מועדי הרשמה ותנאים כללים לתואר שני

מועדי הרשמה

שנת הלימודים תשפ”ד

סמסטר אביב תשפ”ד יפתח בתאריך 28.5.24

שנת הלימודים תשפ”ה

ההרשמה לסמסטר חורף של שנת הלימודים תשפ”ה החלה בתאריך ה-7.1.24.

לברור עמידה בתנאי הרישום ולמידע על תוכניות הלימוד ניתן לפנות למרכז המידע של המכללה בטלפון 9099* או לעיין בתנאים המפורטים מטה

הרישום ללימודים נעשה באופן מקוון להרשמה לתואר שני

כל מועמד חייב בתשלום דמי הרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה.

תנאים כללים להגשת מועמדות

רשאי להגיש מועמדות ללימודים מי שיעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

הערה: בעלי תעודה מחו”ל ממוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה כמוסד אקדמי, ימציאו, בנוסף לזכאות המקורית, תרגום לעברית של הזכאות, כולל רשימת הקורסים, פירוט הציונים, סילבוסים וממוצע סופי משוקלל. התרגום חייב להיות חתום על-ידי רשות משפטית או מוסדית מוסמכת ומוכרת.

מועמד העומד בדרישות המפורטות רשאי להגיש מועמדות ללימודים. מועמד המתקבל ללימודים יקבל הודעה בכתב. הודעת קבלה תקֵפה רק לשנת הלימודים ולסמסטר המצוינים בה.

תנאי הקבלה הכלליים והמחלקתיים חלים על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה על-תיכונית ובין אם היא אקדמית, אשר נרשמו לשנה מתקדמת.

מקרים חריגים יופנו לוועדת הקבלה ויידונו לגופו של עניין.

מועמד שאינו מתכוון לממש את לימודיו יודיע זאת בכתב למזכירות האקדמית.

ייעוץ לימודים