תקנון שכר לימוד 2023-2024

פירוט הרכב שכר לימוד

 • כללי

  כללי

  א. דמי רישום
  ללימודי תואר ראשון ושני ברישום מקוון – 300 ₪
  לתעודת הוראה – 300 ₪
  ללימודי מכינה – 200 ₪
  לסטודנט חיצוני – 150 ₪

  ב. שכר לימוד
  שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה נקבע על ידי ועדה ציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד. שכר הלימוד לתואר ראשון לשנת הלימודים תש”ע הופחת בשיעור של כ 25% בהשוואה לשכר הלימוד בשנת הלימודים תשס”א (להלן “שכר לימוד מופחת”) זאת על פי החלטת ממשלת ישראל והות”ת.
  מובהר בזאת, כי גובה שכר הלימוד ושיעור ההפחתה הסופיים בכל שנה כפופים להחלטות הממשלה. שכר לימוד מורכב משכר לימוד יסודי, משירותים נלווים, כגון שירותי אבטחה, רווחה, ארגון הסטודנטים הארצי וכן תשלום לאגודת הסטודנטים שהינו תשלום רשות.
  התשלומים הנלווים – דמי אבטחה, דמי רווחה, דמי אגודת הסטודנטים, דמי ארגון הסטודנטים הארצי וביטוח תאונות אישיות חלים במלואם על כל הסטודנטים ללא תלות בהיקף שכר הלימוד. החיוב בתשלום הנלווים הינו חיוב שנתי המבוצע בתחילת השנה האקדמית בכרטסת הכספית. מובהר כי שכר הלימוד אינו כולל קורסי אנגלית (למעט קורס מתקדמים ב’), קורסי המבואות למיניהם וקורסים שהנם ללא נקודות זכות.
  כל תשלומי שכר הלימוד (למעט אגודת הסטודנטים) יוצמדו למדד יולי 2023.
  ג. אגודת הסטודנטים
  סטודנט המקבל שירותים מאגודת הסטודנטים (כולל כרטיס סטודנט) ובשלב כלשהו מבקש לבטל את חברותו באגודת הסטודנטים יקבל החזר חלקי, או שלא יקבל החזר של דמי החבר, וזאת בהתאם לתאריך הודעתו. ההחזר יבוצע רק לאחר הודעה רשמית בטופס מתאים ויוחזר כרטיס הסטודנט. סטודנט חייב בתשלום דמי חבר באגודת הסטודנטים גם אם טען שלא קיבל את כרטיס החבר. התשלום הנו גם עבור שירותים השונים שמעניקה אגודת הסטודנטים בהתאם לתאריך הביטול לפי הפירוט שלהלן:

  גובה ההחזר מועד הודעת הסטודנט על הפסקת חברותו
  100% החזר מדמי האגודה עד שבוע מיום תחילת הלימודים
  75% החזר מדמי האגודה עד חודש מיום תחילת הלימודים
  35% החזר מדמי האגודה עד ל-31.12
  15% החזר מדמי האגודה עד ל-31.03

   

  ד. דמי אבטחה
  ה. דמי רווחה:
  שירותי ספרייה, שירותי תקשוב בלימודים באמצעות אינטרנט, תחנת מידע, שימוש במתקני המחשוב ובשירותי אינטרנט ושירותי דיקנט.
  ו. ארגון הסטודנטים הארצי:
  תשלום חובה לארגון הסטודנטים הארצי הרשמי והמייצג.
  ז. ביטוח תאונות אישיות:
  כל סטודנט פעיל יבוטח בביטוח תאונות אישיות אלא אם כן יבקש שלא להיות מבוטח ויעשה זאת בטופס מקוון עד ה 31.10.23 בלבד. ביטוח התאונות האישיות הינו תשלום קבוע שנתי על סך 13 ₪ לכל שנת הלימודים.

  להלן מידע כללי לפוליסה

 • תעריפי שכר לימוד

   *לפירוט יש להקיש על הקישור

  א. תואר ראשון  
  שכר לימוד יסודי 15,265 ₪
  שכר לימוד יסודי מופחת 11,296 ₪
  דמי אבטחה 460 ₪
  דמי רווחה* 285 ₪
  אגודת הסטודנטים* 200 ₪
  ארגון הסטודנטים הארצי 10 ₪
  ביטוח תאונות אישיות* 13 ₪

  שיפוי –
  על פי החלטת ממשלה מספר 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנט אשר יצבור פחות מ- 18 נקודות זכות תואר (לא כולל סמסטר קיץ), ישלם שכר לימוד מלא ללא ההפחתה הנ”ל (”שכר לימוד יסודי”).
  עלות נקודת זכות גבוהה בכ 35% – מעלוּת נקודת זכות רגילה (צמוד למדד חודש יולי).

  ב. תואר שני  
  שכר לימוד יסודי 15,265 ₪
  דמי אבטחה   460 ₪
  דמי רווחה* 285 ₪
  אגודת הסטודנטים* 120 ₪
  ארגון הסטודנטים הארצי 10 ₪
  ביטוח תאונות אישיות 13 ₪
  עלות נקודת זכות במסלול השלמות למוסמך בלבד (עלות נקודת זכות לבוגר מופחת) 282 ₪

   

  ג. לימודי הוראה

  (1) סטודנט להנדסה במכללה (פעיל בלבד)

  שכר לימוד יסודי לתעודת הוראה אחת (48 נ”ז)* 3,000 ₪
  סדנת התמחות בהוראה (סטאז’) 150 ₪
  תקורה סמסטריאלית על המשך לימודים מעבר לתקן (שלוש שנים) 500 ₪
  השלמות להוראה בעלות נקודת זכות לתואר בוגר בהנדסה 282 ₪
  לתוכנית הוראה משולבת (68 נ”ז)* 4,250 ₪
  לתוכניות ההרחבה השונות- עלות נקודת זכות* 62.5 ₪

  (*) לכל תעודת ההוראה ישולם לא פחות מ-3,000 ₪. לתעודת ההוראה המשולבת ישולם לא פחות מ-4,250 ₪. להרחבת הוראה במסלול כלשהו, ישולם בהתאם למספר הנ”ז שנלקח בפועל בהתאם לדרישה האקדמית מהמחלקה להוראה. בכל התוכניות, החיוב יהיה לפי מספר הנ”ז אליהן יירשם הסטודנט בפועל.

