדה).סטודנטים לשנה ג’ הנמצאים בתכנית המצוינות:
• סטודנט בתכנית, יבצע עבודת מחקר שנתית, בהנחיית חבר סגל של המכללה. העבודה תהווה חלופה לשני קורסי בחירה. עבודת המחקר תהיה עבודה שלמה, הכוללת את כל המאפיינים של עבודת מחקר בתחום בו היא מבוצעת. היקף המחקר ייקבע ע”י חבר הסגל המלווה את הסטודנט. מספר נקודות הזכות יהיה בתחום שבין 2.0 ל-3.0 נ”ז לסמסטר (סה”כ עד 5 נ”ז). עבור סטודנט בתכנית אשר לומד תואר כפול, ניתן לקבל אחד מפרויקטי גמר כתחליף לעבודת מחקר במסגרת התכנית. בכל סמסטר, סטודנט בתכנית ישתתף בקורס סמינריוני או בפורום אחר ,ע”פ המלצת המנחה, ובו יציג הסטודנט במספר הרצאות את התפתחות עבודתו. בסוף המחקר יכתוב הסטודנט דו”ח מדעי אשר אותו יגיש למנחה לקבלת ציון. עותק סופי של הדו”ח יוגש לראש תכנית המצוינות. מועד הגשת הדו”ח הסופי יהיה לא יאוחר מסוף תקופת המבחנים של שנת הלימודים.

סטודנטים לשנה ד’ הנמצאים בתכנית המצוינות:
• ככלל, תכנית המצוינות מסתיימת לאחר שלוש שנות לימוד. סטודנט שלא הספיק לסיים את עבודת המחקר שלו בפרק זמן זה, תינתן לו אפשרות לסיימה בשנה ד’, ללא מלגת תכנית המצוינות.

סטודנט בתכנית יגיש אחת לשנה ,לראש תכנית המצוינות, דו”ח המפרט את פעילותו במסגרת תכנית המצוינות
במהלך התכנית יקיים הסטודנט פעילות חברתית באמצעות היחידה למעורבות חברתית של המכללה שתפקח על פעילותו ותעביר אישור על ביצוע הפעילות לראש תכנית המצוינות בסוף השנה

ייעוץ לימודים