  (2) סטודנט בוגר אקדמאי

  שכר לימוד יסודי לתעודת הוראה אחת (48 נ”ז)** 11,000 ₪
  סדנת התמחות בהוראה (סטאז’) 150 ₪
  תקורה סמסטריאלית על המשך לימודים מעבר לתקן (שנתיים) 550 ₪
  תשלום בגין כל נ”ז ללימודים מעבר לתקן או של קורס חוזר 229 ₪
  השלמות להוראה 382 ₪
  לתוכנית הוראה משולבת (68 נ”ז)**
  15,583 ₪
  לתוכניות ההרחבה השונות – עלות נקודת זכות 229 ₪
  דמי אבטחה 460 ₪
  דמי רווחה 285 ₪
  אגודת הסטודנטים 120 ₪
  ביטוח תאונות אישיות
  13 ₪

  (**) החיוב יהיה לפי מספר הנ”ז אליהן נרשם הסטודנט בפועל ולא פחות מ-11,000 ₪. לתעודת הוראה משולבת ישולם לא פחות מ-15,583.30 ₪. להרחבת הוראה במסלול כלשהו, ישולם בהתאם למספר הנ”ז שנלקח בפועל בהתאם לדרישה האקדמית מהמחלקה להוראה. בכל התוכניות, החיוב יהיה לפי מס’ הנ”ז אליהן יירשם הסטודנט בפועל.

  (3) סטודנט הסבת הנדסאים להוראה

  שכר לימוד יסודי לתעודת הוראה אחת (48 נ”ז) 15,265 ₪
  סדנת התמחות בהוראה (סטאז’) 150 ₪
  תקורה סמסטריאלית על המשך לימודים מעבר לתקן (3 סמסטרים) 763 ₪
  תשלום בגין כל נ”ז ללימודים מעבר לתקן או של קורס חוזר 229 ₪
  השלמות להוראה 382 ₪
  דמי אבטחה 460 ₪
  דמי רווחה 285 ₪
  אגודת הסטודנטים 120 ₪
  ביטוח תאונות אישיות
  13 ₪

  (4) סדנת התמחות בהוראה (סטאז’) לכל סטודנט אחר

  סטודנט שלמד במוסד אקדמי אחר והנו בעל תעודת הוראה המבקש לבצע התמחות בהוראה (סטאז’) בלבד 1,200 ₪

  ד. סטודנט שאינו מן המניין – תשלום לפי נקודות זכות

  עלות נקודת זכות לסטודנט חיצוני 565 ₪**
  עלות נקודת זכות לסטודנט המכללה שעובר לסטטוס שאינו מן המניין 452 ₪**

  **שכר לימוד צמוד למדד יולי 2023

תשלום שכר לימוד

 • כללי

  א. הרשאה לחיוב חשבון:
  – ניתן לבקש להקים הרשאה לחיוב חשבון באופן מקוון באתר הבנק שלכם (כמובן, אם יש לכם גישה מקוונת לחשבונכם באתר הבנק) באופן הבא:
  להכנס לאתר הבנק שלכם לאפשרות לבצע פעולה של הקמת ההרשאה לחיוב חשבון עבור המכללה האקדמית להנדסה, למלא את קוד מוסדנו 36775 ולבקש מהם להקים הרשאה כללית ללא הגבלת סכום ותאריך.
  – כל סטודנט חייב להעביר למדור שכ”ל אסמכתא על הקמת הרשאה לחיוב חשבון בנק חתומה על ידי הבנק, גם אם הוא מתכוון לשלם באמצעי תשלום אחר (כרטיס אשראי או שובר) וגם אם הוא משלם שכר לימוד מלא מראש.
  – הרשאה לחיוב חשבון מהווה, בנוסף לתשלום המקדמה, תנאי הכרחי לרישום לקורסים אשר מתבצע כחודשיים לפני תחילת הלימודים.
  – הרשאה לחיוב חשבון תהיה תקפה במשך כל תקופת הלימודים ותשמש גם לתשלום חובות אחרים של הסטודנטים: למכללה, לספריה, למחסן טכני ועוד.
  – באחריות הסטודנט לבדוק את תקפות ההרשאה שמסר מול הבנק, ובפרט אם לא נעשה בה שימוש בשנתיים האחרונות. במקרה של אי שימוש, לרוב, הבנק מבטל את ההרשאה ולכן מומלץ לחדשה.
  ב. במהלך כל סמסטר יתבצע חישוב של נקודות זכות, אשר אליהן נרשם הסטודנט באותו הסמסטר.
  בכל סמסטר יהיה תשלום ראשון הן לסטודנט חדש והן לסטודנט ותיק, אשר יהווה תנאי לרישום לקורסים בנוסף למסירת הוראת קבע.
  התשלום הראשון בסמסטר א’/ מקדמת המימוש הן לתואר בוגר והן לתואר מוסמך יהיה על סך 3,000 ₪ הן לסטודנט חדש והן לסטודנט ותיק, וישולם באמצעות השובר / בתחנת המידע.
  יתרה לתשלום בגין סמסטר א’ תשולם הרשאה לחיוב חשבון ב- 2 תשלומים. 


  סטודנט ותיק יוכל לבקש לשלם את מקדמת המימוש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון המעודכנת במערכת. הנחיות מדוייקות תישלחנה בדואר האלקטרוני במחצית השניה של חודש אוגוסט.


  – התשלום הראשון בגין סמסטר ב’ יתבצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בחודש 15.4.2024 ויהיה בסכום קבוע כמפורט בסעיף 3. יתרת שכר הלימוד תשולם ב- 2 תשלומים בהרשאה לחיוב חשבון.
  – שנה ה’: סטודנט שנרשם לשנה ה’ (סמסטר א’ או ב’), ישלם מקדמה על סך 800 ₪ באמצעות -שובר/ תחנת המידע. יתרת שכר לימוד תשלום בהרשאה לחיוב חשבון כשאר הסטודנטים.
   ג. סמסטר חורף:
  כל הסטודנטים הממשיכים, ישלמו תשלום ראשון על חשבון שכר הלימוד עד ה- 5.9.2023. הסטודנטים הממשיכים יוכלו לשלם בתשלום מראש של מלוא שכר הלימוד בניכוי המקדמה ששילמו, בשובר שיופק לבקשתם. סטודנטים חדשים ישלמו תשלום ראשון על חשבון שכר הלימוד בסך של 3,000 ₪ באמצעות שובר תשלום, עד שבועיים לאחר קבלתם ללימודים. בהמשך ישלמו הסטודנטים בשובר להשלמת תשלום שכר הלימוד המלא מראש המקנה הנחה בשיעור 2.5% (ראה סעיף 2. ב. להלן), שמופיע בתחנת המידע לסטודנט למימוש.

  ד. סמסטר אביב-סטודנטים חדשים:
  סטודנטים חדשים המתקבלים לסמסטר אביב ישלמו תשלום ראשון על חשבון שכר לימוד בסך 1,500 ₪ תוך שבועיים מיום קבלתם, באמצעות שובר תשלום. יתרת שכר הלימוד תשולם בשני תשלומים בהרשאה לחיוב חשבון אלא אם בוחר הסטודנט לשלם באמצעי תשלום אחר, כאמור לעיל, לפחות שבוע לפני מועד הגבייה באמצעות הוראת קבע.
  ה. סטודנט לתעודת הוראה:
  עם קבלתו ללימודים יקבל המועמד ללימודי תעודת הוראה,  שובר לתשלום מקדמה על סך 1,000 ₪.
  שכר הלימוד המלא לתוכנית הוא לכל הפחות בגובה שכר הלימוד הלא מסובסד, כרשום בסעיף 2 ג׳(2). חישוב שכר הלימוד נגזר מסך כל נקודות הזכות הנדרשות לתכנית וייעשה לפי נקודות הזכות הרשומות בפועל. פריסת שכר הלימוד זהה לפריסה של סטודנטים לתואר בוגר ומוסמך, למעט גובה מקדמה לסמסטר א’ ולסמסטר ב’, כמפורט בטבלה בסעיף ד’ 3.

 • אפשרויות התשלום

  א. הרשאה לחיוב חשבון:
  – על כל סטודנט למסור הרשאה לחיוב חשבון הבנק שלו גם אם הוא מתכוון לשלם באמצעי תשלום אחר או אף אם שילם את מלוא שכר הלימוד מראש. מסירת ההרשאה מהווה תנאי להרשמה לקורסים. זוהי האפשרות היחידה למעוניינים לפרוס את שכר הלימוד שלהם לתשלומים. 
  – על הסטודנט להחתים את הטופס המתאים (ראה בפרק “טפסים לסטודנטים” בתפריט סטודנטים באתר המכללה) בסניף הבנק ולהעביר את הטופס למדור שכר לימוד במכללה בדואר או בפקס. נא הקפידו להחזיר למדור שכר לימוד את אותו הטופס אשר אתם מקבלים מהמכללה או מורידים מהאתר ולא להשאיר את משלוח הטופס בידי פקיד הבנק.
  – כיום ניתן בחלק מהבנקים לבקש הקמת הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק. יש לשלוח את הבקשה באתר הבנק עם קוד המוסד של המכללה- 36775,  ולבקש הקמתה ללא הגבלת סכום ותאריך, ולהעביר אסמכתא על הקמת הבקשה למדור שכר לימוד. יש לוודא עם הבנק כעבור מספר הימים שדרוש לבנק שההרשאה לחיוב חשבון הוקמה בפועל (כלומר שבקשת ההקמה אושרה). אם הבקשה לא אושרה, יש לעדכן את מדור שכר לימוד לאלתר.

  – האחריות והמעקב אחר מימוש התשלום על ידי הבנק לזכות המכללה חלים על הסטודנט.
  על הסטודנט לבדוק שאכן בוצעה גבייה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ובמידה ולא חויב חשבונו, עליו לפנות לבירור במדור שכר לימוד. בכל מקרה התשלום שלא בוצע יצורף לחיוב הבא. לא תהיה פריסת תשלומים חדשה. יחד עם זאת, אם החוב בגין החזר הרשאה לחיוב חשבון נוצר לקראת מבחני סמסטר א’ או סמסטר ב’, על הסטודנט לסגור את החוב באופן מידי, באמצעות כרטיס אשראי בתחנת המידע באינטרנט.
  – גובה הקנס בגין אי כיבוד הרשאה לחיוב חשבון הינה 30 ₪.
  – לתשומת לבכם, סטודנט אשר הרשאה לחיוב חשבון שלו לא כובדה, לא יורשה להיבחן עד אשר יציג אסמכתא על חידושה/ הקמתה מהבנק.
  ב. תשלום מראש:
  סטודנט אשר ישלם בשובר את מלוא שכר הלימוד עד ה- 14.9 זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד היסודי. התשלום ייחשב כמשולם עד התאריך הנ”ל רק אם ייקלט בחשבון הבנק של המכללה עד תאריך ה 15.9. לסטודנט אשר חויב בפחות מ- 88% מתוכנית מלאה (מחיר מלא), בתום תקופת השינויים של סמסטר ב’, תבוטל ההנחה.
  על הסטודנט המעוניין בתשלום מראש, המקנה הנחה, לדאוג לתשלום במועד גם אם לא קיבל השובר בדואר. אם לא ישלם במועד, לא תינתן הנחה.
  אין הנחה למקבלים מימון שכר לימוד מגורם חיצוני או מלגת שכר לימוד בגובה של למעלה מ 2,500 ₪. תשלום שכר לימוד מראש שיתבצע החל מ- 15.9.23 גם בנימוק שהשובר לא התקבל בדואר, אינו מקנה הנחה כנ”ל.
  ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
  ניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד (עסקה רגילה) או בתשלומי קרדיט (מ 3 ועד 18 תשלומים) בתחנת המידע באתר המכללה באינטרנט.
  – לא תינתן הנחת תשלום מראש למשלמים בכרטיס אשראי.

  ד. תשלום באמצעות שובר:
  התשלום באמצעות שובר במזומן או בהמחאה, ניתן לביצוע בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר.

 • מועדי תשלום שכר לימוד

  הערה כללית: הרשאה לחיוב חשבון תופעל רק אם עד כשבוע לפני תאריך התשלום/ הגבייה לא שולם מלוא הסכום לחיוב בהתאם למועד הרשום בטבלה. הודעה לסטודנטים על התאריך האחרון לתשלום באמצעות שובר, לפני הפעלת ההרשאה, תישלח לסטודנטים על ידי מדור שכר לימוד.

  מהות התשלום תאריך גבייה סכום החיוב לתואר בוגר סכום החיוב לתואר מוסמך סכום החיוב לתעודת הוראה
  מקדמה לסמסטר א’* 5.9.23 לממשיכים/ עד שבועיים מיום הקבלה למתקבלים חדשים

  3,000 ש”ח

  (800 ש”ח לשנה ה’/ו’)

  3,000 ש”ח  ** 1,000 ש”ח
  תשלום שני 22.2.24 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה
  תשלום שלישי 22.3.24 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר א’ בניכוי המקדמה
  מקדמה לסמסטר ב’/ תשלום רביעי 1.5.24 1,500 ש”ח 3,000 ש”ח 1,000 ש”ח
  תשלום חמישי 8.7.24 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה
  תשלום שישי 8.8.24 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה 50% מגובה שכר הלימוד לסמסטר ב’ בניכוי המקדמה
  תשלום בגין קורסי קיץ/ יתרות חוב אין ייתכנו שינויים, נא לעקוב אחר הודעות המדור

  לסטודנט שנה א’– לתשלום בשובר בלבד, לסטודנט ותיק – תשלום בשובר/ בכרטיס אשראי/ בהרשאה לחיוב חשבון בכפוף לבקשת הסטודנט
  ★ ★ סכום המקדמה להשלמות למוסמך הנו 500 ₪. אופן הגביה בתשלומים זהה למוסמך

 • הצמדה וריבית

  הצמדה:
  לשכר הלימוד הסופי (שייקבע על ידי הות”ת לאחר 15.8 כאמור לעיל) יתווספו הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס הנו מדד חודש יולי 2023.

  ריבית:
  כל סכום שישולם בפיגור יחויב בהתאם לשיקול דעת המכללה בריבית פיגורים בשיעור 0.625% לחודש.

חישוב שכר לימוד

 • שיטת חישוב שכר הלימוד

  להלן נוסחה לאופן שיטת חישוב שכר הלימוד לתואר בוגר/ מוסמך/ תעודת הוראה (לסטודנט חיצוני בלבד):

  מחיר נקודת זכות כ-% משכר לימוד שנתי = לשכר לימוד מינימלי לתואר* לחלק לסך הכל נקודות הזכות לתואר**

  א. חישוב לדוגמה לתואר בוגר בהנדסת תוכנה:
  סך הכל נקודות זכות נדרשות לתואר הוא 160 נקודות זכות, לכן שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר הינו 400%.

  400% לחלק 160 = 2.5% מ- 100% שכר לימוד מופחת (273.3 ₪ לנקודת זכות).

  ב. חישוב לדוגמה לתואר מוסמך בהנדסת ביוטכנולוגיה:

  200% לחלק 45 = 4.44% מ- 100% שכר לימוד יסודי למוסמך (656.62 ₪ לנקודת זכות).

  ג. חישוב לדוגמה לתעודת הוראה במקצוע הנדסי אחד (לסטודנט חיצוני):

  100% לחלק 48 = 2.08% מ- 100% שכר לימוד יסודי (308 ₪ לנקודת זכות).

  *כמפורט בסעיף “שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר”
  **סך כל נקודות הזכות הנדרשות לתואר הרשומות בשנתון המכללה

 • קורסי אנגלית

   

  שם הקורס ומספרו מחיר בסמסטר א’ או ב’ מחיר בסמסטר קיץ
  רמה בסיסית – 11063 2,400 ₪ 2,500 ₪
  רמת מתקדמים א’ – 11064 1,800 ₪ 1,900 ₪
  רמת מתקדמים ב’ לפי חישוב נקודות זכות בשכר לימוד רגיל לתואר בוגר

  הערה: קורסים אלה צמודים למדד חודש יולי ואינם חלק משכר הלימוד הרגיל.

 • קורסי מבוא

   

  שם הקורס ומספרו מחיר בסמסטר א’ או ב’
  מבוא לפיזיקה אקדמית – 11179 1,250 ₪
  אוריינות עברית בסיסית – 11355 800 ₪
  אוריינות עברית א’ – 11351 800 ₪

  הערה: קורסים אלה צמודים למדד חודש יולי ואינם חלק משכר הלימוד הרגיל.

 • סמסטר קיץ

  התשלום הינו 421 ₪ לנקודת זכות, כולל קורסים חוזרים, צמוד למדד חודש יולי.

 • קורסים חוזרים

  התשלום בגין קורס חוזר לסטודנט הנכשל בקורס הנו 70% מהסכום המלא על פי החישוב בסעיף 1 לעיל, למעט בגין קורסי קיץ (ראה סעיף 4) ולמעט כל הקורסים שאינם אקדמיים (ללא נקודות זכות), כגון מבואות, אנגלית וכדומה. בגין קורסים אלו, גם אם מדובר בקורסים חוזרים, ישולם המחיר המלא הנקוב לאותם הקורסים. החיוב בגין קורס חוזר לצורך שיפור ציון הנו מלא  (100%). בנוסף לאלו, חזרה על סטאז’/ פרויקט מסכם עקב כישלון או אי עמידה בתנאי הקורס, הסטודנט יחויב במחיר מלא בהתאם למספר נקודות הזכות של הקורס.

 • גרירת לימודים חריגה

  סטודנט שיגרור לימודיו באופן חריג, החל מהשנה השישית ואילך (בתואר בוגר בהנדסה) או החל מהשנה החמישית (בתואר בוגר במתמטיקה שימושית), ישלם 2,500 ₪ פר סמסטר, בנוסף לתשלום בגין נקודות הזכות אליהן ירשם

 • שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר

  קבלת התואר מותנית בסיום החובות האקדמיים ובסיום תשלום שכר הלימוד המינימלי המצטבר לאותו התואר בהתאם למפורט להלן:

  תואר תחום % שכר לימוד מצטבר מינימלי נדרש* שנות תקן
  בוגר הנדסת מכונות 400% 4
    הנדסת תוכנה 400% 4
    הנדסת מערכות מידע 400% 4
    הנדסת תעשייה וניהול 400% 4
    הנדסת ביוטכנולוגיה 400% 4
    הנדסה אזרחית 400% 4
  בוגר מתמטיקה שימושית 300% 3
  תואר בוגר כפול שני תארים בהנדסה 600%** 6
  תואר בוגר כפול תואר בהנדסה ובמתמטיקה שימושית 525%*** 5
  מוסמך הנדסת מכונות 200% 2
    הנדסת תוכנה 200% 2
    הנדסת מערכות מידע 200% 2
    הנדסת תעשייה וניהול 200% 2
    הנדסת ביוטכנולוגיה 200% 2
  תעודת הוראה – חיצוני מדעים 100% שכר לימוד יסודי (לא מופחת) 3

  *למעט פטורים אקדמיים ממוסד אקדמי מוכר, כך שקורסים שהוכרו כ”פטורים” אקדמיים יקוזזו מסה”כ % שכר הלימוד המצטבר הנדרש. לדוגמה: אם הוכרו לסטודנט 10 נקודות זכות בתואר בוגר בהנדסת תוכנה מלימודים במוסד אקדמי אחר, אזי יידרש לשלם 375% = 25%-400%.
  **על פי אופן החישוב המופיע בשנתון בעמוד 63 סעיף 10.2:
  x 0.75 (סך נקודות הזכות הנדרשות בתכנית א’ + סך נקודות הזכות הנדרשות בתכנית הרגילה לתואר ב’).
  לשני תארים בהנדסה, למשל 240 נקודות זכות = (160+160)* 0.75. כאמור בדוגמה בפרק ג’ 1, 40 נקודות זכות לשנה שהם 100% ולפיכך 240 נקודות זכות הם 600% לצבירה לקבלת שני התארים.
  ***לתואר כפול בהנדסה ובמתמטיקה שימושית, החישוב הוא 210 נקודות זכות = (160+120) *0.75. כאמור, 40 נקודות זכות לשנה שהם 100% ולפיכך 210 נקודות זכות הם 525% לצבירה לקבלת שני התארים.

 • תקורה ותשלומים נלווים

  א. סטודנט המשלם לפי נקודות זכות הלומד פחות מ- 50% משנת תקן לתואר הנלמד (בוגר או מוסמך) במשך שנת הלימודים, יחויב בתוספת סמסטריאלית בשיעור 5% משכר לימוד מלא בנוסף לתשלומים הנדרשים בגין שכר לימוד.
  ב. סטודנט שלא סיים לימודיו במשך שנות התקן בהתאם לתחום הלימוד שלו כמפורט בטבלה מספר 7 לעיל, יחויב החל משנת הגרירה, בתקורה בשיעור של 5% משכר הלימוד השנתי בתחום לימודיו (בוגר, מוסמך או תעודת הוראה), בגין כל סמסטר נוסף שילמד, ללא תלות בהיקף לימודיו.
  ג. לצורך חישוב תקורה, יובהר כי יילקחו כל הקורסים אליהם רשום הסטודנט כולל קורסים חוזרים, וכן הקורסים שהוכרו לסטודנט מלימודים אקדמיים ו/או הנדסאים (בגינם  לא שילם במוסדנו). לדוגמה אם הוכרו לסטודנט 20 נקודות זכות מלימודים קודמים (השווים בלימודים לפי תקן לסמסטר אחד), הרי שהיה צריך לסיים לימודיו ב 3.5 שנים ולא ב 4- . כל חריגה מעבר לתקן המחושב, תיחשב כגרירה לצורך חישוב תקורה.
  ד. סטודנט הלומד בקמפוס המכללה קורסים (כולל סטאז’ או פרויקט פנימי במכללה), ישלם תשלומים נלווים.
  ה. התאריך הקובע לצורך תקורה הוא תאריך קבלת הציון האחרון בתואר, כולל ציון בסטאז’.
  סטאז’: סטודנט הרשום לקורס סטאז’ בלבד והציון בו יתקבל עד ה 31.12- לא יחויב בתקורה ובנלווים. אם הציון יתקבל עד מקסימום חודשיים לאחר תחילת סמסטר ב’- ייחשב הסטודנט שלמד סמסטר א’ בלבד ויחויב בתקורה ובנלווים לסמסטר א’. אם הציון יתקבל עד מקסימום חודשיים לאחר תחילת סמסטר קיץ, ייחשב הסטודנט שלמד סמסטר ב’ ויחויב בתקורה ובנלווים של סמסטר ב’.
  ו. סטודנט, אשר סיים 3 סמסטרים ומעלה העובר ממחלקה אחת למחלקה אחרת, או סטודנט הלומד לתואר כפול כמפורט בטבלה בסעיף 7, יהיה זכאי לשנת תקן נוספת אחת ולכן לא יחויב בתקורה בגין שנה זו.
  ז. סטודנט שרשום לפרויקט או סטאז’ חיצוניים (במפעל או בכל ארגון אחר) בלבד (לא רשום לקורסים הנלמדים במכללה), ישלם תקורה בלבד ללא תשלומים נלווים למכללה (לא בשנות תקן).
  ח. סטודנט לתואר בוגר/ מוסמך/ תעודת הוראה שיחזור על קורס, יחויב בגינו לפי נקודות זכות, בהתאם לנהלי המכללה ביחס לקורסים חוזרים.
  ט. יש לציין שתוספת תקורה אינה נלקחת בחשבון בחישוב שכר לימוד מצטבר לתואר (ראה בסעיף שלעיל).

אישורים

 • אישור סטודנט

  אישור לימודים לסטודנט ניתן להפקה עצמאית על ידי הסטודנט מתחנת המידע. אישור לימודים ותיק – יש לפנות למזכירות אקדמית להפקה הכרוכה בתשלום, כרשום בסעיף 4א’.

 • אישור נבחן

  זכאות סטודנט להיכנס לבחינה מסומנת ב- V ברשימת הנבחנים בכניסה לכיתת הבחינה. על סטודנט שהסדיר את חובו/ הרשאה לחיוב חשבון לאחר הוצאת רשימת הנבחנים, לפנות למדור שכר לימוד להפקת אישור נבחן זמני.

 • אישור זכאות לתואר

  סטודנט יקבל אישור זכאות לתואר לאחר תשלום כל חובותיו למכללה.

 • אישורים ותשלומים אחרים

  א. אישורים שונים כגון העתקי תעודות וכל אישור או מסמך אחר, שנדרש על ידי הסטודנט פרט לאישורים הנ”ל (סעיף 1 עד 3 לעיל) חייבים בתשלום, כדלהלן:
  אישור התאמות בבחינות (נוסף מעבר לאישור הניתן על ידי מרכז התמיכה) – 25 ₪.
  גיליון ציונים עברית/אנגלית – 50 ₪.
  כל אישור אחר עברית/אנגלית – 25 ₪.
  ב. חיוב בגין אי הגעה/ ביטול רישום למועד ב’ או מיוחד/ מותאם – סטודנט שלא ביטל הרשמתו למועד ב’ או מותאם/ מיוחד עד 48 שעות לפני המועד, יחויב בסכום של 50 ₪/ 150 ₪/ 150 ₪ בהתאמה*.
  * הוצאת אישור כלשהו תבוצע בהצגת/ שליחת תעודה מזהה ו/או ייפוי כוח מהסטודנט.
  * * לא יישלחו אישורים למיניהם באמצעות פקס.

  להלן קישור לתשלומים שונים שאינם שכר לימוד

  לתשומת לבכם, המערכת הממוחשבת תחסום מידע על ציונים וכן לא תתאפשר הפקת אישורים למיניהם ולא תותר השתתפות בבחינות לסטודנטים שלא עומדים בשני תנאים:
  1. אם קיימת יתרת חוב בכרטיס הכספי שלהם.
  2. אם אין הרשאה לחיוב חשבון פעילה ותקפה לחיוב חשבון הבנק.

ביטול הרשמה והפסקת לימודים

 • ביטול הרשמה

  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו ללימודים או שביטלו הרשמתם. פטור מדמי הרשמה לנרשמים בימים פתוחים, או על פי החלטת המכללה, ימומש לאחר תום הסמסטר הראשון בו הסטודנט התחיל את לימודיו. דמי ההרשמה תקפים לשנת ההרשמה האקדמית בלבד.

 • תקנות החזר שכר לימוד בגין הפסקת לימודים

  א. סטודנט לתואר בוגר/ מוסמך/ השלמות למוסמך:
  סטודנט המחליט להפסיק לימודיו במכללה יודיע על כך בכתב וימסור ההודעה ומילוי טופס טיולים למזכירות האקדמית במסירה אישית. לא תהיה התייחסות לעניין החזר כספים ללא מכתב הפסקת לימודים. התאריך הקובע לחישוב יתרת זכות או חוב בגין שכר לימוד יהיה תאריך קבלת המכתב על ידי המזכירות האקדמית.
  (1) למתחילים בתחילת שנה אקדמית (חורף):

  מועד קבלת ההודעה חיוב שכר לימוד
  עד 15 באוגוסט דמי הרשמה בלבד (אינם מוחזרים בכל מקרה)
  מ- 16 באוגוסט עד 15 בספטמבר 50% ממקדמת המימוש
  מ-16 בספטמבר עד תום תקופת השינויים של סמסטר חורף מלוא מקדמת המימוש (תשלום ראשון ע”ח שכ”ל)
  מסיום תקופת השינויים של סמסטר חורף עד סוף שנת הלימודים שכ”ל בגין נ”ז שהסטודנט נרשם + מלוא התשלומים הנלווים לסמסטר, אך לא פחות ממקדמת מימוש

  2) למתחילים בסמסטר אביב

  מועד קבלת ההודעה חיוב שכר לימוד
  עד חודשיים לפני תחילת סמסטר אביב דמי הרשמה בלבד (אינם מוחזרים בכל מקרה)
  עד חודש לפני תחילת סמסטר אביב 50% ממקדמת המימוש
  החל מחודש לפני תחילת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים מלוא מקדמת המימוש (תשלום ראשון ע”ח שכ”ל)
  מסיום תקופת השינויים של סמסטר אביב עד סוף שנת הלימודים שכ”ל בגין נ”ז שהסטודנט נרשם + מלוא התשלומים הנלווים לסמס’ ב’, אך לא פחות ממקדמת מימוש.

  3) לסטודנטים ממשיכים (שנה ב’ ואילך)

  מועד קבלת ההודעה לא בוצע רישום לקורסים בוצע רישום לקורסים
  עד 30 בספטמבר ללא חיוב 50% מהמקדמה
  מה-1 לאוקטובר עד תום תקופת השינויים 50% ממקדמת שכ”ל מלוא מקדמת שכ”ל
  מתום תקופת השינויים ואילך שכ”ל בגין נ”ז שהסטודנט נרשם+ מלוא התשלומים הנלווים לסמסטר, אך לא פחות ממקדמת המימוש

  ב. סטודנט לתעודת הוראה

  מועד קבלת ההודעה אוכלוסייה חיוב שכר לימוד
  עד תום תקופת השינויים של סמסטר א’ הלומד לתעודת הוראה אחת 1,000 ₪
  הלומד לתעודת הוראה משולבת 1,000 ₪ בנוסף למקדמת מימוש של 1,000 ₪
  מתום תקופת השינויים ואילך הלומד לתעודת הוראה אחת חיוב לפי נ”ז הרשומות לסטודנט , בהתאם לחישוב בפרק ג’ סעיף 1, אך לא פחות מ-1,000 ₪
  הלומד לתעודת הוראה משולבת חיוב לפי נקודות הזכות הרשומות לסטודנט, בהתאם לחישוב בפרק ג’ סעיף 1, בנוסף ל-2,000 ₪

  * תשלומים נלווים יתווספו לפי סמסטר

 • הערות

  א. תקופת השינויים – שבועיים מתחילת כל סמסטר.
  ב. סטודנט שנרשם לסמסטר חורף, מעביר את רישומו לסמסטר אביב ומחליט לא לממש לימודיו, גובה הסכום לחיוב יהיה הגבוה מבין שני מועדי הרישום.
  ג. סטודנט שהתקבל לאחר 31 באוגוסט (סמסטר א’) או 28 בפברואר (סמסטר ב’) המבטל לימודיו עד שבועיים מיום קבלתו, לא יחויב במקדמה. מעבר לכך ועד לתום תקופת השינויים, יחויב ב- 50% מהמקדמה. לאחר תום תקופת השינויים, יחויב במלוא המקדמה או לפי נקודות הזכות אליהן היה רשום, הגבוה מבין השניים.
  ד. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות בתום סמסטר אחד או שני ללימודיו, כגון אי עמידה בתנאי קבלה, אי עמידה ברמת אנגלית/ עברית נדרשות, יחויב בגין כל הקודות הזכות אליהן נרשם + מלוא התשלומים הנלווים, אם חלפו שבועיים מיום הודעת הועדה לעניינים אקדמיים/ ועדת ערעורים לעניין הפסקת לימודים. אם טרם חלפו שבועיים, המזכירות האקדמית תדאג למחוק את הקורסים אליהם נרשם, בגינם לא יחויב.
  ה. ההנחה בגין תשלום מלא מראש במזומן מתבטלת במקרה שסטודנט לא השלים את שנת הלימודים.
  ו. במקומות בהם מצוינים התשלומים הנלווים, הכוונה גם לדמי אבטחה, רווחה, אגודת הסטודנטים, ארגון הסטודנטים הארצי וביטוח תאונות אישיות.

 • שיפוי

  לאחר עזיבת/ הפסקת לימודים, יבוצע חישוב ובמידה ויימצא שסטודנט לא צבר 18 נקודות זכות, כאמור לעיל, יחויב בהפרש בין המחיר המופחת ששילם לבין המחיר הרגיל של נקודות הזכות בגין כל הקורסים החדשים (ללא חוזרים) אליהם היה רשום, כאמור בפרק א’, סעיף 2 א’.
  נקודות הזכות שהוכרו כפטורים ממוסד אקדמי מוכר ייחשבו לצורך חישוב השיפוי, ואילו נקודות הזכות שהוכרו כפטורים ממוסדות אחרים, שאינם אקדמיים, כגון לימודי הנדסאים, לימודי הוראה או כל מוסד אחר, לא ייחשבו לצורך השיפוי.

 • וועדת חריגים לענייני שכר לימוד

  הועדה דנה בבקשות מיוחדות לשינוי החיובים הכספיים מהתקנון, בגין ביטול לימודים, ביטול קורסים וכדומה עקב סיבות בריאותיות או כלכליות חריגות. הפניה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ואליה יש לצרף מסמכים ואישורים המתעדים את הטיעונים. כמו כן, יש למלא את טופס הצהרת הפונה לוועדת חריגים.
  לסיבות בריאותיות, יש להציג את האישורים הרפואיים הרלוונטיים וכן תעודת זהות מלאה של ההורים, ולסיבות כלכליות יש לצרף 3 תלושי שכר של מבקש הבקשה ו/ או של הוריו (לגבי מי שלא עובד, יש להציג אישור של המוסד לביטוח לאומי), צילום של תעודת זהות מלאה (כולל הספח) וכן של הוריו, תדפיס חשבון בנק של 3 חודשים אחרונים וכן תדפיסים רלוונטיים לבקשתו מביטוח לאומי.
  ללא האישורים הנדרשים הבקשה לא תטופל.
  כתובת למשלוח הבקשה לוועדת חריגים (באחת הדרכים הבאות):

  • מדור שכר לימוד
   מנהל מדור שכר לימוד – מר ליאור סדרינס,
   האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל
   רחוב סנונית 51, כרמיאל 2161002
  • פקס: 077-2700061
  • תחנת מידע לסטודנט
  • בדואר אלקטרוני pniot_scl@braude.ac.il
 • החזרי יתרות זכות

  יתרת זכות בכרטסת הסטודנט תועבר אך ורק לחשבון הבנק שהוא ציין בטופס ההרשמה לצורך ההחזר או לחשבון הבנק שמילא בתחנת המידע.
  א. יתרות זכות הנובעות מהתחשבנות סופית (עקב ביטול או סיום לימודים) יועברו תוך 30 ימי עבודה מתאריך הודעת הביטול/ הסיום.
  ב.
  יתרות זכות הנובעות ממלגות שונות שקיבל הסטודנט תועברנה לחשבון הבנק של הסטודנט בהתאם לבקשתו או לבקשת מדור מלגות בדקנט הסטודנטים, תוך 30 ימי עבודה מתאריך העברת המלגה.
  ג. יתרות זכות הנובעות מסיבות השונות מאלו שצוינו בסמסטר א’ או ב’, תועברנה לכרטסת הסטודנט לשנת הלימודים הבאה, לאחר הגבייה בהוראת הקבע לסמסטר הקיץ.

 • התחשבנות סופית

  התחשבנות סופית – סטודנטים עוזבים/ לימודיהם הופסקו:
  המכללה מבצעת התחשבנות סופית לסטודנטים שעזבו לימודיהם וכן לסטודנטים שלימודיהם הופסקו. ההתחשבנות נערכת לגבי כל סוגי חוב למכללה כולל חוב לספריה, למחסן טכני ועוד.
  כל סטודנט המשלם סכום כספי למכללה מוחזק כמסכים לכך שהמכללה תהיה רשאית לזקפו לטובת חוב אחר קיים של הסטודנט למכללה, מבלי שתחול על המכללה חובת מסירת הודעה קודם זקיפת התשלום לכיסוי החוב הקיים.

 • ביטול קורסים

  כל ביטול של קורס יבוצע בתקופת השינויים בלבד. מכאן, שאם בוצע ביטול אקדמי לקורס, לאחר תום תקופת השינויים, החיוב בגין הקורס יישאר על כנו.

  ביטול אקדמי של קורס אינו ביטול כספי.

מלגות והסדרי מימון

 • כללי

  מדור מלגות בדקנט הסטודנטים מטפל בהענקת מלגות והלוואות לסטודנטים. הקריטריונים לקבלת מלגה הם: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מקום מגורים והישגים בלימודים. הגשת בקשה למלגה מותנית בקיום פעילות חברתית. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות לדקנט.
  הערה: סכום המלגות מזכה את הכרטיס הכספי של הסטודנט ומכסה בראש ובראשונה את שכר הלימוד. החזר כספי יבוצע רק כאשר קיימת יתרת זכות בכרטסת הסטודנט.

 • מלגות

  א. כללי: הזכות לקבלת מלגות נקבעת לפי קריטריונים: המצב הכלכלי – יוערך על פי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש במשפחה של הסטודנט. מצב אקדמי, מצב אישי.
  ב. מלגות מצטיינים: תנאי הזכאות למלגה מתפרסמים בידיעון המכללה. שמות הסטודנטים המצטיינים מתפרסמים על לוח המצטיינים במכללה. המלגות יוענקו בטקס מכללתי.
  ג. הקרן הבינלאומית לחינוך – אייסף בשיתוף המכללה האקדמית להנדסה בראודה: עיקר פעילותה של הקרן היא בשאיפתה לסייע לסטודנטים העומדים בקריטריונים של הקרן לרכוש השכלה אקדמית גבוהה. אייסף מלווה את חבריה ומעודדת אותם להתקדם בסולם התארים. ניתן להירשם לקרן החל משנה ב’ ללימודי הנדסה בדקנט הסטודנטים. הסטודנטים החברים בקרן מחויבים בפעילות חברתית. החברות בקרן הנה למשך כל תקופת הלימודים החל משנה ב’.
  ד. פר”ח (פרויקט חונכות): במסגרת הפרויקט עוסק הסטודנט בחונכות אישית או בחונכות קבוצתית בבתי ספר, פעמיים בשבוע, שעתיים בכל פעם במשך שנת הלימודים. הסטודנט החונך מקבל מלגת חונכות שמשולמת ישירות לסטודנט (בשלושה תשלומים). מלגה זו אינה פוגעת בזכותו של הסטודנט לקבל מלגות נוספות. ההרשמה נפתחת בחודש אוגוסט באתר האינטרנט.
  משרדים – משרדי פר״ח, בנין EM חדר 201, טלפון 04-9901819.
  ניתן להירשם דרך האינטרנט בכתובת: www.perach.org.il
  ה. מלגות נוספות: המכללה מטפלת בקרנות ובמלגות נוספות המתפרסמות באתר המכללה, ובאמצעות דואר אלקטרוני באופן שוטף. יש לעקוב אחר הפרסומים ולהיות בקשר עם מדור מלגות בדקנט הסטודנטים.

 • הסדרי מימון

  קרן שכ”ל (שקט כלכלי לסטודנט) – הקרן מציעה מגוון מסלולי מימון לתשלום שכר הלימוד השנתי בפריסת תשלומים ארוכת טווח, נוחה וכדאית. לבירור המסלולים ניתן לפנות לקרן
  שכ”ל: 03-9635856 ובאתר הקרן.

 • מימון משרד הביטחון ללומדים בשנה א' בפריפריה

  המכללה האקדמית להנדסה בראודה נמנית על המוסדות האקדמיים בהם ניתנת זכאות לשנת לימודים ראשונה חינם לחיילים משוחררים, עד 5 שנים מיום שחרורם. למימוש הזכאות יש למלא את כתב התחייבות באופן מקוון ישירות באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. החזר כספי יינתן על ידי משרד הביטחון על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק, אך ורק לאחר מילוי כתב ההתחייבות על ידי הסטודנט ויועבר ישירות לחשבון הפיקדון של הסטודנט במועדים שייקבעו על ידי משרד הביטחון. לרשותכם מספר הטלפון של מרכז השירות הטלפוני של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון 03-7776770.
  שימו לב,
  סטודנטים שלא ימלאו אחר הנחיות אלו בשנת הלימודים הראשונה, עשויים שלא לקבל את המלגה, למרות זכאותם. לכן, נא קראו את הודעות המדור ופעלו לפיהן בעניין זה.

 • סטודנטים ממומנים על ידי גורמים חיצוניים

  סטודנטים הממומנים על ידי חברות ו/או סטודנטים שאינם אזרחי מדינת ישראל 
  סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידיהם, או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר, וכן סטודנט שאינו תושב קבע של מדינת ישראל ישלם שכר לימוד גבוה ב 25%- מגובה שכר הלימוד היסודי. סטודנט הממומן על ידי מנהל הסטודנטים, המוסד לביטוח לאומי או מוסדות אחרים, ימציא מכתב התחייבות מקורי מאת המוסד המממן את לימודיו, לא יאוחר מתאריך השובר של התשלום הראשון על חשבון שכר לימוד. סטודנט שלא ימציא את כתב ההתחייבות בזמן, חייב לשלם את שובר התשלום. לאחר שימציא את כתב ההתחייבות, יוחזר לו הסכום ששילם. סטודנט שלימודיו ממומנים ישלם רק תשלומים נלווים וסכומים אשר אינם משולמים על ידי הגורם המממן.
  כל הנהלים חלים גם על הסטודנטים הממומנים.

 • מימון שכר לימוד לבני עובדים

  בהתאם לנוהל המכללה ולהסכם הקיבוצי בני עובדי הסגל המנהלי והאקדמי הקבוע יוכלו לבקש מימון שכר לימוד לילדיהם בלימודים לתואר בוגר, מוסמך, תעודת הוראה, המכינה האקדמית ולימודי העשרה במכללה האקדמית להנדסה בראודה. למימוש ההטבה יש לפעול בהתאם לנוהל המכללה.

 • התחשבנות סופית

  התחשבנות סופית – סטודנטים עוזבים/ לימודיהם הופסקו:
  המכללה מבצעת התחשבנות סופית לסטודנטים שעזבו לימודיהם וכן לסטודנטים שלימודיהם הופסקו. ההתחשבנות נערכת לגבי כל סוגי חוב למכללה כולל חוב לספריה, למחסן טכני ועוד.
  כל סטודנט המשלם סכום כספי למכללה מוחזק כמסכים לכך שהמכללה תהיה רשאית לזקפו לטובת חוב אחר קיים של הסטודנט למכללה, מבלי שתחול על המכללה חובת מסירת הודעה קודם זקיפת התשלום לכיסוי החוב הקיים.

 • ביטול קורסים

  כל ביטול של קורס יבוצע בתקופת השינויים בלבד. מכאן, שאם בוצע ביטול אקדמי לקורס, לאחר תום תקופת השינויים, החיוב בגין הקורס יישאר על כנו.

  ביטול אקדמי של קורס אינו ביטול כספי.

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי הביטוח הלאומי ואת דמי ביטוח הבריאות ישירות מהסטודנט. המכללה מעבירה את רשימות הסטודנטים למוסד לביטוח לאומי. כל סטודנט אמור לקבל אל ביתו פנקס שוברים לתשלום. כל הבירורים לגבי קבלת הפנקסים יש לבצע ישירות מול המוסד לביטוח לאומי. האחריות בנושא מוטלת על הסטודנט בלבד.
סטודנט שמבצע סטאז’ ואינו מקבל שכר במקום בו הוא מבצע את הסטאז’, חייב לפנות למזכירות המחלקה או למרכז הסטאז’ על מנת להסדיר את הביטוח שלו לענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי. תשלום הביטוח יבוצע על ידי המכללה ועל חשבונה.

ייעוץ לימודים

 • Hidden